Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesi Değişikliği Hakkında

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-42467338-010.03-00096732054
Konu : Yönetmelik Değişikliği (563.Maddesinin 7, 8 ve 9.
Fıkraları)

13.05.2024/711
BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün Derneğinize de dağıtımlı 22.04.2024 tarihli ve E-82858591 -010.03-00096084230 sayılı yazıları.

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazıları konusu, 10.04.2024 tarih ve 32523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesine;

“(7) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların ortak ve çalışanları, hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara ait öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki faaliyetlerine son verseler dahi açıklayamazlar. Ancak, adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma durumunda bu hüküm uygulanmaz.

(8) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik olarak kullandıkları bilgisayar sistemlerinde verilerin güvenliği için her türlü tedbiri almak zorundadır. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi gerekir.

(9) Sekizinci fıkrada yer alan sözleşme şartını yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi müşavirlerin, bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmez. ” fıkraları eklenmiştir.

Bu itibarla, söz konusu sözleşme şartının Yönetmelik maddesinin yürürlük tarihine kadar (20.05.2024) yerine getirilmesini teminen; gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerce, üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri kapsamında düzenlenen sözleşmelerin ıslak imzalı asıl nüshasının ve/veya “aslı gibidir” yapılmasını teminen aslı ile birlikte bir örneğinin Bölge Müdürlüğümüze sunulmasına ilişkin ilgililere gerekli duyurunun çok acale yapılması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Veysel MADEN
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesi Değişikliği Hakkında yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.