Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması

23.12.2023 Tarihli 32408 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kullanılmak üzere ithal edilen madde ve karışımlar ile savunma amaçlı imal veya ithal edilen madde ve karışımlar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalar neticesinde lider seçimi ile veri ve maliyet paylaşımını da içeren ortak kayıt sürecine ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü ve 25 inci maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “31/12/2023” ibareleri “31/12/2030” olarak; 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2025” ibaresi “31/12/2032” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39- (1) Bakanlık karar taslağını, 36 ncı maddenin üçüncü fıkrası doğrultusunda Ek-9 ve Ek-10’da belirlenen bilgi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla, test tekliflerini içeren ve geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında tonaj miktarına bağlı olarak belirlenmiş son tarihlere kadar alınmış olan tüm kayıt dosyaları için, aynı fıkrada belirtilen sürelerin bitiminden sonraki 2 yıl içinde hazırlar.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 65 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Usul ve esaslar

MADDE 65/A- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak kayıtlar ve verilerin temini ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/12/2020 tarihine” ibaresi “Bakanlıkça yayımlanacak olan usul ve esaslarda belirtilen sürelere” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin 7 nci ve/veya 8 inci veya 17 nci veya 18 inci madde hükümleri;

a) Aşağıdaki şartları karşılayan maddeler için 31/12/2026 tarihine kadar;

1) Yıllık 1000 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal veya ithal edilen maddeler,

2) Yıllık 100 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal veya ithal edilen ve Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Sucul Akut 1 ve/veya Sucul Kronik 1 (H400, H410) zararlılık kategorisinde olan maddeler,

3) Yıllık 1 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal ve ithal edilen ve Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca kanserojen, mutajen ve/veya üreme sistemine toksik Kategori 1A veya 1B zararlılık kategorisinde olan maddeler.

b) Bu fıkranın (a) bendinde verilen süreye halel getirmeksizin, yıllık 100 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal veya ithal edilen maddeler için 31/12/2028 tarihine kadar,

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde verilen sürelere halel getirmeksizin, yıllık 1 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal veya ithal edilen maddeler için 31/12/2030 tarihine kadar,

uygulanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“a) 6 ncı maddesi bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tonaja bağlı sürelerin son tarihlerinde,”

“b) 40 ila 44 üncü maddeleri ile 47 ila 49 uncu maddeleri 31/12/2026 tarihinde, 45 inci ve 46 ncı maddeleri ile 50 ila 56 ncı maddeleri 31/12/2028 tarihinde,”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.