Rafine Üretimi Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge (KMR-2023/1)

GENELGE

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan:

RAFİNERİLER TARAFINDAN ÜRETİLECEK BASILI KIYMETLİ MADENLERE İLİŞKİN GENELGE (KMR-2023/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Genelgenin amacı, rafineriler tarafından üretilecek basılı kıymetli madenlerin türleri, ağırlıkları, yüzeysel ve şekli özelliklerinin belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Genelge 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 2 nci maddesinin (j) bendinin, {tooltip}(xiii) alt bendi{end-texte} xiii) Basılı kıymetli maden: Erimiş kıymetli madenin belirli boyutlarda bir kalıba dökülmesi ve el veya baskı (pres) ile işaretlemelerin yapılması ya da düz bir kıymetli maden şeridinden belirli boyutlarda çıkarılan kıymetli maden şeritlerinin darp yöntemiyle işaretlenmesi yoluyla usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek şekil, ağırlık ve saflıklarda üretilen kıymetli madenleri, (Ek: RG-23.02.2023-32113) {end-tooltip} 23/2/2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’in {tooltip}3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi{end-texte}Basılı kıymetli maden: Erimiş kıymetli madenin belirli boyutlarda bir kalıba dökülmesi ve el veya baskı (pres) ile işaretlemelerin yapılması ya da düz bir kıymetli maden şeridinden belirli boyutlarda çıkarılan kıymetli maden şeritlerinin darp yöntemiyle işaretlenmesi yoluyla usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek şekil, ağırlık ve saflıklarda üretilen kıymetli madenleri,{end-tooltip} ile {tooltip}22 nci maddesinin birinci fıkrası{end-texte} Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça genelgeler yayımlanır.{end-tooltip}’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3– (1) Bu Genelgede geçen;

a) Basılı kıymetli maden: Erimiş kıymetli madenin belirli boyutlarda bir kalıba dökülmesi ve el veya baskı (pres) ile işaretlemelerin yapılması ya da düz bir kıymetli maden şeridinden belirli boyutlarda çıkarılan kıymetli maden şeritlerinin darp yöntemiyle işaretlenmesi yoluyla usul ve esasları bu Genelge ile belirlenen şekil, ağırlık ve saflıklarda üretilen kıymetli madenleri,

b) Darphane: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nü

c) Genel Müdürlük: Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nü,

ç) Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS): Rafineriler tarafından standart işlenmemiş kıymetli madenler ve basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri özelliklerinin Darphane tarafından sağlanan benzersiz kodla her bir ürünün üzerine işlendiği ve aynı kodla Darphane tarafından kayıt altına alındığı sistemi,

d) Rafineri: 23/2/2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) hükümlerince rafinaj faaliyetinde bulunan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından faaliyet izni verilen tüzel kişileri

ifade eder.

Rafinerilerce Üretilecek Basılı Kıymetli Madenler

MADDE 4- (1) Basılı kıymetli madenlerin saflık ayarının;

a) Altın için en az 995/1000,

b) Gümüş için en az 99,9/100,

c) Platin için en az 99,95/100,

ç) Paladyum için en az 99,95/100,

olması zorunludur.

(2) Basılı kıymetli madenlerin üzerinde üretildiği rafinerinin amblemi ya da damgası, seri numarası, ağırlığı ile saflık ayarının bulunması zorunludur. Rafinerilerce üretilecek her bir basılı kıymetli maden üzerinde altın için “GOLD” veya “AU”; gümüş için “SILVER” veya “AG”; platin için “PLATINUM” veya “PT”; paladyum için “PALLADIUM” veya “PD” ibaresi bulunması zorunludur.

(3) Basılı kıymetli madenlerin yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilmesi mümkündür. Bunun dışında herhangi bir şekilde basılı kıymetli maden üretilemez.

(4) Basılı altınlar asgari 1[1] gram, azami 100 gram; basılı gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram; basılı platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilir.

(5) Basılı kıymetli madenlerin üzerinde ikinci fıkrada belirtilenler dışında herhangi bir görsel ya da yazılı ibare bulunamaz.

(6) Basılı kıymetli madenlerin ağırlıklarındaki sapma oranı -0, milyem cinsinden sapma toleransları altın için on binde ±2, gümüş için on binde ±2, paladyum için binde ±1, platin için binde ±1 olacak şekilde üretilmesi zorunludur.[2]

(7) Basılı kıymetli madenlerin bir paket içerisine konulması zorunludur. Paket üzerinde Darphane tarafından üretilen seri numarası, KMTS’ye kaydedilen benzersiz kod ile bandrolün bulunması zorunludur. Söz konusu seri numarası, benzersiz kod ve bandrole ilişkin usul ve esaslar Darphane tarafından belirlenir.

(8) Rafineriler tarafından ihraç edilmek üzere üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda düzenlenen şartları sağlamayan basılı kıymetli maden üretilmesine Darphane’nin görüşü alınarak Genel Müdürlük tarafından izin verilebilir.

Yurt içinde alınıp satılabilen basılı kıymetli madenler

MADDE 5- (1) [3]Dördüncü maddede düzenlenenlerin haricinde türü, ağırlığı, yüzeysel ve şekli özellikleri haiz basılı kıymetli madenlerin yurt içinde alım satımı yapılamaz. İlan ve reklamlarda, iş yerlerinde, internet siteleri ile internet ortamında yapılan yayınlarda bu kıymetlerin yurt içinde alım satımının yapıldığı izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim, işaret ve görsel kullanılamaz.

 Yetki

MADDE 6- (1) Genel Müdürlük bu Genelgenin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya ve Genelgede öngörülmeyen halleri değerlendirip sonuçlandırmaya yetkilidir.

 Yürürlük

MADDE 7– (1) Bu Genelge Bakanlık internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8– (1) Bu Genelge hükümlerini Genel Müdürlük yürütür.

[1] Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde 7/8/2023 tarihinde yayımlanan KMR-2023/5 sayılı Genelge ile değişik.

[2] Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde 15/5/2023 tarihinde yayımlanan KMR-2023/4 sayılı Genelge ile değişik.

[3] Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde …/3/2023 tarihinde yayımlanan KMR-2024/1 sayılı Genelge ile değişik.

Genelgenin

Yayımlandığı Tarih

Sayısı

31/3/2023

KMR-2023/1

Genelgede Değişiklik Yapan Genelgelerin

Yayımlandığı Tarih

Sayısı

1

15/5/2023

KMR-2023/4

2

7/8/2023

KMR-2023/5

3

27/3/2024

KMR-2024/1

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Rafine Üretimi Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge (KMR-2023/1) yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.