Türkiye ile Angola Arasında Gümrük İdari Yardım Anlaşması 8083

16.01.2023 Tarihli 32431 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 8083

18 Ekim 2021 tarihinde Luanda’da imzalanan ve 7472 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

15 Ocak 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE
ANGOLA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA
GÜMRÜK KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIM ANLAŞMASI

Bundan böyle birlikte “Taraflar” şeklinde, tekil olarak ise “Taraf’ şeklinde anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti;

Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların, ülkelerinin ekonomik, ticari, mali, sosyal, sıhhi ve kültürel çıkarlarına zarar verdiğini DİKKATE ALARAK;

Gümrük vergileri ile ithalat ve ihracatta tahsil edilen diğer her türlü vergi ve harcın doğru tahakkukunun ve yasaklama, kısıtlama ve kontrole ilişkin özel önlemlerin her iki Gümrük İdaresi tarafından muntazaman uygulanmasını sağlamanın taşıdığı önemi DİKKATE ALARAK;

Gümrük mevzuatının uygulanması ve yürütülmesiyle ilgili konularda uluslararası işbirliğine ihtiyaç bulunduğunu KABUL EDEREK;

Uluslararası ticarette arz zincirinin güvenliği ve kolaylaştırılması hususunda küresel bazda artan bir endişe olduğunu ve bu konuyla ilgili Haziran 2002 tarihli Gümrük İşbirliği Konseyi Kararı’nı KABUL EDEREK;

Gümrük suçlarına karşı yürütülen faaliyetlerin, bu Anlaşma’da öngörülen belli hukuki kurallara dayalı olarak Gümrük İdareleri arasındaki yakın işbirliğiyle daha etkili hale getirilebileceğine İKNA OLARAK;

Gümrük mevzuatına karşı suçların önlenmesi çabalarının ve gümrük vergileri ile ithalat ve ihracatta tahsil edilen diğer her türlü vergi ve harem doğru bir şekilde tahsil edilmesi çabalarının Tarafların Gümrük İdareleri arasındaki işbirliğiyle daha etkili hale getirilebileceğini DİKKATE ALARAK;

Halk sağlığına ve topluma tehlike teşkil eden, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı trafiğinin mevcut ölçeğinden ve artma eğiliminden ENDİŞE DUYARAK;

İkili işbirliğinin teşvik edildiği ilgili uluslararası sözleşmelere ve aynı konuya ilişkin tavsiye kararlarına, özellikle de Gümrük İşbirliği Konseyi’nin (Dünya Gümrük Örgütü) 5-12-1953 tarihinde kabul ettiği karşılıklı idari yardıma ilişkin tavsiye kararına ATIFTA BULUNARAK;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

MADDE 1

TANIMLAR

Metin içeriği aksini gerektirmedikçe, bu Anlaşma’da geçen:

a) “Gümrük İdaresi” deyimi, Türkiye Cumhuriyeti’nde Ticaret Bakanlığı; Angola Cumhuriyeti’nde ise Maliye Bakanlığı denetimindeki “Angola Gelir İdaresi (AGT)”;

b) “Gümrük mevzuatı” deyimi, Gümrük İdareleri tarafından tahsil edilen gümrük vergi ve resimleri, ücret ya da diğer harçlarla veya Gümrük İdareleri tarafından uygulanan yasaklama, kısıtlama veya kontrol tedbirleri ile ilgili olsun olmasın; eşyanın ithali, ihracı ve transiti veya diğer gümrük işlemleriyle ilgili olarak kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü hükümler;

c) “Gümrük suçu” deyimi, Gümrük mevzuatının ihlali veya ihlaline yönelik teşebbüs;

d) “Bilgi”: deyimi, işlemden geçirilmiş ya da analiz edilmiş olsun ya da olmasın tüm verilerle, belge, rapor ve elektronik ya da onaylı veya tasdikli nüshaları da dâhil olmak üzere herhangi bir formatta düzenlenmiş belge, rapor ve diğer iletiler;

e) “Memur” deyimi, Gümrük mevzuatım uygulamak üzere tayin edilmiş Gümrük memuru ya da diğer kamu görevlisi;

f) “Gümrük vergi ve resimleri” deyimi, eşyanın ithali veya ihracında veya eşyanın ithali veya ihracıyla bağlantılı olarak tahsil edilen ancak miktar bakımından verilen hizmetlerin yaklaşık maliyeti ile sınırlı olan ücret ve harçları kapsamayan gümrük vergileri veya diğer vergi, resim ve harçlar;

g) “Kişi” deyimi, metin içeriği aksini gerektirmedikçe gerek gerçek gerekse tüzel kişiler;

h) “Kişisel veri” deyimi, teşhis edilen ya da teşhis edilebilir özel bir kişiye ait veriler;

i) “Talepte Bulunulan İdare” deyimi, kendisinden yardım talep edilen Gümrük İdaresi;

j) “Talepte Bulunan İdare” deyimi, yardım talep eden Gümrük İdaresi;

k) “Uluslararası ticarette arz zinciri” deyimi, eşyanın menşe yerinden nihai varış yerine kadar olan sınır ötesi hareketi kapsamındaki tüm süreçler;

l) “Uyuşturucu madde” deyimi, 1961 Uyuşturucu Madde Tek Sözleşmesi’nin I ve II. Listeleri’nde sıralanmış olan her türlü doğal ya da sentetik madde;

m) “Psikotrop maddeler” deyimi, 1971 BM Psikotrop Maddeler Sözleşmesi’nin 1,11, III ve IV. Listeleri’nde sıralanan her türlü doğal ya da sentetik madde;

n) “Prekürsörler ve Kimyasal Maddeler” deyimi, 1988 Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Ticareti ile Mücadele Sözleşmesi’nin I ve II. Listelerinde sıralanmış olan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretiminde kullanılan her türlü kimyasal madde;

o) “Toprak” deyimi: Tarafların ulusal mevzuatında tanımlanmış olan ülke toprağı anlamına gelir.

MADDE 2

ANLAŞMANIN KAPSAMI

1.   Gümrük İdareleri, Gümrük mevzuatının muntazaman uygulanması, Gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve bu suçlarla mücadele edilmesi ve uluslararası ticarette arz zinciri güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla, bu Anlaşma’da belirtilen şartlar dâhilinde birbirlerine idari yardım sağlarlar.

2.   Bu Anlaşma, Tarafların topraklarında, ulusal mevzuat ve idari hükümler çerçevesinde uygulanır.

3.   Taraflar, gümrük idareleri vasıtasıyla ve bu Anlaşma’da belirtilen hükümler uyarınca idari yardım sağlarlar.

4.   Bu Anlaşma kapsamındaki tüm yardımlar, Gümrük İdarelerinin ulusal hukuki ve idari hükümlerine göre ve yetki ve mevcut kaynakları dâhilinde sağlanır.

5.  Bu Anlaşma, iki Gümrük İdaresi arasında karşılıklı idari yardımı kapsamakta olup, Gümrük İdarelerinin Tarafları arasında mevcut olan karşılıklı hukuki yardım anlaşmalarına halel getirmez. Karşılıklı yardımın, Tarafların diğer makamlarınca sağlanacak olması halinde; Talepte Bulunulan İdare, bu makamların hangi makamlar olduğunu ve bilinmesi durumunda, uygulanmakta olan ilgili anlaşma ya da hükümleri belirtir.

6.   Bu Anlaşma hükümleri, hiç bir özel kişiye, herhangi bir delili elde etme, yok etme ya da kapsam dışı bırakma ya da bir talebin gereğinin yapılmasını önleme hakkını vermez.

MADDE 3

GÜMRÜK MEVZUATININ UYGULANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN
BİLGİLER

1. Gümrük İdareleri, Gümrük mevzuatının muntazaman uygulanmasını, Gümrük suçlarının önlenmesini, soruşturulmasını ve bu suçlarla mücadele edilmesini ve uluslararası ticarette arz zincirinin güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak bilgileri, talep halinde ya da kendi inisiyatifleri ile birbirlerine temin ederler. Bu bilgiler, aşağıdaki hususları içerir:

a) Etkinliği kanıtlanmış olan yeni kolluk teknikleri;

b) Gümrük suçu işlemede başvurulan yeni eğilimler, araç ya da yöntemler;

c)  Gümrük suçlarına konu teşkil ettiği bilinen eşya ile bu eşyayla ilgili olarak kullanılan taşıma ve depolama yöntemleri;

d) Diğer Tarafın topraklarında Gümrük Suçu işlendiğine ya da işleneceğine inanmak için makul sebeplerin bulunduğu, planlanan, devam etmekte olan ya da tamamlanmış faaliyetlerle ilgili bilgiler;

e) Gümrük suçu işlediği bilinen ya da Gümrük suçu işlemek üzere olduğundan şüphelenilen kişiler;

f) Kontrol ve kolaylaştırma amaçlarına yönelik risk değerlendirmesinde Gümrük idarelerine faydalı olabilecek diğer bilgiler; ve

g) Her iki Gümrük İdaresinin en iyi uygulamaları ve deneyimleri.

2. Talep üzerine, Talepte Bulunulan İdare, Talepte Bulunan İdareye:

a)   Talepte Bulunan Tarafın topraklarına ithal edilen eşyanın, Talepte Bulunulan Tarafın topraklarından yasalara uygun şekilde ihraç edilip edilmediği;

b)   Talepte Bulunan Tarafın topraklarından ihraç edilen eşyanın, Talepte Bulunulan Tarafın topraklarına yasalara uygun şekilde ithal edilip edilmediği ve varsa, eşyanın tabi tutulduğu Gümrük rejimi, hususlarında bilgi temin eder.

3.  Talep üzerine, 16, Madde ’ye halel getirmeksizin, Gümrük mevzuatının muntazaman uygulanmasını desteklemek ya da Gümrük sahteciliğini önlemek amacıyla Talepte

Bulunulan İdare, bir beyanın gerçekliğinden ya da doğruluğundan şüphe etmek için gerekçeleri olan Talepte Bulunan İdareyi desteklemek maksadıyla bilgi temin eder.

4. Talepte, talep edilen spesifik bilgiler belirtilir.

5. Gümrük İdareleri, 19. Madde kapsamında karşılıklı düzenleme yaparak, Anlaşma kapsamındaki her türlü bilgiyi otomatik olarak paylaşabilirler.

6. Gümrük İdareleri, 19. Madde kapsamında karşılıklı düzenleme yaparak, şevki yatların diğer Tarafın topraklarına varışından önce spesifik bilgileri paylaşabilirler.

MADDE 4

KENDİLİĞİNDEN YARDIM

Taraflardan birinin ekonomisine, halk sağlığına ve uluslararası arz zinciri güvenliği de dâhil olmak üzere kamu güvenliğine ya da diğer hayati menfaatlerine ciddi ölçüde zarar verebilecek durumlarda, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, mümkün olması halinde, gecikmeksizin kendi inisiyatifiyle yardım sağlar.

MADDE 5

GÖZETİM

Talep üzerine, Talepte Bulunulan İdare, mümkün olduğu ölçüde, aşağıdaki hususlar üzerinde gözetim tesis eder ve Talepte Bulunan İdare’ye bu hususlarla ilgili bilgi temin eder:

a)  Talepte Bulunan Tarafın topraklarında Gümrük suçu işlemek için kullanıldığı bilinen ya da Gümrük Suçu işlemek için kullanıldığından şüphelenilen, sevk halinde ya da depolanmış eşya;

b) Talepte Bulunan Tarafın topraklarında Gümrük suçu işlemek için kullanıldığı bilinen ya da Gümrük Suçu işlemek için kullanıldığından şüphelenilen taşıma araçları;

c) Talepte Bulunulan Tarafın topraklarında yer alan ve Talepte Bulunan Tarafın topraklarında işlenen bir Gümrük suçuyla bağlantılı olarak kullanıldığı bilinen ya da kullanıldığından şüphelenilen binalar;

d) Talepte Bulunan Tarafın topraklarında Gümrük suçu işlediği bilinen ya da Gümrük suçu işlediğinden şüphelenilen, özellikle de Talepte Bulunulan Tarafın topraklarına giren ya da bu topraklardan çıkan kişiler.

MADDE 6

KONTROLLÜ TESLİMAT

Gümrük İdareleri, 19. Madde kapsamında karşılıklı düzenleme yaparak, Gümrük suçlarının soruşturulması ve bu suçlarla mücadele amacıyla; yasadışı veya şüpheli eşyanın kendi kontrolleri dâhilinde topraklan üzerinden geçmesine, topraklarına girmesine veya topraklarından çıkmasına izin verebilirler. Eğer bu iznin verilmesi Gümrük İdaresinin yetkisi dâhilinde değilse, söz konusu idare bu yetkiyi elinde bulunduran ulusal makamlarla işbirliği başlatılması için çaba gösterir veya olayı ilgili makamlara havale eder.

MADDE 7

UZMAN VE TANIKLAR

Talep üzerine, Talepte Bulunulan Gümrük İdaresi, Talepte Bulunan Tarafın topraklanndaki bir mahkemede kendi memurlarının, 18. Madde hükümlerine tabi olacak şekilde, Gümrük mevzuatının uygulanmasıyla ilgili bir konuda uzman ya da tanık olarak hazır bulunmalarına izin verebilir.

MADDE 8

HASSAS EŞYANIN YASADIŞI TİCARETİNE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Gümrük İdareleri, kendi inisiyatifleriyle ya da talep üzerine, aşağıdakilerin yasadışı ticareti ile ilgili olarak taraflardan birinin Gümrük mevzuatına karşı suç teşkil eden ya da edebilecek olan, amaçlanan ya da yürütülen her tür faaliyete ilişkin bilgileri birbirlerine sağlarlar:

a) Silahlar, füzeler, patlayıcılar ve nükleer maddeler,

b) Tarih, kültür veya arkeoloji bakımından yüksek değer taşıyan sanat eserleri;

c) Uyuşturucular, psikotrop maddeler, prekürsörler ve zehirli maddelerin yanı sıra çevre ve halk sağlığı için tehlikeli maddeler;

d)  Korsan ve taklit eşya;

e) Nesli tehlike altında bulunan bitki ve hayvan türleriyle bunlardan elden edilen ürünler.

2. Bu Madde kapsamında alman bilgiler, Talepte Bulunan Tarafın ilgili kamu kuramlarına aktarılabilir. Ancak bu bilgiler üçüncü taraflara aktarılamaz.

MADDE 9

TALEPLERİN İLETİLMESİ

1) Bu Anlaşma kapsamındaki yardım talepleri, doğrudan diğer Gümrük İdaresi’ne gönderilir, Her Gümrük İdaresi, bu amaç doğrultusunda bir irtibat noktası belirler.

2) Bu Anlaşma kapsamında yardım talepleri, yazılı ya da elektronik olarak yapılır ve taleplerin yerine getirilmesinde faydalı olacağı düşünülen her türlü bilgi talebe eklenir. Talepte Bulunulan İdare, elektronik ortamda yapılan taleplerin yazılı teyidini isteyebilir. Koşullar gerektirdiği takdirde, talepler sözlü olarak da yapılabilir. Bu talepler, mümkün olan en kısa sürede yazılı olarak ya da her iki Gümrük İdaresinin de kabul etmesi halinde elektronik olarak teyit edilir.

3) Talepler İngilizce yapılır. Taleplere eklenen belgeler, gerekli olduğu ölçüde, İngilizce’ye tercüme edilir.

4) Bu Anlaşma kapsamında yapılan yardım taleplerinde aşağıdaki ayrıntılar yer alır:

a) Talepte Bulunan Gümrük İdaresinin adı;

b) Ele alınan Gümrük konusu, talep edilen yardımın türü ve talebin sebebi;

e) İncelenmekte olan konunun kısa anlatımı ile idari ve hukuki unsurları;

d) Bilinmesi halinde, talebin ilişkili olduğu kişilerin isim ve adresleri;

e) 3. Madde’nin 4. fıkrasına uygun olarak yapılan doğrulama işlemleri;

f) 16. Madde’nin 2. fıkrasına uygun olarak yapılan atıf.

Talepte Bulunan İdarenin, belli bir prosedür ya da metodolojinin takip edilmesini talep etmesi halinde, Talepte Bulunulan İdare, ulusal hukuki ve idari hükümlerine tabi olmak kaydıyla bu talebi karşılar.

Bilgi ve belgelerin asılları, ancak suretlerinin yetersiz olması halinde talep edilir ve ilk fırsatta iade edilir. Talepte Bulunulan İdare ya da üçüncü tarafların bu husustaki haklarına halel gelmez.

MADDE 10

BİLGİ EDİNME YOLLARI

1. Eğer Talepte Bulunulan İdare, talep edilen bilgilere sahip değilse, bu bilgileri elde etmek için inceleme başlatır.

2. Yukarıdaki fıkranın hükümleri hiçbir koşulda, ilgili Taraf Devlete aşağıdaki hususlarda zorunluluk yükler gibi yorumlanamaz:

(a) İlgili Taraf Devletin hukuki ve anayasal düzenine aykırı idari önlemler alınması.

(b)  İlgili Taraf Devletin idari prosedürüne ilişkin kanunlar dâhilinde elde edilmesi mümkün olmayan bilgilerin sağlanması.

(c) Herhangi bir ticari, mesleki, işletmeye veya endüstriye ait sırrı veya iş sürecini ifşa eden bilgilerin sağlanması veya kamu çıkarlarına aykırı olacak şekilde bilgi ifşası.

MADDE 11

MEMURLARIN DİĞER TARAFIN TOPRAKLARINDA HAZIR BULUNMASI

1. Yazılı talep üzerine ve bir Gümrük suçunu soruşturmak amacıyla, Talepte Bulunan İdare’nin belirlediği memurlar, Talepte Bulunulan İdarenin iznine ve getirebileceği koşullara tabi olmak üzere:

a) Söz konusu Gümrük suçuyla ilgili belge ve diğer tüm bilgileri Talepte Bulunulan İdarenin ofislerinde inceleyebilirler ve bunların örnekleri kendilerine temin edilebilir;

b) Talepte Bulunulan İdare tarafından Talepte Bulunulan İdarenin topraklarında yürütülen ve Talepte Bulunan İdareyle ilgili olan bir incelemede hazır bulunabilirler. Bu memurlar, sadece danışmanlık rolünü üstlenirler.

MADDE 12

BİR GÜMRÜK İDARESİNİN MEMURLARININ DİĞER GÜMRÜK İDARESİNİN
DAVETİ ÜZERİNE HAZIR BULUNMASI

Talepte Bulunulan İdare, bir talebe ilişkin yardım önlemlerinin yürütülmesi sırasında diğer Gümrük İdaresinin bir memurunun hazır bulunmasını uygun gördüğü takdirde, kendi belirleyeceği şartlar çerçevesinde söz konusu memuru davet edebilir.

MADDE 13

MİSAFİR MEMURLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

1. Taraflardan birinin memurlarının bu Anlaşma çerçevesinde diğer Tarafin topraklarında hazır bulunması halinde; bu memurlar, resmi kimliklerini ve Gümrük İdarelerindeki ya da başka bir kamu kurumundaki mevcut statülerini gösterir delilleri, diğer Tarafın kabul edeceği bir dilde, her daim sunabilecek durumda olmalıdırlar.

2. Memurlar, bu Anlaşma çerçevesinde diğer Tarafın topraklarında bulundukları sırada işleyebilecekleri tüm suçlardan sorumlu olup, söz konusu Tarafin yasal ve idari hükümleri çerçevesinde kendi Gümrük memurlarına sağladığı korumadan faydalandırılırlar.

MADDE 14

BİLGİLERİN KULLANILMASI

1.   Bu Anlaşma çerçevesinde alman her türlü bilgi, sadece Tarafların Gümrük İdarelerince ve bu Anlaşma’da belirlenen koşullar çerçevesinde yalnızca idari yardım amacıyla kullanılır.

2.   Talep halinde, bilgiyi sağlayan Gümrük İdaresi, bu Maddenin 1. Fıkrasındaki hükümlere bakılmaksızın, belirleyeceği şartlara tabi olmak üzere söz konusu bilginin başka amaçlar doğrultusunda ya da diğer makamlarca kullanılmasına izin verebilir. Bilginin bu şekilde kullanımı, bu bilgiyi kullanmak isteyen Tarafın yasal ve idari hükümlerine uygun olmalıdır. Bilginin başka amaçlar doğrultusunda kullanımı; bilginin cezai soruşturmalarda, kovuşturmalarda ya da adli takibatlarda kullanılmasını da kapsar.

 

MADDE 15

BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI

1.    Bu Anlaşma kapsamında alınan her türlü bilgi gizlilik muamelesi görür ve bu bilgiler, bilgilerin alındığı Tarafın yasal ve idari hükümleri çerçevesinde aynı tip bilgilerin tabi tutulduğu gizlilik ve korumaya tabi tutulur.

2.    Kişisel verileri alan tarafin ülkesinde bu verilerin bunları temin eden Gümrük İdaresinin ulusal mevzuatının koşullarını karşılayan bir koruma düzeyinden yarar!andırıldığı hususunda Gümrük İdareleri 19. Madde uyarınca karşılıklı düzenlemeyle mutabık kalana kadar bu Anlaşma çerçevesinde kişisel verilerin paylaşımı başlatılmaz.

3.    Bu Madde’nin 2. fıkrasında atıfla bulunulan karşılıklı düzenlemenin var olmaması halinde, kişisel veriler ancak bu verileri sağlayan Gümrük İdaresinin bu Madde’nin 4 ila 10. fıkraları gereğince verilerin, bunları alan Tarafın toprağında korunacağı kanaatinde halinde sağlanabilir.

4.    Talep üzerine, kişisel verileri alan Gümrük İdaresi, verileri sağlayan Gümrük İdaresini söz konusu verilerin kullanım şekli ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgilendirir.

5.    Bu Anlaşma kapsamında sağlanan kişisel veriler, sadece verilerin temin edilme amacını yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca saklanır.

6.    Kişisel verileri sağlayan Gümrük İdaresi, mümkün olduğu ölçüde, bu verilerin adil ve hukuka uygun bir şekilde toplanmasını, verilerin doğru ve güncel olmasını ve bunların sağlanma amacına göre fazla olmamasını temin eder.

7.    Sağlanan kişisel verilerin doğru olmadığının veya paylaşılmaması gereken mahiyette olduğunun tespiti halinde bu durum derhal bildirilir. Bu verileri alan Gümrük İdaresi, verileri değiştirir veya siler.

8.    Gümrük İdareleri, bu Anlaşma kapsamında paylaşılan kişisel verilerin temin edilmesi ya da alınmasını kayda geçirir.

9.    Gümrük İdareleri, bu Anlaşma çerçevesinde paylaşılan kişisel verileri; yetkisiz erişime, değişikliğe veya dağıtıma karşı korumak amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini alır.

10. Taraflardan her biri, yasal ve idari hükümleri uyarınca, bu Anlaşma kapsamında paylaşılan kişisel verileri kullanmaları dolayısıyla bir kişiye verilen zarardan sorumludur. Bu durum, yanlış ya da bu Anlaşma’ya aykırı veri sağlayan bir Gümrük İdaresi zarara neden olduğunda da geçerlidir.

MADDE 16

İSTİSNALAR

1.    Bu Anlaşma kapsamında sağlanan yardımın, Taraflardan birinin egemenliğini, kamu güvenliğini ve düzenini, kamu politikasını ya da diğer Önemli ulusal menfaatlerini ihlal etmesi ya da meşru ticari ya damesleki menfaatlerine halel getirmesi durumunda, yardım talebi reddedilebilir ya da Talepte Bulunulan İdarenin gerekli göreceği koşullar çerçevesinde sağlanabilir.

2.    Talepte Bulunan İdare, Talepte Bulunulan İdarenin yapabileceği benzer nitelikteki bir talebi karşılayamayacak olması halinde, talebinde bu hususa dikkat çeker.

3.    Sağlanacak yardımın hâlihazırda devam eden herhangi bir soruşturma, kovuşturma ya da adli takibata zarar verebileceğini düşündürecek gerekçelerin olması halinde yardım ertelenebilir. Bu durumda, Talepte Bulunulan İdare, yardımın kendi belirleyeceği koşullara göre sağlanıp sağlanamayacağını tespit etmek üzere Talepte Bulunan İdareyle istişarede bulunur.

4.    Talepte Bulunulan İdare; bir talebin karşılanması için gerekli çabaların, Talepte Bulunan İdareye sağlanacağı düşünülen faydayla açıkça orantısız olduğu kanaatindeyse, talep edilen yardımı sağlamayı kabul etmeyebilir.

5.    Yardım sağlamanın reddedilmesi ya da ertelenmesi halinde, bu ret veya ertelemenin sebepleri sunulur.

MADDE 17

TEKNİK YARDIM

Gümrük İdareleri, üzerinde karşılıklı mutabık kalman bir programla, aşağıdaki hususlar da dâhil olmak üzere, birbirlerine teknik yardım sağlar:

a)     teknik kontrol ekipmanının kullanımında bilgi ve tecrübe paylaşımı;

b)     Gümrük memurlarının eğitimi;

c)     Gümrük konularında uzman değişimi;

d)      Gümrük mevzuatının etkin bir şekilde uygulanmasıyla ilişkili özellikli, bilimsel ve teknik bilgilerin paylaşımı.

MADDE 18

MASRAFLAR

1. Bu Maddenin 2. ve 3. Fıkraları uyarınca, bu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan masraflar, Talepte Bulunan İdareye tarafından karşılanır.

2. Kamu görevlisi olmayan uzman ve tanıklara yapılan harcama ve ödemelerin yanı sıra, mütercim ve tercüman masrafları da Talepte Bulunan İdareye tarafından karşılanır.

3. Talebin yerine getirilmesi için önemli ve olağandışı mahiyette harcama yapılması gerekiyorsa ya da gerekecekse; Taraflar, talebin yerine getirileceği koşulları ve masrafları karşılama şeklini tespit etmek için istişarede bulunur.

MADDE 19

ANLAŞMANIN YÜRÜTÜLMESİ VE UYGULANMASI

1. Bu Anlaşmanın uygulanmasında, Taraflar, Gümrük suçlarının sorıışturulmasmdan ve bu suçlarla mücadeleden sorumlu memurlarının mümkün olduğu ölçüde birbirleriyle kişisel ve doğrudan ilişki içinde olmalarını sağlamak için gerekli önlemleri alırlar.

2. Gümrük İdareleri, bu Anlaşmanın yürütülmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılacak düzenlemeleri kararlaştırır.

MADDE 20

ÜLKESEL UYGULAMA

Bu Anlaşma, Tarafların ulusal mevzuatlarında ve idari hükümlerinde tanımlandığı şekliyle, Tarafların topraklarında uygulanır.

MADDE 21

DİĞER ANLAŞMALAR

İşbu Anlaşma hükümleri, Tarafların taraf oldukları diğer uluslararası anlaşma ve sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine halel getirmez.

MADDE 22

ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

1.  İşbu Anlaşma’mn yorumlanmasından ya da uygulanmasından kaynaklanabilecek anlaşmazlıklar, öncelikle Tarafların işbu Anlaşma’mn uygulanması hususunda yetkili makamları arasında yapılacak müzakere ve istişarelerle çözüme kavuşturulur. Bu yöntemle çözülemeyen meseleler, diplomatik kanallar vasıtasıyla halledilir.

2.  Taraflardan her biri, işbu Anlaşma’mn yorumlanması, uygulanması ve Anlaşma’da değişiklik yapılması ya da ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlıkların giderilmesi hususunda diğer Taraftan istişare talebinde bulunabilir.

3.  Bu Madde’nin 2 ya da 3. Fıkraları kapsamında gerçekleştirilecek müzakere ya da istişareler, aksi kararlaştırıl madiği sürece, yazılı talebin alınmasını takiben 20 gün içerisinde başlar.

MADDE 23

EKLEME VE DEĞİŞİKLİKLER

1.  Tarafların karşılıklı rızasıyla diplomatik kanallar vasıtasıyla bu Anlaşma’ya ekleme ve Anlaşma’da değişiklik yapılabilir.

2.  Bu ekleme ve değişiklikler, bu Anlaşma’mn mütemmim cüz-ü olan ayrı Protokoller şeklinde gerçekleştirilir ve bu Anlaşma’mn 24. Maddesi hükümleri gereği yürürlüğe girer.

MADDE 24

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ VE FESİH

1. Bu Anlaşma, Tarafların, Anlaşmamın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iç yasal işlemlerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihi takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

2. Bu Anlaşma, belirsiz bir süre için yapılmıştır ve Taraflar, Anlaşmayı feshetme niyetlerini belirten yazılı bir bildirim göndermek suretiyle, işbu Anlaşma’yı feshedebilirler. Bu durumda, işbu Anlaşma, bu bildirim tarihinden sonra üç ay içerisinde feshedilir. Fesih İşlemi, fesih sırasında devam etmekte olup bu Anlaşma hükümlerine göre tamamlanacak olan işlemleri etkilemez.

Tanık sıfatıyla, aşağıda imzası bulunan ve usulü gereği yetkilendirilmiş bulunan kişiler, bu Anlaşmayı imzalamışlardır.

Bu Anlaşma, Luanda’da 18 Ekim 2021 tarihinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Portekizce ve İngilizce dillerinde imzalanmıştır. Yorum farklılığı olması halinde, İngilizce metin esas alınır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA

ANGOLA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA

Mehmet MUŞ
Bakan

Vera Esperança dos Santos Daves de SOUSA
Bakan

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Türkiye ile Angola Arasında Gümrük İdari Yardım Anlaşması 8083 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.