Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2024 Yılı İdari Para Cezaları Tebliğ

27.12.2023 Tarihli 32412 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)nde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası tutarları

MADDE 3- (1) 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

5307 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ (TL)
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 3.217.504-64.350.125
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 1.608.746-17.696.280
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 643.498-3.217.504
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 643.498-3.217.504
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 1.598
16 ncı maddenin ikinci fıkrası 64.344-321.746

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2024 Yılı İdari Para Cezaları Tebliğ yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.