Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği 21.12.2023

21.12.2023 Tarihli 32465 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “depoda fiili olarak kaldığı tarihlerde” ibaresi “muhafazasının hitam bulduğu tarihte” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “tarifeleri” ibaresi “tarifesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilen 26 ncı maddenin üçüncü fıkrası, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra muhafazası hitam bulan mallar için uygulanır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği 21.12.2023 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.