Otomobil İthalatı Numune İşlemleri Hakkında – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-20117910-111[GGM-7]
Konu: Otomobil İthalatı- Numune İşlemleri

13.06.2024 / 97580195
DAĞITIM YERLERİNE

Türk Standartları Enstitüsü Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığından alınan 19.04.2024 tarihli ve 91151 sayılı yazıda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE arasında imzalanan “Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Bazı Görevlerin Yürütülmesi Hususunda Türk Standardları Enstitüsünün Yetkilendirilmesine Dair Protokol”ün 7 nci maddesine göre, ithal araçların gerekli kontrolleri yapılarak Uygunluk Yazısı verilmesi vb. tedbirlerin alınması yetkisinin anılan Bakanlığın 01.12.2024 tarihli Oluru ile Kurumlarına verildiği ve Bakanlığın 24.01.2024 tarihli ve 5460124 sayılı yazısı ile Kurumlarının gümrüklerde fiziki örnek alınan araçlardan içten yanmalı motora sahip olanların, BM/AEK R-83 ve BM/AEK R-101 testleri için TUBİTAK’a yönlendirilmesi hususunda talimatlandırıldığı; bu kapsamda araçlardan alınacak numuneler için test süreçlerinden kaynaklanacak gecikmelerden dolayı başvuru sahibinin mağdur olmaması adına beyanname tarihinde geçerli olan mevzuat baz alınarak işlem tesis edilmesi ile 2023 yılı son 4 ayında üretilmiş olan araçların 2024 yılı ilk 4 ayından sonra da ithalat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli muafiyet ve izinlerin verilmesi talep edilmiştir.

Konu hakkında, İthalat Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ekli 31.05.2024 tarihli ve 97434799 sayılı yazıda, bahse konu numuneler için test süreçlerinden kaynaklanacak gecikmelerden dolayı başvuru sahibinin mağdur olmaması adına 2023 yılı son 4 ayında üretilmiş olan araçların 2024 yılı ilk 4 ayında TSE’ye yapılan başvuru tarihi baz alınarak işlem tesis edilmesi ve İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi koşulları aranmaksızın ithalat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli muafiyetin ve izinlerin verilmesi hususunun uygun olacağı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, 2023 yılı son 4 ayında üretilmiş olan ve TSE tarafından yukarıda belirtilen kapsamda test süreçlerine tabi tutulmak üzere numune olarak alınan araçların; 30.04.2024 tarihine kadar TSE’ye başvuru yapılmış olması ve kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla, İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesine göre ayrı bir izne gerek olmaksızın işlemlerinin yapılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: 1 adet yazı

Dağıtım:
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız.

Mevzuat için Tıklayınız.

Otomobil İthalatı Numune İşlemleri Hakkında – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.