Sanayi Ürünlerinin Tarife Kontenjanı Hakkında Karar 8046

31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 8046

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatında, 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere karşılarında gösterilen miktar için ilave gümrük vergisi oranı % 0 uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

İlave Gümrük Vergisi %

5903.10.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca împerteks Kumaş)

m2

10.000.000

0

5903.20.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca împerteks Kumaş)

0

5903.90.99.90.00

Diğerleri (Yalnızca împerteks Kumaş)

0

Uygulama

MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta îlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına îlişkin Karar kapsamında belirlenen ilave gümrük vergisi uygulanmaz. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise mezkûr Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen ilave gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Sanayi Ürünlerinin Tarife Kontenjanı Hakkında Karar 8046 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.