Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması Hk – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-17474625-162.01
Konu: Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması

23.01.2024 / 93237387
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu eşyaların aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.

1. Projektörler: 85.28 tarife pozisyonunda yer alan projektörlerin (8528.71 ve 8528.72.10 alt pozisyonundakiler hariç) RS-232C ara yüzü, DIN, D-SUB, VGA, DVI, HDMI veya DP (ekran bağlantı noktası) vb. ile kablolu veya herhangi bir yöntemle kablosuz olarak bir otomatik bilgi işlem makine bağlanabilir olanlarının 8528.62 pozisyonunda, bu özellikleri haiz olmayanlarının 8528.69 alt pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

2. Akümülatörler: 85.07 tarife pozisyonu açıklama notlarında

“…Akümülatör mahfazaları, genellikle birçok bölmelere ayrılmakta ve her bölme (pil hücresi) ayrı bir akümülatör teşkil etmektedir. Bu bölmeler, genellikle yüksek bir voltaj sağlaması amacıyla seri halde birlikte bağlanmaktadır. Bu şekilde bölmeleri bağlanmış olan akümülatörlere batarya denilmektedir. Akümülatörlerin birçoğu büyük bir kasa içine yerleştirilmek suretiyle de bir araya getirilmiş bulunabilmektedir” ve

“Akümülatörün enerji depolama ve verme işlevine yardımcı olan veya onu hasardan koruyan elektrik konektörleri, sıcaklık kontrol cihazları (termistör gibi), devre koruma cihazları ve koruyucu kutular gibi tali parçalar içersin içermesin, genellikle “batarya grupları” olarak bilinen bir veya daha fazla hücre ve bunları birbirine bağlayan devreye sahip akümülatörler bu pozisyonda yer alır. Bunlar, belirli bir alette kullanılmak üzere tasarlanmış olsalar da bu pozisyonda sınıflandırılırlar.”

hükümleri yer almakta olup söz konusu notlardan ve 85.07 pozisyonunun yapısından da görüleceği üzere anılan tarife pozisyonunda hücre-akü-batarya-batarya grubu vb. için bir alt ayrıma veya GTİP tanımına gidilmemiştir. Bu itibarla örneğin 8507.60.00.00.01 veya 8507.60.00.00.06 GTİP‘lerindeki eşyalar sadece hücreleri içermemekte, hücre-akü-batarya-batarya grubu vb. formundaki tipleri yine bu GTİP’lerde yer almaktadır.

Bu kapsamda, 8507.60.00.00.19 GTİP‘inde yer alacak akümülatörün silindirik, primatik ve kese tipi olmaması (menfi) gerekmektedir.

1. Hayvan gıdası olarak kullanılan doğal lif konsantresi: Lignoselülozun temizlenmesi, öğütülmesi, fraksiyonlanması, ısıtılması ve sıkıştırılması gibi işlemlerden geçirilmesi sonucunda elde edilen hayvan gıdası olarak kullanılan doğal lif konsantresi cinsi eşyanın 23.09 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

2. ”Himalayan salt bricks” isimli eşyalar: Himalaya tuzundan elde edilmiş blok- kalıp şeklindeki ürünlerin özelliğine göre 25.01 pozisyonunun ilgili GTİP’lerinde, mamul eşya formunu almış olanlarının 68.15 pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Tarık MAVİLİ
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması Hk – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.