İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Karar 97/10308

 Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 97/10308

Ekli “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nda De­ğişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 25/11/1997 tarihli ve 59579 sayılı yazısı üzerine, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 2 nci madde­sinin (E) bendi ile 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre, Bakan­lar Kurulu’nca 1/12/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Madde 1- 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 2 nci maddesine aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

“j) Bu Karar’a dayanılarak yapılacak düzenlemelerde öngörülen ve dış ticarete konu mallarla ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunacak Uluslararası Gözetim Şirketleri’nin tabi olacaktan şartlan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’mn görüşünü almak suretiyle tespit etmeye, uluslararası gözetim şirketi statüsü ve faaliyet alanları ile ilgili olarak görev vermeye ve faaliyetlerini denetlemeye,”

Madde 2- Aynı Karar’ın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere, maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“f) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ithal konusu malın CİF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek, taahhütnamede zikredilen fona veya bütçeye gelir kaydedilmesi”

“Uluslararası gözetim şirketleri’nin faaliyet alanları ile ilgili olarak gerçeğe ve/veya mevzuata aykırı rapor düzenlemeleri, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı çerçevesinde istenilecek bilgi ve belgeleri ibraz etmemeleri ve/veya belgelerde tahrifat yapmaları hallerinde;

a) Firmanın uyarılması,

b) 3 ay ila 3 yıl süreyle faaliyetten men edilmesi,

c) Statünün geri alınması,

müeyyidelerinden biri veya birkaçı uygulanabilir.”

Madde 3- 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (l) bendi ve 6 ncı maddesinin (b) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu Karar’ı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.


95/7623 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (l) bendinin eski hali;

l) Bu Karar’a dayanılarak yapılacak düzenlemelerde öngörülen gözetim faaliyetinde bulunacak “uluslararası gözetim şirketleri”nin tabi olacakları şartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşünü almak suretiyle tespit etmeye ; uluslararası gözetim şirketi statüsü ve faaliyet alanları ile ilgili olarak görev vermeye,

95/7623 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararı’nın 6 ncı maddesinin (B) fıkrasının eski hali;

B) Uluslararası Gözetim Şirketlerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak yukarıdaki (A) fıkrasında sayılan fiillerden herhangi birini işlemeleri veya gerçeğe ve mevzuata aykırı ya da faaliyet alanları dışında rapor düzenlemeleri hallerinde;

a) Firmanın uyarılması,
b) 3 ay ila 3 yıl süreyle faaliyetten men edilmesi,
c) Statünün geri alınması
müeyyidelerinden biri veya birkaçı uygulanabilir.

İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Karar 97/10308 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.