Muafiyet Fazlası Cep Telefonları – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-18723479-153.16
Konu: Muafiyet Fazlası Cep Telefonları

06.05.2024 / 96138972
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 03.02.2017 tarihli ve E-18723479-153.16-00022386408 sayılı yazımız

İlgide kayıtlı yazımızda, ticari miktar ve mahiyette olmayan ancak yolcu beraberinde getirilen birden fazla sayıdaki cep telefonunun gümrük vergilerinin Gümrük Kanununun 235/3 üncü maddesi hükmü gereğince iki katı olarak tahsil edilip yolcuya teslim edilmesi şeklindeki uygulamanın, 2011/39 sayılı Yolcu İşlemleri Genelgesinin sınırlamalar bölümünde düzenlenen cep telefonlarına dair hükümler ile çeliştiğinden bahisle Bölge Müdürlüklerinden iletilen tereddütlere istinaden, Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince, yolcuların söz konusu muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi getirdikleri cep telefonunun gümrük vergilerinin iki kat olarak alınması ve eşyanın sahibine teslim edilmesi, bu durumda, (mülga) iki takvim yılı içerisinde bir kişi adına ulusal ağda tek bir IMEI kaydının olması gerektiğinden bahisle, 1 adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonların getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılmaması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, Bölge Müdürlüklerinizce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 1 adet muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve IMEI numaralarının bildirilmesi gerektiği, söz konusu cep telefonunun gümrük vergileri ödenmediği taktirde ise eşyanın gümrüğe terk edilmiş sayılması hususları talimatlandırılmıştır.

Konuya ilişkin olarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan 11.01.2024 tarihli ve 1622 sayılı yazıda, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri başta olmak üzere Bakanlığımız ilgili birimlerine de bildirilmesini teminen; yurda girişi sağlanan cihazların, kaçakçılık mevzuatı da dahil ilgili yasal düzenlemeler uyarınca ilgili Kurumlar tarafından kaçak ve/veya kayıp-çalıntı cihaz olarak tespit ya da tevsik edilerek Kurumlarına resmi olarak bildirilmesi halinde, yukarıda bahsi geçen yazımız kapsamındaki taleplerin değerlendirmeye alınabileceği, aksi halde meri mevzuat hükümlerinde tahdidi sayım usulü benimsenmiş olması hasebiyle, Kurumlarının görev ve faaliyet alanı çerçevesinde IMEI numaralarının Kurumlarına bu şekilde bildirimi suretiyle cihaz kayıt işlemlerinin engellenmesinin mümkün olamayacağının mütalaa edildiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 2011/39 sayılı Genelgenin “Sınırlamalar” başlıklı bölümünün birinci maddesinde cep telefonunun (Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil) muafen serbest dolaşıma sokulabilmesi için, sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerekmektedir. Söz konusu hüküm anılan Kurumun mezkur yazısı ile birlikte değerlendirildiğinde, yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına ilişkin olarak, yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla üç takvim yılında 1 adet ile sınırlı olmak üzere sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olan cep telefonuna muafiyet tanınması gerekmekte, bunun dışında yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya vergileri ödenmek suretiyle getirilmek istenilen cep telefonlarının ilgili kişilere teslimi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, yolcu beraberinde muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonunun, yolcu tarafından tekrar yurtdışına çıkışında teslim alınmak istenmesi halinde Gümrük Kanununun 48/2 nci maddesinde belirlenen süre boyunca yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarında bekletilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu çerçevede, muafiyet fazlası cep telefonlarının Gümrük Kanununun 235/3 üncü maddesi kapsamında gümrük vergileri iki kat alınarak yolcuya teslim edilmesi ve IMEI numaralarının anılan Kuruma bildirilmesi yönündeki ilgide kayıtlı talimat yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Muafiyet Fazlası Cep Telefonları – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.