İthalatta İlave Gümrük Vergisine İlişkin Karar 8044

31.12.2023 Tarihli 32416 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı:  8044

Ekli “İthalatta ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci  maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7449 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin 50’ye kadar yükseltilmiş ya da % 50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin 50’ye kadar yükseltilmiş ya da % 50 artırılmış düzeyinden daha fazla olan uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Karara ilişik Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı tablolar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Karar kapsamında 1/1/2024 tarihi itibarıyla ilave gümrük vergisi ihdas edilen ya da ilave gümrük vergisi artırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu Kararın yayımı tarihini takip eden en geç otuzuncu gün tescil edilmiş olması halinde, 1/1/2024 tarihinden önceki ilave gümrük vergisi oranlan uygulanır.

MADDE 3- Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri ve Tablo İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İthalatta İlave Gümrük Vergisine İlişkin Karar 8044 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.