Transit Süre Aşımları ve Tatbik Edilen Cezalar Hk – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü

Sayı: E-75705452-622.99-00095096694

Konu: Sektör Talebi-İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
Kemeraltı Caddesi, Kalaycıoğlu İşhanı, No:35

İlgi: 11.01.2024 tarihli, 2024/0140-BU sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz Genel Müdürlüğümüz görev alanı itibarıyla incelenmiş olup, dilekçe kapsamı hususlara ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıda yer almaktadır:

Söz konusu yazının 1 ve 2 nci maddelerinde transit süre aşımları, parsiyel taşımada sürenin buna uygun belirlenmesi ve süre aşımlarında tatbik edilen cezalar ile ilgili olarak sıkıntı yaşandığı belirtilmiştir. Buna ilişkin, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sisteminde NCTS ile çıkan eşyalara ait çıkış tarihi/saati girilebilmesi, sistem üzerinde bir düzenleme yapılması ve tek bir araçta birden fazla Transit Beyanı kapsamı eşya bulunması halinde buna uygun sürelerin belirlenmesi önerisi iletilmiş olup, söz konusu öneriler halihazırda yürütülen çalışmalarda göz önünde bulundurulacaktır.

Söz konusu yazının 3 üncü maddesinde yer alan öneride, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında sözlü beyan formu ile Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir edilen veya tamir edilemeyen eşyaların mahrece iadesi için Sözlü Beyan Formunun tescil edildiği idare dışında BİLGE sisteminde 3151 rejim kodlu beyannamenin tescil edilebilmesine izin verilebilmesi, böylece söz konusu eşyanın gerektiğinde farklı bir gümrük idaresinden iadesinin sağlanması önerisi iletilmiştir.

Bilindiği üzere, 2014/20 sayılı Genelge ile Dahilde îşleme Rejimi (DİR) kapsamında sözlü beyan formu ile beyan edilen ve ilgili Deniz Ticaret Odası tarafından Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilecek toplu teminat kapsamında yer alan seyrüsefer halinde bulunan gemilere ait parçaların Türkiye Gümrük Bölgesi’nde tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak olması durumunda yapılacak işlemler açıklanmakta olup, seyrüsefer halinde bulunan gemilere ait can salı ve oksijen tüpü cinsi eşyanın tamir veya bakımını müteakip başka bir gemiye teslim edilmesi mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla, sözlü beyan formu ile geçici ithalatı gerçekleştirilen eşyanın sözlü beyan formunun tescil edildiği gümrük idaresi dışında farklı bir gümrük idaresinden başka bir gemiye teslim edilmesinde bir engel olmadığı görülmekle beraber mezkur talebe ilişkin olarak somut olay bazında bir örnek sunulması halinde konu yeniden değerlendirilebilecektir.

Söz konusu yazının 4 üncü maddesinde, alıcısı tarafından kabul edilmeyen ya da geminin geçiş zamanının kaçırılması kaynaklı alıcısına teslim edilemeyen eşya ile ilgili olarak 4 Seri No.lu Tebliğde bir düzenleme bulunmadığı belirtilmektedir. Çalışmaları halihazırda devam eden NCTS Faz 5 Projesi ile birlikte dijital transit refakat belgesi (Paperless TAD) uygulamasına geçilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, transit refakat belgesi ve kalem listesinin örneğinin değiştirilmesi, kâğıt ortamdan transit refakat belgesinin kaldırılması ve taşıyıcı tarafından transit beyanının akıllı telefon veya tablet gibi dijital formatta sunulmasına imkân sağlanacak olup gerek hukuki altyapı gerekse teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması ve NCTS Faz 5’e geçiş ile birlikte LRN bilgisini içeren transit refakat belgesi çıktısı sunulması zorunluluğunun ortadan kaldırılması planlanmaktadır.

Söz konu mesai dilekçesi makbuzlarının TPS sistemine taratılması ve

Transit Refakat kaşelerin aranması istenilmektedir.

Fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla BİLGE sisteminde “Fazla Mesai” modülü oluşturulmuştur. Oluşturulan yeni sistem sayesinde, fazla mesai başvuruları firmaların kendi ofislerinden gümrüğe gidilmeden yapılabilmekte, ücretler sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Ödemeler ise bankalar üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Modülde yer alan kontrol sistemi ile ödenmiş bir fazla mesai başvurusu bulunmayan ihracat işlemleri sistem tarafından ilerletilmemektedir.

Söz konusu sistem, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için 05.06.2018 tarihi itibarıyla Ankara Gümrük Müdürlüğünde, 13.08.2018 tarihi itibarıyla Erenköy Gümrük Müdürlüğünde pilot olarak devreye alınmıştır.

Hesaplanan fazla mesai tutarlarının, yükümlünün global hesabından düşüm yapılabilecek şekilde, sistemin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 10.01.2022 itibarıyla tamamlanarak devreye alınmıştır. Uygulamanın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup söz konusu uygulamanın öncelikli olarak ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için bu yıl içerisinde diğer gümrük idarelerinde de devreye alınması hedeflenmektedir.

Sistemin tamamen hayata geçirilmesiyle fazla mesai işlemleri elektronik ortama alınmış olacağından TPS’ye herhangi bir evrak taranmasına veya TPS üzerinden fazla mesai kontrolü yapılmasına gerek kalmayacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca, transit işlemlerinde kullanıcılar tarafından e-imza kullanılması hususlarının da NCTS Faz 5 Projesi kapsamında detaylı bir şekilde değerlendirilmesi düşünülmektedir.

Diğer taraftan, deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimlerine ilişkin işlemlerin düzenlendiği 2021/22 sayılı Genelge kapsamında uygulamaya ilişkin farklılıklar zaman zaman Genel Müdürlüğümüze intikal etmektedir. Yaşanan sorunlara ilişkin olarak gümrük idareleri talimatlandırılmakta olup, mezkur soruna ilişkin olarak somut olay bazında bir örnek sunulması halinde konunun yeniden değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Nevzat BOZKURT
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Transit Süre Aşımları ve Tatbik Edilen Cezalar Hk – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.