Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 20.04.2024

20.04.2024 Tarihli 32523 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yazılım hizmeti sunmak suretiyle aracılık eden kişiler tarafından sağlanan yazılımlar kullanılarak yapılacak olması halinde, söz konusu yazılım hizmetini sunan hizmet sağlayıcılar tarafından uyulması gereken usul ve esaslar ile bu kişilerin sistemlerinin sahip olması gereken teknik yeterlilikler Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 320 nci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 335 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Elleçleme izin başvuruları denetleyici gümrük müdürlüğüne yazılı olarak ve her işlem için münferiden yapılır. Bu başvuru, yapılacak işlemleri ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları içermek zorundadır. Başvuru, elleçlemenin antrepo içerisinde yapılmasının talep edilmesi halinde denetleyici gümrük müdürlüğünce, elleçlemenin antrepo dışında yapılmasının talep edilmesi halinde gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır.”

“(3) Antrepo açma ve işletme izin belgesinde gösterilecek elleçleme izni başvurularında aşağıdaki şekilde işlem yapılır:

a) Başvuru, yapılacak işlemleri ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları içermek zorundadır.

b) Elleçlemenin antrepo içerisinde yapılmasının talep edilmesi halinde, başvuru denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır ve gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır.

c) Elleçlemenin antrepo dışında yapılmasının talep edilmesi halinde, başvuru denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır. Başvuru, gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bölge Müdürlüğüne iletilir ve Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır.

ç) Elleçleme izninin verildiği idarece, antrepo açma ve işletme izin belgesine; elleçlemeye konu eşya ile ilgili olarak eşyanın mahiyeti, cinsi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile ilgili bilgileri içeren liste eklenir.

d) Elleçleme izninin verildiği durumlarda, ilgili antrepo beyannamesi hakkında denetleyici gümrük müdürlüğüne bilgi verilir.”

“(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan “veya serbest dolaşıma giriş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 516/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bir gümrük müdürlüğü denetimindeki geçici depolama yerinin aynı bölge müdürlüğüne bağlı başka bir gümrük müdürlüğüne bağlanması talebine ilişkin başvuru geçici depolama yerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yapılır. Bölge müdürlüğü, başvuruyu görüşü ile birlikte Bakanlığa iletir. Söz konusu başvuru Bakanlıkça sonuçlandırılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 523 üncü maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “antrepo izninin geçerlilik süresinin bitimine kadar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 524 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Bir gümrük müdürlüğü denetimindeki antreponun aynı bölge müdürlüğüne bağlı başka bir gümrük müdürlüğüne bağlanması talebine ilişkin başvuru bölge müdürlüğüne yapılır. Bölge müdürlüğü, başvuruyu görüşü ile birlikte Bakanlığa iletir. Söz konusu başvuru Bakanlıkça sonuçlandırılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 527 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1.000.000” ibaresi “3.000.000” şeklinde, (b) bendinde yer alan “500.000” ibaresi “1.000.000” şeklinde, (c) bendinde yer alan “500.000” ibaresi “1.000.000” şeklinde ve (ç) bendinde yer alan “20.000.000” ibaresi “40.000.000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların ortak ve çalışanları, hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara ait öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki faaliyetlerine son verseler dahi açıklayamazlar. Ancak, adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma durumunda bu hüküm uygulanmaz.

(8) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik olarak kullandıkları bilgisayar sistemlerinde verilerin güvenliği için her türlü tedbiri almak zorundadır. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi gerekir.

(9) Sekizinci fıkrada yer alan sözleşme şartını yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi müşavirlerin, bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmez.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “885” ibaresi “1.330” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin EK-24’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin EK: 80’inin III. Antrepolarda Bulunan Kamera Sistemleri başlıklı bölümünün A-Genel Özellikler başlığı altında yer alan 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Bu Yönetmeliğin;

a) 8 inci maddesi yayımı tarihinden üç ay sonra,

b) 9 uncu maddesi ile 563 üncü maddeye eklenen sekizinci ve dokuzuncu fıkralar yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


EK-24

GÜMRÜK LABORATUVARLARI TAHLİL ÜCRETLERİ LİSTESİ

TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil)
4. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI, TABİİ BAL, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER 405
8. FASIL GIDA YENİLEN MEYVELER VE YENİLEN SERT KABUKLU MEYVELER; TURUNÇGİLLERİN VE KAVUNLARIN VE KARPUZLARIN KABUKLARI 405
9. FASIL GIDA KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT 405
10. FASIL GIDA  HUBUBAT 405
11.FASIL GIDA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ;MALT;NİŞASTA;İNÜLİN;BUĞDAY GULUTENİ 405
12. FASIL GIDA YAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER; SANAYİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM 405
13. FASIL GIDA LAK; SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR 405
14. FASIL TEMEL KİMYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER 390
15.FASIL GIDA HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR 405
16. FASIL GIDA ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI 405
17. FASIL GIDA ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ 405
18. FASIL GIDA KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI 405
19. FASIL GIDA HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI; PASTACILIK ÜRÜNLERİ 405
20. FASIL GIDA SEBZELER, MEYVELER, SERT KABUKLU MEYVELER VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR 405
21. FASIL GIDA YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI 405
22. FASIL GIDA MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE 405
23. FASIL GIDA GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ; HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER 405
25. FASIL METAL TUZ; KÜKÜRT; TOPRAKLAR VE TAŞLAR; ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO 390
26. FASIL METAL METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL 390
27. FASIL PETROL MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER; BİTÜMENLİ MADDELER; MİNERAL MUMLAR 405
28. FASIL TEMEL KİMYA ANORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ METALLERİN, RADYOAKTİF ELEMENTLERİN, NADİR TOPRAK METALLERİNİN VE İZOTOPLARININ ORGANİK VEYA ANORGANİK BİLEŞİKLERİ 390
29. FASIL TEMEL KİMYA ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER 390
30. FASIL TEMEL KİMYA ECZACILIK ÜRÜNLERİ 150
3006.40 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 390
31. FASIL TEMEL KİMYA GÜBRELER 390
32. FASIL TEMEL KİMYA DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; MACUNLAR; MÜREKKEPLER 390
33. FASIL TEMEL KİMYA UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI 390
3302 GIDA POZİSYON METNİ 405
34. FASIL TEMEL KİMYA SABUNLAR, YÜZEYAKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA MÜSTAHZARLARI, YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, SUNİ MUMLAR, MÜSTAHZAR MUMLAR, TEMİZLEME VEYA BAKIM MÜSTAHZARLARI, IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ, MODEL YAPMAYA MAHSUS HER TÜRLÜ PATLAR, ” DİŞÇİ MUMLARI ” VE ALÇI ESASLI DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI 390
3403 PETROL POZİSYON METNİ 405
35. FASIL TEMEL KİMYA ALBÜMİNOİD MADDELER; DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER; TUTKALLAR; ENZİMLER 390
3501, 3502, 3505 GIDA POZİSYON METİNLERİ 405
36. FASIL TEMEL KİMYA BARUT VE PATLAYICI MADDELER; PİROTEKNİ MAMULLERİ; KİBRİTLER; PİROFORİK ALAŞIMLAR ; ATEŞ ALICI MADDELER 390
3707 TEMEL KİMYA FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA 150
38. FASIL TEMEL KİMYA MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 390
3811, 3814, 3819, 3826 PETROL POZİSYON METİNLERİ 405
3821 TEMEL KİMYA POZİSYON METİNLERİ 150
39. FASIL POLİMER PLASTİKLER VE MAMULLERİ 345
40. FASIL POLİMER KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA 345
41. FASIL TEKSTİL HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER 225
43. FASIL TEKSTİL POSTLAR, KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER; BUNLARIN MAMULLERİ 225
44.FASIL TEMEL KİMYA AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ 390
47.FASIL KAĞIT ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON ( DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR) 190
48. FASIL KAĞIT KAĞIT VE KARTON; KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA 190
50. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 225
51. FASIL TEKSTİL YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI; AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT 225
52. FASIL TEKSTİL PAMUK 225
53. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER; KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT 225
54. FASIL TEKSTİL SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER 225
55. FASIL TEKSTİL SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER 225
56. FASIL TEKSTİL VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT; ÖZEL İPLİKLER; SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 225
58. FASIL TEKSTİL ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT; TUFTE EDİLMİŞ DOKUMAYA ELVERİŞİ MENSUCAT; DANTELA; DUVAR HALILARI; ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI; İŞLEMELER 225
60. FASIL TEKSTİL ÖRME EŞYA 225
61. FASIL TEKSTİL ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 225
62. FASIL TEKSTİL ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 225
63. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA; TAKIMLAR; KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA; PAÇAVRALAR 225
68. FASIL METAL TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA 390
69. FASIL METAL SERAMİK MAMULLERİ 390
70. FASIL METAL CAM VE CAM EŞYA 390
71.FASIL METAL TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERI, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR 390
72.FASIL METAL ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 390
73.FASIL METAL DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA 390
74.FASIL METAL BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA 390
75. FASIL METAL NİKEL VE NİKELDEN EŞYA 390
76. FASIL METAL ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA 390
78. FASIL METAL KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA 390
79. FASIL METAL ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA 390
80. FASIL METAL KALAY VE KALAYDAN EŞYA 390
81. FASIL METAL DİĞER ADİ METALLER; SERMETLER; BUNLARDAN EŞYA 390
83. FASIL METAL ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA 390
9018 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 390
9602 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 390
9503, 9505 TEMEL KİMYA POZİSYON METİNLERİ 390
DİĞER FASILLAR 225

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 20.04.2024 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.