Radyoaktif Maddeler ile Kullanıldığı Cihazlara Tebliğ 2024/3

31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI CİHAZLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2024/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede yer alan radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların ithalatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş­kanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Nükleer Düzenleme Kurumunun İzin veya Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 3- (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eş­yanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Re­jimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince; Nük­leer Düzenleme Kurumunun fiziksel olarak veya Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak düzenleyeceği İzin veya Uygunluk Yazısı aranır.

GTP Eşyanın Tanımı
2612.10.10.00.00 İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları (EURATOM)
2612.20.10.00.00 Monazit; içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri (EURATOM)
28.44  Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar
2845.10.00.00.00 Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)
2845.90.10.00.11 Dötere organik bileşikler
2845.90.10.00.19 Diğerleri
2845.90.90.00.11 Tirityumlu bileşikler
7806.00.10.00.00 Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar (EURATOM)
84.01 Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar
8606.91.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8609.00.10.00.00 Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler (EURATOM)
8704.21.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.22.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.23.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.31.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.32.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.41.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.42.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.43.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.51.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.52.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8709.11.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8709.19.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8716.39.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
9022.21.00.00.00 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
9022.29.00.00.00 Diğer amaçlarla kullanılanlar

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4- (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5- (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/3)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Radyoaktif Maddeler ile Kullanıldığı Cihazlara Tebliğ 2024/3 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.