İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2024/15

23.05.2024 Tarihli 32554 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/15)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 28/2/2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/8) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “yalnız duvar tipi split klimalar”, “yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve “yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ürünleri ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimi,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

e) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 8/3/2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Menşe Ülke GTİP Eşyanın Tanımı Dampinge Karşı Önlem (CİF Bedelin Yüzdesi)
 

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti

8415.10.90.00.11 Yalnız duvar tipi split klimalar  

 

 

 

%25

8415.10.90.00.19
8415.90.00.90.09 Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)
8415.90.00.90.12 Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri

Uygulama

MADDE 5- (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tabloda belirtilen eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


EK:

2024/15 SAYILI İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN
TEBLİĞE DAİR BİLGİLENDİRME RAPORU

1. GENEL BİLGİ VE İŞLEMLER

1.1. Kapsam ve Yasal Dayanak

(1) Bu rapor, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içermektedir.

1.2. Mevcut Önlem ve Geçmişi

(1) 26/7/2006 tarihli ve 26240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/20) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “yalnız duvar tipi split klimalar”, “yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ile “yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ithalatına yönelik CİF bedelin %25’i oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/6) ite tamamlanan ilk NGGS sonucunda ÇHC menşeli “yalnız duvar tipi spiit klimalar”, “yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili spiit klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve “yalnız duvar tipi splît klimaların İç üniteleri” ithalatında yürürlükte olan dampinge karşı önlemin aynen devamına karar verilmiştir.

(3) Benzer şekilde, 8/3/2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5) ile tamamlanan ikinci NGGS sonucunda ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatında yürürlükte olan dampinge karşı önlemin aynen devamına karar verilmiştir.

(4) Diğer yandan, ÇHC menşeli duvar tipi split klimalar ile söz konusu klimaların iç ve dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç) ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Malezya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığı iddiası ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma neticesinde 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/6) ite Malezya menşeli ve/veya bu ülke çıkışlı olan eşya ithalatında ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem ile aynı oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(5) Benzer şekilde, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatında uygulanan dampinge karşı Önlemin Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Vietnam üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığı iddiası ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma neticesinde 4/1/2011 tarihli ve 27805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/3) ile Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Vietnam menşeli ve/veya bu ülke çıkışlı olan eşya ithalatında, ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem ile aynı oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

1.3. Soruşturma

(İ) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 4/8/2022 tarihli ve 31913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/22) ile mevcut önlemin yürürlükte kalma süresinin sona ereceği ilan edilmiştir. İlgili ürünün yerli üreticileri tarafından mevzuatta öngörülen süreler içinde, önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasını içeren yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Bu çerçevede, Arçelik-LG Klima San. ve Tİc. A.Ş. (Arçelik-LG) ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi Tic. A.Ş. (Vestel) firmaları, ÇHC menşeli, “yalnız duvar tipi split klimalar”, “yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve “yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ithalatına yönelik olarak bir NGGS açılması için başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru, Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. (Daikin) ve Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. firmaları tarafından desteklenmiştir.

(3) Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgeler, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmiş ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak yeterlilikte delillerin mevcudiyetine kanaat getirilmiştir. Bu çerçevede, 28/2/2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/8) ile ÇHC menşeli 8415.10.90.00.11 ile 8415.10.90.00.19 GTİPTeri altında yer alan “yalnız duvar tipi split klimalar”, 8415.90.00.90.09 GTİP’i altında yer alan “yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve 8415.90.00.90.12 GTİP’i altında yer alan “yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ürünleri ithalatına yönelik bir NGGS açılmıştır.

(4) Çin Makine ve Elektronik Ürünler İthalat ve İhracat Ticaret Odası (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, ÇMEÜİİTO) tarafından iletilen görüşlerde, başvurunun gizli olmayan özetinin “gizlilik” sebebiyle yeterli bilgiyi içermediği ifade edilmiştir. Yönetmeliğin 22 nci maddesi çerçevesinde, başvurunun gizli olmayan özetinin esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak yeterli bilgiyi içerdiği değerlendirilmiştir.

(5) T.C. Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen NGGS tamamlanmıştır,

1.4. Yerli Üretim Dalının Temsil Niteliği

(1) Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca yerli üretim daimi temsil etme niteliğine sahip olan yerli üreticiler Arçelik-LG ve Vestel firmaları tarafından yapılan başvurunun, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibi firmalar, bu raporun ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

1.5. Soruşturma ve Gözden Geçirme Dönemi

(1) Mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2020- 31/12/2022 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi; 1/1/2022-31/12/2022 arasındaki dönem ise soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

1.6. İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi, Dinlenmesi ve Bilgilerin Değerlendirilmesi

(1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından tespit edilen ÇHC’de yerleşik üreticilerine/ihracatçılanna, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca ÇHC’de yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmeğini teminen anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliği’ne soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile iş birliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Soruşturma konusu ürününün ÇHC’den ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen İthalatçı firmalara soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuş olup söz konusu firmalardan 4 tanesinin iş birliğinde bulunduğu kabul edilmiştir.

(6) ÇMEÜİİTO, üyesi üreticiler adına Bakanlığımız ile iletişime geçmiştir.

(7) Türkiye’ye ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen üretici/ihracatçı firmalara soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiş olup ilgili sora formunu yanıtlayan Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Xiangzhou Branch firmasının iş birliğinde bulunduğu kabul edilmiştir.

(8) Soruşturma konusu örün üretimini gerçekleştiren Daikin firması, diğer yerli üreticiler soru formunu öngörülen sürelerde yanıtlayarak Bakanlığımıza iletmiştir.

(9) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim rapora 14/2/2024 tarihinde yayımlanmıştır.

(10) Nihai bildirim sonrasında, ilgili tarafların nihai bildirime ilişkin görüşlerini sözlü olarak da sunmalarına imkân tanımak amacıyla 27/2/2024 tarihinde kamu dinleme toplantısı yapılmıştır.

(11) Tarafların işbu soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

1.7. Yerinde Doğrulama İncelemesi

(1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, yerli, üreticiler Arçelik-LG ve Vestel firmalarının üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama incelemesi gerçekleştirilmiştir.

2.  SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN VE BENZER ÜRÜN

2.1. Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

(1) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün, 84I5.10.90.00.il, 8415. i 0.90.00.19, 8415.90.00.90.09, 8415.90.00.90.12 GTİPTeri altında yer alan “duvar tipi split klimalar ile söz konusu klimaların iç ve dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi har iç)” tir.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/20)’ de duvar tipi split klimaların dış ünitesinin 8415.81 gümrük tarife pozisyonundan (GTP), iç ünitesinin ise 8415.82 GTP’den ithal edildiği ve önlemlerin de bu GTP’lere alındığı ifade edilmiştir. Ancak, 11/7/2007 tarihli ve 26579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife- Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 10) İle split sistemli klimaların iç ünitesinin 8415.90 GTP akında sınıflandırılması gerektiğine, 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Smıflandırma Kararlan) (Seri No: 11) ile split sistemli klima cihazlarının dış ünitesinin 8415.90 GTP altında sınıflandırılması gerektiğine karar verilmiştir.

(3) Söz konusu önleme tabî ürünlerin yer aldığı “diğerleri” tanımlı 8415.90.00.90.00 GTİP’i, 30/12/2011 tarihli ve 2011/2571 sayılı Bakanlar Kurulu Karan île yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli ile kaldırılmıştır. 8415.90.00.90.00 GTİP’i altında sınıflandırılan eşya, mezkur karar ile “split sistemlerin dış üniteleri” tanımlı 8415.90.00.90.11 GTİP’i, “split sistemlerin iç üniteleri” tanımlı 8415.90.00.90.12 GTİP’i ve “diğerleri” tanımlı 8415.90.00.90.19 GTİP’i altında sınıflandırılmaya başlamıştır.

(4) “Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem)” tanımlı 8415.10.90.00.00 GTİP, 27/12/2018 tarihli ve 516 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli ile kaldırılmıştır. 8415.10.90.00.00 GTİP’i atanda sınıflandırılan eşya, mezkur karar ile “değişken debili (VRF) olanlar” tanımlı 8415.10.90.00.11 GTİP’i ve “diğerleri” tanımlı 8415.10.90.00.19 GTİP’i altında sınıflandırılmaya başlamıştır.

(5) “Split sistemlerin dış üniteleri” tanımlı 8415.90.00.90.11 GTİP, 27/12/2018 tarihli ve 516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli ile kaldırılmıştır. 8415.90.00.90.11 GTİP’i altında sınıflandırılan eşya, mezkur karar ile “değişken debili (VRF) olanlar” tanımlı 8415.90.00.90.12 GTİP’i ve “diğerleri” tanımlı 8415.90.00.90.09 GTİP’i altında sınıflandırılmaya başlamıştır.

(6) Önleme tabi olan ürün duvar tipi split klimalar ile bunların iç ve dış üniteleridir. Split klimalar iç ve dış ünitenin bakır borular ve ara bağlantı kabloları ile bağlanıp set haline getirilmesiyle oluşturulan, genelde ev ve işyerlerinde kullanılan bir iklimlendirme ürünüdür. Kullanım alanlarına bağlı olarak tek parça veya iki ayrı parçadan meydana gelebilirler. Ayrı İki parçadan oluşan klimalar split klimalar olarak adlandırılır. Split klimaların bir parçası bina dışına monte edilmekte ve bu nedenle dış ünite olarak adlandırılmaktadır. Diğer parça ise bina içerisine monte edilmekte ve bu parça da iç ünite olarak adlandırılmaktadır. Dış ünite ve iç ünite bir ara bağlantı borusu ile setleştirilmektedir.

(7) Dış ünite, split klimaların, kapalı soğutma/ısıtma çevrimi oluşturulduğunda binanın dış ortamında kalan ve içinde basaç (kompresör), ısı dönüştürücü (eşanjör), pervane (fan) ve pervane motoru, vana grupları ve kontrol kutusu gibi bileşenleri barındıran kısmıdır. İç ünite ise kapalı soğutma/ısıtma çevrimi oluşturulduğunda binanın iç ortamında kalan, duvara askı sistemiyle asılan, hava üfleyerek soğutma/ısıtma işlevi gören ve içinde ısı dönüştürücü, elektronik kart, pervane ve pervane motoru gibi parçaları barındıran ünitedir.

(8) Klimalar genel olarak belirli bîr basınç altında bulunan sıvı haldeki akışkanı önce buharlaştırıp sonra yoğunlaştıracak şekilde bir çevrime sokmaktadır. Akışkan ilk olarak kompresör tarafından sıkıştırılmaktadır. Söz konusu sıkıştırma işlemi ekzotermik bir reaksiyon olup bu sırada ortaya çıkan sıcak hava bir fan vasıtası ile dış ortama atılmaktadır. Sıvı hale gelen akışkanın daha sonra bir genleşme valfı ile basıncı düşürülmektedir. Bu işlem endotermik bir reaksiyon olup ortamdan ısı çekilmektedir. Bu sayede ortanı havası soğutulmaktadır.

(9) Split klimaların üretim süreci kısaca şu şekildedir: Split klimaların üretimi ısı dönüştürücü üretimi, boyanacak malzemelerin boyanması ve tüm parçaların bir araya getirilerek monte edilmesi olmak üzere üç aşamalıdır. Isı dönüştürücü üretiminde öncelikle U şeklindeki bakır borular fin adı verilen ince alüminyum şeritlere geçirilir ve genişletme tezgahında sabitlenir. Bu şekilde elde edilen dönüştürücünün ucunda kalan yağ, fırından geçirilerek buharlaştırılır ve basınçlı hava ile dışarı atılır. Daha sonra C boru montajı yapılır ve bakır boruların içine azot gazı basılır. Vakum testine götürülerek kaçak kontrolü yapılan dönüştürücüler montaj bantlarına gönderilmek üzere stok alanına yerleştirilir. Boyama sürecinde öncelikle boyanacak parçalar fosfatla kaplanır ve kataforez tankına sokulur. Kataforez boyasının kuruması için fırına gönderilen parçalar daha sonra toz boya kabinine girer ve tekrar fırına sokulur. Görüntü ve kalite kontrolü yapıldıktan sonra boyanmış parçalar montaj bantlarına gönderilmek üzere stok ajanına yerleştirilir. Son olarak montaj aşamasında iç üretimden gelen ısı dönüştürücüleri ve boyalı parçalar ile yardımcı sanayilerden gelen malzemeler birbirlerine monte edilir.

(10) Split klimalar, içerisinde kullanılan gazın çeşidine (R22 ve R410A), ısıtma/soğutma kapasitesine (9, 12, 18, 24 kBTU) ve içinde yer alan basacın özelliğine (on/off veya inverter) göre sınıflandırılmaktadır. Ancak, Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde, 1/1/2015 tarihi itibarıyla on/off split klimalar pazara arz edilmemektedir. Öte yandan, sadece ortamı soğutan özellikte olan klimalar olduğu gibi, ısı pompası gibi çalışarak bulunduğu ortamı hem ısıtabilen hem de soğutabilen özellikte klimalar mevcuttur.

(11) İş birliğinde bulunan ithalatçı firmalar tarafından iletilen görüşlerde, yerli üretim dalının ürettiği ürünün ithal edilen ürün ile benzer ve ikame edilebilir olduğu, soruşturma konusu ürünün yerli üretim dalı tarafından üretilmeyen bir çeşidinin olmadığı ancak ithal edilen ürünün tercih edilme sebebinin fiyat, tasarım çeşitliliği ve satış sonrası hizmetler gibi unsurlardaki farklılıklar olduğu ifade edilmiştir.

(12) Yapılan incelemeler neticesinde, yerli üretim dalı tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu İthal ürün arasında teknik ve fiziki özellikler ile ürünün temel kullanım alanları bakımından bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürününün esas soruşturmada yapılan benzer ürün olarak kabul edilebileceği tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(13) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar bağlayıcı nitelikte olmayıp genel içerikli ve bilgi amaçlıdır.

2.2. Ürünün İthalinde Uygulanan Vergi Oranları ve Diğer Yükümlülükler

(1) Soruşturma konusu ürün için mer’i İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde belirlenen gümrük vergileri aşağıda yer almaktadır.

(2) Buna göre, soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarının ithalinde %2,5 ve %2,7 oranında gümrük vergisi, %20 oranında katma değer vergisi (KDV) uygulanmaktadır. Gözden geçirme döneminde yürürlükte bulunan İthalat Rejimi Karan çerçevesinde de soruşturma konusu ülke için aynı oranlarda gümrük vergisi uygulanmış olup KDV %18 olarak alınmıştır.

 

 

GTİP

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
 

1

 

2

 

3

 

4

GTS ÜLKELERİ 8
5 6 7
8415.10.90.00.11 0 0 2,5 0 0 0 0 2,5
8415.10.90.00.19 0 0 2,5 0 0 0 0 2,5
8415.90.00.90.09 0 0 2,7 0 0 0 0 2,7
8415.90.00.90.12 0 0 2,7 0 0 0 0 2,7

Kaynak: İthalat Rejimi 2024

1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler. Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri; Arnavutluk, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Bosna-Hersek, Fas, Faroe Adaları, Filistin, Gürcistan. Güney Kore. İsrail. Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Malezya, Mısır Arap Cumhuriyeti. Morityus. Moldova, Sırbistan. Singapur Cumhuriyeti, Şili, Tunus. 2: Bolivarct Venezuela Cumhuriyeti. 3: TPS-ÖlC İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlaşması ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS) kapsamındaki ülkeler (Bahreyn Krallığı. Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı. Iran İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı. Umman Sultanlığı ve Ürdün Haşîmi Krallığı), 4: Birleşik Arap Emirlikleri. GTS ÜLKELERİ: Meri İthafa Rejimi Karan Ek – Finde yer alan Genelleşliritaiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler. 5: En Az Gelişmiş Ülkeler. 6: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler. 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler. 8: Diğer Ülkeler

(1) Bunun yanında, 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ite yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde, 8415.10.90.00.11, 8415.10.90.00.19, 8415.90.00.90.09 ve 8415.90.00.90.12 GTİP’leri altında yer alan ÇHC menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak %7 oranında ilave gümrük vergisi yürürlüğe konulmuştur.

3. DAMPİNGİN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ

3.1. Genel Açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, önlemin yürürlükten kalkması halinde soruşturma konusu ülke kaynaklı dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

3.2. Dampingin Devam Etme İhtimali

(1) Yönetmeliğin 40 inci ve 41 inci maddeleri çerçevesinde, soruşturma sırasında yeniden bir damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

(2) Buna göre, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/20) uyarınca, soruşturma konusu ürün için damping marjları iş birliğine gelen firmalar için CİF bedelin %38,64’ü ite %43,19’u arasında değişen oranlarda, diğer firmalar için CİF bedelin %92,63’ü oranında tespit edilmiştir.

(3) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari alt yapısını teşkil eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjının, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığı değerlendirilmektedir.

3.3. Dampingin Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

(1) İhracatçı firmaların davranışlarını ve yeniden meydana gelmesi muhtemel olan dampingi göstermesi açısından soruşturma konusu ülkenin üretim ve ihracat kapasitesi ile fiyatları ve diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan önlemler ya da yürütülmekle olan damping soruşturmaları önem arz etmektedir.

3.3.1. Soruşturma Konusu ülkenin üretim ve İhracat Kapasitesi ile Fiyatları

(1) Soruşturma konusu ülkenin ürerim ve ihracat kabiliyetlerine ilişkin değerlendirmede, Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (International Trade Çenter, ITC) 8415.10 ve 8415.90 GTPTerine ilişkin 2020-2022 yılları ihracat verileri kullanılmıştır. Bazı ülkelerin miktar verisini beyan etmemesi, beyan edilmiş olan miktar verilerinde ise birimlerin farklı olması nedeniyle, ÇHC’nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin değerlendirme değer bazında yapılmıştır.

(2) Soruşturma konusu ürünün 2020 yılında 35 milyar ABD dolan olarak gerçekleşen dünya ihracat değeri, 202 i yılında 42 milyar ABD doları, 2022 yılında İse 47 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC’nin soruşturma konusu üründe değer bazında dünya ihracatından aldığı pay 2020 yılında %4I oranında, 2021 ve 2022 yıllarında ise %42 oranında gerçekleşmiştir.

(4) ÇHC’nin soruşturma konusu ürün toplam ihracat miktarı 2020 yılında 2.791.796 ton, 2021 yılında 3.044.312 ton ve 2022 yılında ise 2,971.795 ton olmuştur.

(5) ÇHC’nin soruşturma konusu ürün toplam İhracat değeri ise 2020 yılında 14,5 milyar ABD doları, 202 i yılında 17,9 milyar ABD doları ve 2022 yılında 19,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir

(6) Andan ihracatın birim fiyatları gözden geçirme döneminde sırasıyla 5.205 ABD doları/ton, 5.872 ABD doları/ton ve 6.587 ABD doları/ton olarak gerçekleşmiştir.

3.3.2. Diğer Ülkeler tarafından Uygulanmakta Olan Önlemler

(1) Soruşturma konusu üründe soruşturma konusu ülkeye diğer ülkeler tarafından uygulanan dampinge karşı önlemler, ihracatçı firmaların davranışlarını ve muhtemel dampingli ithalatı göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Bu çerçevede, ÇHC menşeli 8415.10 GTP’i altında sınıflandırılan ürünlere yönelik olarak Arjantin tarafından 24/2/2003 tarihinde 180 ABD dolan/adet ile 500 ABD dolan/adet arasında değişen tutarlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuş olup anılan önlem 6/7/2022 tarihinde 5 yıl süreyle uzatılmıştır.

3.4. Dampingin Devamj veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimaline İlişkin

Değerlendirme

(1) Bu bölümde incelenen hususların bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde, mer’i önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

4. ZARARIN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ

4.1. Genel Açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, gözden geçirme döneminde zararın devam edip etmediği ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda, ithalatın mutlak ve nispi olarak gelişimi, dampingli ithalatın fiyatları ve bu fiyatların yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisini görmek için fiyat kırılması ve fiyat baskısı ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri gözden geçirme dönemi olan 2020-2022 yılları için incelenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturma konusu ülkeden yapılan ithalatının incelenmesinde Ticaret Bakanlığı Karar Destek Sistemi (KDS) verileri kullanılmıştır.

4.2.  Ürünün Genel İthalatının Mutlak Gelişimi ve Fiyatları

(1) Soruşturma konusu ürüne ilişkin genel ithalat istatistiklerine bakıldığında, ürünün 2020 yılında 1.370.085 adet olan ithalat miktarının, 2021 yılında 1.655.004 adet ve 2022 yılında 1.748.877 adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Söz konusu ithalat değerleri sırasıyla, 205 milyon ABD dolan, 260 milyon ABD doları ve 291 milyon ABD dolan seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(3) Söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatları İncelenen dönemde artan bir seyir izlemiş olup 2020-2022 yıllarında sırasıyla 150 ABD dolan/adet, 157 ABD dolan/adet ve 166 ABD dolan/adet olarak gerçekleşmiştir.

4.3. Soruşturma Konusu Ülkeden İthalatın Mutlak Gelişimi ve Fiyatları

(1) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalat miktarı, 2020 yılında 1.020.265 adet, 2021 yılında 1.223.091 adet, 2022 yılında ise 1.329.460 adet olarak gerçekleşmiştir.

(2) Söz konusu ithalat değerleri sırasıyla, 121 milyon ABD doları, 160 milyon ABD doları ve i 93 milyon ABD dolan olarak gerçekleşmiştir.

(3) Söz konusu ithalatın birim fiyatları incelenen dönemde artan bir seyir izlemiş olup sırasıyla 119 ABD dolan/adet, 131 ABD doları/adet ve 145 ABD dolan/adet olarak gerçekleşmiştir.

(4) Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2020 yılında %74 iken, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla %74 ve %76 olarak gerçekleşmiştir.

4.4. Diğer Ülkelerden Gerçekleşen İthalatın Mutlak Gelişimi ve Fiyatları

(1) Soruşturma konusu ürünün diğer ülkelerden ithalat miktarı, 2020 yılında 349.820 adet, 2021 yılında 431.913 adet ve 2022 yılında 419.417 adet seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Söz konusu ithalat değeri sırasıyla, 84 milyon ABD dolan, 99 milyon ABD doları ve 99 milyon ABD dolan seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3) Söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatları, incelenen dönem itibarıyla sırasıyla 240 ABD dolan/adet, 230 ABD dolan/adet ve 235 ABD dolan/adet olarak gerçekleşmiştir.

(4) Diğer ülkeler menşeli ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise sırasıyla % 26, %26 ve %24 seviyesinde gerçekleşmiştir.

4.5. İthalatın Nispi Gelişimi

(1) Önlem konusu ithalatın nispi gelişimini görebilmek için soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı bulunmuştur. Bu bağlamda, öncelikle yerli üretim dalı İle diğer yerli üreticilerin yurt içi satışları ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yıllarda toplam Türkiye benzer ma! tüketimi elde edilmiştir. Yerli üretim dalının yurt içi satışlarının ve soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar paylan hesaplanmıştır. İncelenen veriler 2020 yılı—100 olacak şekilde endekslenmiştir.

(2) Bu çerçevede, yurt içi tüketim endeksi, 2020 yılı 100 birim kabul edildiğinde, 2021 yılında 126 birim ve 2022 yılında 138 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC menşeli ithalatın 2020 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi 2021 ve 2022 yıllarında 95 birim olarak gerçekleşmiştir.

(4) Diğer ülkeler menşeli ithalatın pazar payı endeksi, 2020 yılında 100 bîrim, 2021 yılında 98 bîrim ve 2022 yılında 87 birim olmuştur.

(5) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2020-2022 yıllan arasında sırasıyla 100 birim, 104 birim ve 110 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(6) Diğer yerli üreticilerin pazar payı endeksi 2020-2022 yıllan arasında sırasıyla 100 birim, 118 birim ve 120 birim seviyelerinde gerçekleşmiştir.

4.6. Fiyat Kırılması ve Baskısı

4.6.1.  Fiyat Kırılması

(1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırıp kırmadığı incelenmiştir. Fiyat kırılması, ithal ürünün ortalama pazara giriş fiyatının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının ortalama yurt içi birim satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermekte olup CİF ihraç fiyatının yüzdesi olarak hesaplanmaktadır.

(2) Fiyat kırılması hesaplanırken, ortalama CİF ithal birim fiyatının üzerine soruşturma konusu ülkeye yönelik uygulanan gümrük vergisi (%2,5 ve %2,7), ilave gümrük vergisi (%7) ve CİF kıymetin %2’si tutarındaki diğer İthalat masrafları eklenerek soruşturma konusu ülke menşeli ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değer İle yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı karşılaştırılmıştır.

(3) Dampinge karşı önlemlerin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde oluşacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla, anılan fiyatlara dampinge karşı önlem eklenmemiştir.

(4) Bu kapsamda, ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarım 2020 yılında %10<X<%20 aralığında kırdığı, 2021 ve 2022 yıllarında ise kırmadığı tespit edilmiştir.

4.6.2. Fiyat Baskısı

(1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin İlgili hükümleri çerçevesinde, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarına baskı yapıp yapmadığı incelenmiştir. Fiyat baskısı, yerli üretim dalının fiyatlarının dampingli olduğu öne sürülen ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve yerli üreticinin fiyatlarını makul kâr elde edecek şekilde belirleyememesî durumunu ifade etmektedir. Bu kapsamda, soruşturmaya konu ürünün Türkiye pazarına ortalama giriş fiyatı ile yerli üretim dalının ortalama ticari maliyetine makul bir kâr oranı (%X) eklenerek bulunan olması gereken yurt içi birim satış fiyatı karşılaştınlmıştır.

(2) Dampinge karşı önlemlerin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde oluşacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla, anılan fiyatlara dampinge karşı önlemler eklenmemiştir.

(3) Bu kapsamda, ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim daimin fiyatlarım 2020 yılında % 15<X<%25 aralığında, 2021 ve 2022 yıllarında ise % 10<X<%20 aralığında baskıladığı tespit edilmiştir.

4.7. Yerli Üretim Dalının Ekonomik Göstergeleri

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, yerli üretim dalının 1/1/2O2O-3I/12/2O22 dönemine ait verileri esas alınarak analiz edilmiştir.

(2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi amacıyla, Türk lirası bazındaki veriler yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılması suretiyle enflasyondan arındırılarak endekslenmiştir.

(3) Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesinde, soruşturma konusu ürüne ait miktar incelemesinde adet ölçü birimi kullanılmıştır.

a) Üretim, Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2020 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi, 2021 yılında 129 birim, 2022 yılında ise 154 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Gözden geçirme döneminde yerli üretim dalının kapasite miktar endeksi 100 birim seviyesinde sabit kalmışken; anılan dönemde KKO endeksi sırasıyla 100 birim, 129 birim ve 154 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

b)  Yurt İçi ve Yurt Dışı Satışlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2020 yılında 100 birim olarak kabul edilen yurt içi satış miktarı endeksi 2021 yılında 131 birim, 2022 yılında ise 151 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Aynı dönemde, yurt içi satış değeri endeksi sırasıyla 100 birim, 113 birim ve 123 birim olmuştur.

(3) Yerli üretim dalının yurt dışı satış miktar endeksi 2020 yılında 100 birim, 2021 yılında 125 bîrim ve 2022 yılında 146 birini olmuştur.

(4) Aynı dönemde, yurt dışı satış değer endeksi sırasıyla 100 birim, 115 birim ve 122 birim olarak gerçekleşmiştir.

c) Yurt İçi Fiyatlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için yurt içi birim satış fiyatı endeksi 2020 yılında 100 birim., 2021 yılında 86 birim ve 2022 yılında 81 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

ç) Pazar Payı

(1) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2020-2022 yıllarında sırasıyla 100 birim, 1.04 birim ve 110 birim olarak gerçekleşmiştir.

d) Maliyetler ve Kârlılık

(1) Yerli üretim daimin soruşturma konusu ürün için 2019 yılında 100 birim olan birim sınai maliyet endeksi, 2021 yılında 94 birim ve 2022 yılında 82 birim olurken faaliyet ve finansman, giderleri eklenerek hesaplanan birim ticari maliyet endeksi sırasıyla 100 birim, 98 birim ve 88 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için gerçekleşen ticari maliyetleri ve yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi satışlardan birim kârlılık endeksi, 2020 yılında 100 birim, 2021 yılında -27 birim ve 2022 yılında 14 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) Yurt dışı satışlardan birini kârlılık endeksi incelenen dönemde sırasıyla -100 birim, -523 birim ve -408 birim olarak gerçekleşmiştir,

(4) Yerli üretim dalının toplam satışlarında birim kârlılığı ise, 2020 yılında 100 birim, 2021 yılında -89 birim ve 2022 yılında -30 birim seviyesindedir.

e) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının dönem sonu stok miktarı, 2020 yılında 100 birim, 2021 yılında 71 birim ve 2022 yılında 787 birim seviyesindedir.

f) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi sayısı endeksi, aynı dönemde sırasıyla 100 birim, 116 birim ve 128 birim olmuştur.

g) ücretler

(1) Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan bir işçinin aylık brüt ücretinin endeksi 2020 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2021 yılında 84 bîrim ve 2022 yılında 68 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

ğ) Verimlilik

(2) Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi başına düşen üretim miktarını gösteren verimlilik endeksi, 2020 yılında 100 birim, 2021 yılında 111 ve 2022 yılında 120 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

h) Nakit Akışı

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürüne ilişkin amortisman ve kârlılık değerleri dikkate alınarak hesaplanan nakit akışı endeksi, 2020 yılında 100 birim, 2021 yılında -43 birim, 2022 yılında ise -5 birim olarak gerçekleşmiştir.

ı) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü, 2020 yılında 100 birim, 2021 yılında 122 birim ve 2022 yılında 96 birim olmuştur.

i) Sermaye Arttırma Yeteneği

(1) Yerli üretim dalının öz sermaye endeksi gözden geçirme döneminde sırasıyla 100 birim, 99 birim ve 59 birim olarak gerçekleşmiştir.

j) Yatırımları Arttırma Yeteneği

(1) Yerli üretim dalının gözden geçirme döneminde tevsi yatırımları endeksi sırasıyla 100 birim, 138 birim ve 148 birim olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yenileme yatırımları endeksi ise sırasıyla 100 birim, 61 birim ve 332 birim olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının yatırımlarının geri dönüş oranı (dönem kârı/öz sermaye) gözden geçirme döneminde sırasıyla 100 birim, 78 birim ve 53 birim olmuştur.

4.8. Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde üretim, yurt içi satışlar, verimlilik, K.KO, istihdam ve yerli üretim dalının pazar payı gibi temel ekonomik göstergelerde mevcut önlemlerin etkisiyle olumlu bir seyir olduğu gözlemlenmektedir.

(2)  Öte yandan, yurt içi satışlardan kârlılık, stoklar ve ürün nakit akışı gibi göstergelerde olumsuz bir seyir gözlemlenmekte ve faaliyet giderlerinde önemli bir seviyede artış yaşandığı görülmektedir.

(3) Bu kapsamda, yerli üretim dalının yurt içi satışları miktar ve değer bazında artarken yurt içi satış birim fiyatlarındaki aşağı önlü seyir, yurt içi satışlardan kârlılıktaki olumsuz durum ve pazar payındaki artış birlikte değerlendirildiğinde, yerli üretim dalının genişleyen pazardaki konumunu kaybetmemek ve rekabet gücünü koruyabilmek adına kârlılığından feragat etmek durumunda kaldığı değerlendirilmektedir. Bu durum, yerli üretim dalının fiyatlarının soruşturma konusu ülke menşeli ithalat tarafından baskılandığını da teyit etmektedir.

(4) İş birliğinde bulunan kimi ithalatçı firmalar tarafından, yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün pazarının büyük çoğunluğuna sahip olduğu ifade edilmiş, iş birliğinde bulunan diğer ithalatçı firmalar tarafından ise yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün pazarındaki ihtiyacı karşılayacak kapasiteye sahip olmadığı belirtilmiştir. Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün pazarının büyük çoğunluğuna sahip olduğu iddiasının yerinde olmadığı ve soruşturma konusu ürün pazarındaki ihtiyacı karşılayacak kapasiteye sahip olduğu tespit edilmiştir.

(5) İş birliğinde bulunan bazı ithalatçı firmalar tarafından, ithal edilen ürünün fiyat unsuru nedeniyle tercih edildiği belirtilirken, aynı zamanda yerli üretim dalının ürettiği ürünün, ithal edilen ürüne kıyasla daha düşük bir fiyata sahip olduğu ifade edilmiştir. İş birliğinde bulunan diğer yerli üretici firma tarafından iletilen görüşte, ölçek ekonomisinden yararlanılması sebebiyle ithal edilen ürünün birim fiyatının yerli üretim daimin ürettiği ürünün birim fiyatından daha düşük olduğu ve mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda yerli üretim daimin üretiminin azalacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede, yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün birim fiyatlarının, ithal edilen ürün birim fiyatlarından daha yüksek olduğu ve ÇHC menşeli ithalatın mevcut önlemin varlığına rağmen artış eğilimini sürdürdüğü tespit edilmiştir.

(6) ÇMEÜİİTO’nun Bakanlığımıza ilettiği görüşlerde, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinden yurt içi satış ve yurt dışı satışların miktar ve değer açısından arttığı ve birim fiyatlarının düştüğü belirtilmekle birlikte, bu durumun dampingli ithalattan kaynaklanmadığı iddia edilmiştir. Ancak 2020 yılında ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarım kırdığı, 2020-2022 döneminde ise önemli ölçüde baskıladığı tespit edilmiştir.

(7) ÇMEÜİİTO tarafından iletilen görüşlerde, yerli üretim dalının dönem sonu stok miktarında artan talebi karşılamak amacıyla oldukça büyük bir artış olduğu ifade edilmiştir. Ancak, dönem sonu stok miktarında artışın gerçekleşmesi, mevcut dampinge karşı önleme rağmen zararın devam etme ihtimaline dair önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.

4.9. Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimaline İlişkin Değerlendirme

(1) Zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin yukarıdaki bilgiler çerçevesinde,

i. Mevcut iklim koşulları çerçevesinde değerlendirildiğinde, iklimlendirme sektörü, teknolojik gelişmelerle uyumlu bir şekilde tüketici tercihlerinde meydana gelen değişiklikleri karşılamak durumunda olan dinamik bir yapıya sahiptir. Son yıllarda, çevre dostu ve enerji verimliliği daha yüksek ürünler İle insan sağlığı açısından kullanıcı dostu ürünlere yönelik talebin artması sebepleriyle sürekli gelişmekte ve genişlemekte olan Türkiye pazarının gerek üretim kapasitesi gerekse ihracat kabiliyeti ile dünyada lider konumda olan ÇHC için önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

ii.  Mevcut önleme rağmen, ÇHC menşeli ithalatın incelenen dönemde artış gösterdiği; ÇHC menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarının 2020-2022 döneminde yukarı yönlü bir seyir izlemekle birlikte inceleme dönemi boyunca genel ithalatın ortalama birim fiyatlarının altında seyrettiği gözlemlenmektedir.

iii. 2020-2022 yılları için hesaplanan fiyat kırılması ve fiyat baskısı oranlan dikkate alındığında, ÇHC menşeli ithalatın, mevcut önleme rağmen, yerli üretim dalının yurt içi satış birim fiyatları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmektedir.

iv. Mevcut damping önleminin yürürlükten kaldırılması halinde halihazırda artış trendinde olan ÇHC menşeli ithalatın daha da artabileceği ve düşük bîrim fiyatlı ürünlerin artma eğiliminde olan pazardaki talebi karşılayabileceği öngörülmektedir.

v. Önlemin yürürlükten kalkması durumunda yerli üretim daimin bazı ekonomik göstergelerinde var olan olumlu seyrin yukarıda sayılan hususların da etkisiyle bozulabîleceği, artan stoklardan kaynaklanan baskının etkisi ile birlikte yurt içi satışlardan kârlılığın düşmeye devam edeceği ve yerli üretim dalının pazardaki mevcut konumunu korumakta zorlanacağı değerlendirilmektedir.

vi. ÇMEÜİİTO tarafından, ÇHC menşeli ithalatın seyrinin, genel ithalatın seyri ile uyumlu olduğu, ÇHC menşeli ithalatın gerek değer gerek birim fiyatlar açısından yerli üretim dalı nezdinde zarara yol açmadığı, zararın belirlenmesi durumunda dahi bu durumun ÇHC menşeli ithalattan kaynaklanmadığı ve dampingli ithalatın meydana gelmesinin muhtemel olmadığı ifade edilmiştir. Ancak, dampinge karşı önlemlerin uygulandığı bir ortamda söz konusu ithalatın birim fiyatlarının yükselmesi beklenen bir durumdur. Diğer taraftan, ÇHC menşeli ithalat dampinge karşı önleme tabi olarak gerçekleştirilen bir ithalat olup yapılan zarar analizi dampingli ithalatın devamına veya yeniden meydana gelmesine yönelik bir analizdir. Ayrıca, dampinge karşı önlemlerin uygulanmadığı diğer ülkelerden ithalatta artış olması muhtemel görülmektedir. Nitekim, Anti Damping Anlaşmasının 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü ve son fıkralarında da belirtildiği üzere, maddi zarar analizi kapsamında dikkate alman etkenlerin biri veya birkaçı mutlaka belirleyici bir yargıya temel teşkil etmeyebileceği gibi söz konusu faktörlerin bir bütünlük içinde ele alınması gerekmektedir.

(2) Tüm bu hususlar birlikte dikkate alındığında, zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin, muhtemel olduğu düşünülmektedir.

5. SONUÇ

(1) Yürütülen soruşturma esnasında elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ite 8/3/2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Menşe Ülke

 

GTİP

 

Eşyanın Tanımı

Dampinge Karşı Önlem
(CİF Bedelin
Yüzdesi)
 

 

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti

8415.10.90.00.11  

Yalnız duvar tipi split klimalar

 

 

 

 

%25

8415.10.90.00.19
 

8415.90.00.90.09

Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)
8415.90.00.90.12 Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2024/15 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.