İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2024/5

21.03.2024 Tarihli 32496 Sayılı Resmi Gazete,

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/5)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ve Ek 1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Bulgaristan: Bulgaristan Cumhuriyeti’ni,

ç) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

d) Filipinler: Filipinler Cumhuriyeti’ni,

e) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

g) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ğ) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

h) İspanya: İspanya Krallığı’nı,

ı) İtalya: İtalyan Cumhuriyeti’ni,

i) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

j) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

k) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

l) Kuzey Makedonya: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ni,

m) Mısır: Mısır Arap Cumhuriyeti’ni,

n) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

o) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ö) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

p) Yunanistan: Yunanistan Cumhuriyeti’ni,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4- (1) Soruşturma konusu eşya, 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan ve Ek 1’de GTİP’leri belirtilen 54.07 GTP kapsamı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat”tır.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5- (1) Güney Kore, ÇHC, Tayland, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli 54.07 GTP altında yer alan “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat”ın ithalatında, 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) kapsamında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) ile tamamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir. Anılan Tebliğ uyarınca dampinge karşı önlem oranı, ÇHC menşeli eşyada 110 gr/m² ağırlığının üstü için %42,44; 110 gr/m² ağırlığı ve altı için %21,13 olarak belirlenmiştir.

(2) 2/6/2006 tarihli ve 26186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2006/13) çerçevesinde, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile yürürlüğe konulan önlem, önlemleri etkisiz kıldığı tespit edilen Güney Kore’de yerleşik bazı firmalar için yükseltilmiştir.

(3) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30) ile, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Filipinler menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(4) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/41) ile, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(5) 7/5/2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/15) ile, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Yunanistan menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(6) 31/12/2020 tarihli ve 31351 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) ile, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Malezya menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(7) 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem İspanya, İtalya, Almanya menşeli/çıkışlı olan ve Tebliğde belirtilen firmalardan yapılan ithalata teşmil edilmiştir.

(8) 1/6/2023 tarihli ve 32208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/20) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(9) 20/2/2024 tarihli ve 32466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/8) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Almanya, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, İsveç Krallığı, İtalya, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Macaristan, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(10) ÇHC menşeli 54.07 GTP kapsamı eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Mısır menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik olarak Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(11) Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6- (1) Soruşturma konusu eşya ithalatının analizinde, Türkiye İstatistik Kurumunun özel ticaret sistemine göre açıklanan dış ticaret istatistikleri kullanılmıştır.

(2) Soruşturma konusu eşyanın genel ithalatı miktar bazında 2021 yılında 70.499 ton ve 2022 yılında artış göstererek 118.638 ton olarak gerçekleşmiş olup, söz konusu ithalat miktar olarak 2023 yılında bir önceki yıla göre %30 azalışla 83.164 ton seviyesine düşmüştür.

(3) Soruşturma konusu eşyanın genel ithalatı değer bazında da 2023 yılına kadar artış eğilimini devam ettirmiştir. 2021 ve 2022 yıllarında söz konusu ithalat değer olarak sırasıyla 360 milyon ABD doları ve 630 milyon ABD doları olarak gerçekleşmişse de 2023 yılında azalarak 444 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

(4) Soruşturma konusu eşya genel ithalatına ilişkin birim fiyatlar ise düşük oranda artmış; 2021 yılında 5,1 ABD doları/kg olan birim fiyat, 2022 ve 2023 yıllarında 5,3 ABD doları/kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

(5) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC’den yapılan ithalat miktarı 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 4.443 ton ve 5.750 tona ulaşmakla birlikte, 2023 yılında 3.480 ton seviyesinde gerçekleşerek, bahse konu eşya genel ithalatı içinde oran olarak yatay seyrini sürdürmüştür.

(6) ÇHC’den yapılan soruşturma konusu eşya ithalatı değer bazında 2021-2022 döneminde artmıştır. Bahse konu yıllarda sırasıyla 28 milyon ABD doları ve 41 milyon ABD doları olarak gerçekleşen söz konusu ithalat, 2023 yılında ise azalarak 23 milyon ABD doları seviyesine düşmüştür.

(7) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC’den ithalatına ilişkin birim fiyatlar 2021 yılında 6,2 ABD doları/kg seviyesinden, 2022 yılında 7,1 ABD doları/kg’ye yükselmiş, ardından 2023 yılında 6,6 ABD doları/kg seviyesine düşmüştür.

(8) Soruşturma konusu eşyanın Mısır’dan ithalatı miktar bazında 2021-2023 döneminde yüksek artış eğilimi göstererek sırasıyla 11.816 ton, 21.866 ton ve 31.520 ton olarak gerçekleşmiştir.

(9) Mısır’dan soruşturma konusu eşyanın ithalatı değer bazında da artış eğilimi göstermiş ve 2021-2023 döneminde sırasıyla 80 milyon, 160 milyon ve 192 milyon ABD doları değerlerine ulaşmıştır.

(10) Soruşturma konusu eşyadan Mısır’dan gerçekleştirilen ithalata ilişkin birim fiyatlar ise 2021 yılında 6,8 ABD doları/kg’den 2022 yılında 7,3 ABD doları/kg’ye yükselmiş, ardından 2023 yılında 6,1 ABD doları/kg seviyesine düşmüştür.

(11) 2023 yılında soruşturma konusu eşyanın genel ithalatında düşüş görülmesine rağmen, inceleme döneminde Mısır’dan yapılan ithalatta sürekli ve yüksek oranlı artış görülmektedir. Söz konusu eşyadan Mısır’dan gerçekleşen miktar bazında ithalat, 2021-2023 döneminde 3 kata yakın bir artış göstermiştir.

(12) Soruşturma konusu eşyanın, anılan dönemde Mısır’dan gerçekleşen ithalat miktarının toplam ithalat içindeki payında ciddi bir artış meydana gelmiştir. 2021 yılında %17 olan söz konusu oran 2023 yılında %38 seviyesine yükselmiştir.

(13) 2021-2023 dönemi itibarıyla Mısır menşeli soruşturma konusu eşya ithalatına ilişkin ortalama birim fiyatların, ÇHC birim fiyatlarına yakın seviyelerde olduğu, 2023 yılında ise bu fiyatların altına indiği görülmektedir.

(14) Uluslararası ticaret verileri için International Trade Center (Trademap) istatistiklerinden faydalanılmış olup anılan kaynakta Mısır verisi ancak 54.07 grubu olarak 4’lü GTP bazında ve en güncel olarak 2022 yılı olacak şekilde temin edilebilmiştir.

(15) Trademap veri tabanında Mısır’ın 54.07 grubuna ilişkin ithalatı değer olarak, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 272 milyon ABD doları ve 331 milyon ABD doları olarak yer almaktadır.

(16) Mısır’ın 54.07 grubu eşya ithalatında en büyük tedarikçisi, ağırlıklı oranda ÇHC’dir. Anılan ülkenin ÇHC dışındaki ülkelerden yaptığı ithalat oldukça düşük miktarda gerçekleşmiştir. ÇHC’den yapılan söz konusu ithalat 2021’de 23.213 ton (217 milyon ABD doları), 2022’de 39.096 ton (305 milyon ABD doları) seviyelerindedir. Mısır’ın anılan dönemde ÇHC’den gerçekleştirdiği söz konusu eşya ithalatının ortalama birim fiyatları gerilemiş, 2021 yılında 9,4 ABD doları/kg olan birim fiyat 2022 yılında 7,8 ABD doları/kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

(17) Trademap veri tabanında Mısır’ın söz konusu eşya ihracatına bakıldığında, Türkiye’ye olan ihracatı 2022 yılında büyük artış göstermiştir. Mısır’ın bahse konu eşya ihracatında ilk sırada gelen Türkiye’ye söz konusu yılda değer bazındaki ihracatı, aynı üründe tüm ihracatı içinde %70 gibi yüksek bir orana ulaşmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 7- (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Mısır menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)”  ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2)  Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, inceleme raporunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9- (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdır.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Geçici önlem, teminat, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11- (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca; soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir, kesin önlem soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine gitmemek ve geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlı olmak kaydıyla geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma konusu ithalat soruşturma süresince teminata bağlanabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12- (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No:63/1 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 99 13

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine ve e-posta adresine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın yukarıda yer alan posta ve e-posta adreslerine gönderir.

Soruşturma başlangıç tarihi

MADDE 13- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2024/5 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.