Menşe Şahadetnamesinin Sonradan İbrazı Usulsüzlük Cezası

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-20117910-622.01-00089949163
Konu: Menşe Şahadetnamesinin Sonradan
İbrazı-Usulsüzlük Cezası

18.10.2023 / 89949163
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceği durumlar Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenmiş olup mezkur maddeye göre menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde belirtilmesi veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin gümrük idaresince kabul edilmemesi halinde, İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için uygulanan yüksek oranda vergiden kaynaklanan gümrük vergisi farkı, menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin nakit teminata bağlanması veya söz konusu mali yükümlülüklerin beyan edilerek ödenmesi halinde, menşe şahadetnamesi gümrük idaresine beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde ibraz edilebilmektedir.

Dolayısıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesi ile serbest dolaşıma girişten sonra menşe şahadetnamesinin ibraz edilmesi durumunun beyanname üzerinde ne şekilde beyan edileceğine ilişkin bir düzenlememiz bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edilmesi ile ilgili olarak bazı gümrük idarelerimizde beyannameye “S” ibaresi yazılmaması nedeniyle bu konuda bir düzenleme bulunmamasına rağmen Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezası tatbik edildiği ve konuya ilişkin farklı uygulamalar olduğu anlaşılmış olup yeknesaklığın sağlanmasını teminen işbu yazımız tarihi itibari ile aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 nci maddesi kapsamında menşe şahadetnamesinin sonradan ibrazının talep edilmesi durumunda;

1. Beyanname tescilinde mevcut olmayan ve beyanname ekinde ibraz edilmeyen menşe şahadetnamesine ilişkin olarak beyannamenin 44 no.lu alanında yer alan doğrulama kodu bölümüne “S”, belge referans bölümüne ise “Gümrük Yönetmeliği 38/2 nci maddesi kapsamındadır” ibaresinin yazılması,

2. Gümrük Yönetmeliği’nin 38/2 nci maddesi gereğince İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için uygulanan yüksek oranda vergiden kaynaklanan gümrük vergisi farkı, menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin nakit teminata bağlanarak usulüne uygun bir menşe şahadetnamesi ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık sürenin verilmesi,

3. Süresi içinde ibraz edilen menşe şahadetnameleri için sistem üzerinden menşe şahadetnamesinin ibraz edildiğine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması,

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Menşe Şahadetnamesinin Sonradan İbrazı Usulsüzlük Cezası yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.