U Kodlu Özet Beyanlar – Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-40216608-102.99-00090087254
Konu: U Kodlu Özet Beyanlar

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden dilekçelerden BİLGE Sisteminde özet beyan tescili itibariyle özet beyanda yapılan her bir düzeltmede sistem tarafından üretilen “U” numaralı geçici özet beyanlardan Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi çerçevesinde usulsüzlük cezası tatbik edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 35/A Maddesinin 1 inci fıkrası; “Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilir. “;

Aynı maddenin 3 üncü fıkrası; “Özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilir.”;
35/B Maddesinin 4 ila 6 ncı fıkraları; ” 4. Özet beyan eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından verilir.

5. Dördüncü fıkrada belirtilen kişilerin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla özet beyan;

a) Dördüncü fıkrada belirtilen kişiler adına hareket eden kişi,

b) Eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen veya eşyanın sunulmasını sağlayan kişi,

c) Dördüncü fıkra ile (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin temsilcisi, tarafından, yönetmelik ile belirlenen şartlar uyarınca verilebilir.

6. Dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen kişilerin talep etmeleri halinde, özet beyanın verilmesinden sonra bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine gümrük idarelerince izin verilir. Ancak;

a) Özet beyanı veren kişiye eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden,

b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,

c) Eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden, sonra özet beyanda değişiklik yapılmasına izin verilmez.” hükmüne amirdir.

Konuya ilişkin, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, U kodlu geçici özet beyan numaralarının sistemde kullanıcı tarafından ilgili özet beyan için web servisi üzerinden yapılan düzeltme işlemlerinde oluştuğu; bu kayıtların sistemin işleyişi için gerekli olan geçici kayıtlar olduğu, düzeltme işleminden sonra sistemde otomatik olarak iptal edilmiş statüye getirildiği, numaranın bilinmesi durumunda “ÖzetBeyanTC” Uygulamasında bu kayıtların sorgulanmasının teknik olarak mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Bu bağlamda, söz konusu U kodlu numaraların özet beyan düzeltme işlemlerine ilişkin olduğu, düzeltme işleminin tamamlanmasıyla otomatik olarak iptal edilmiş statüye getirildiği hususu göz önüne alınarak idari işlemlerde bu beyanın esas alınmaması, özet beyan tescil numaralarının esas alınması gerektiği değerlendirilmiş olup, özet beyanı vermekle yükümlü kişilerce özet beyanda yapılan düzeltmeler nedeniyle BİLGE Sisteminde üretilen U kodlu geçici özet beyan numaralarından Gümrük Kanununun 241/1 maddesine istinaden usulsüzlük cezası tatbik edilmemesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve bu çerçevede gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

U Kodlu Özet Beyanlar – Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.