Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ 2024/8

31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

SİVİL HAVA TAŞITLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2024/8)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede yer alan sivil hava taşıtlarının it­halatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş­kanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 3- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları be­lirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması ha­linde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği Uygunluk Yazısı aranır.

GTİP Eşyanın Tanımı
8801.00.10.00.00 Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler
8801.00.90.00.00 Diğerleri
8802.11.00.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8802.12.00.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
8802.20.00.10.00 Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar
8802.20.00.20.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.20.00.90.00 Diğerleri
8802.30.00.10.00 Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar
8802.30.00.20.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.30.00.90.00 Diğerleri
8802.40.00.10.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.40.00.90.00 Diğerleri
8806.10.10.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8806.10.90.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
8806.21.10.00.00 Hareketli ve sabit görüntülerin yakalanması ve kaydedilmesi için 8525.89 alt pozisyonunda yer alan cihazlarla kalıcı olarak entegre edilerek donatılmış çoklu rotorlar
8806.21.90.00.00 Diğerleri
8806.22.10.00.00 Hareketli ve sabit görüntülerin yakalanması ve kaydedilmesi için 8525.89 alt pozisyonunda yer alan cihazlarla kalıcı olarak entegre edilerek donatılmış çoklu rotorlar
8806.22.90.00.00 Diğerleri
8806.23.00.00.00 Maksimum kalkış ağırlığı 7 kg geçen fakat 25 kg geçmeyenler
8806.24.00.00.00 Maksimum kalkış ağırlığı 25 kg geçen fakat 150 kg geçmeyenler
8806.29.10.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8806.29.20.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
8806.91.00.00.00 Maksimum kalkış ağırlığı 250 g geçmeyenler
8806.92.00.00.00 Maksimum kalkış ağırlığı 250 g geçen fakat 7 kg geçmeyenler
8806.93.00.00.00 Maksimum kalkış ağırlığı 7 kg geçen fakat 25 kg geçmeyenler
8806.94.00.00.00 Maksimum kalkış ağırlığı 25 kg geçen fakat 150 kg geçmeyenler
8806.99.10.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8806.99.20.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4- (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/8) yürürlükten kaldı­rılmıştır.

Atıflar

MADDE 5- (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/8)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ 2024/8 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.