Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 09.01.2024 Karşılaştırmalı Tablo

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 09.01.2024 Karşılaştırmalı Tablo

 

09.01.2024 Tarihli 32424 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile gümrük yönetmeliğinin 22 , 51,121, 239, 241, 333, 380, 516 ve 518 inci maddelerinde değişiklik yapılırken; Ek-82 dosyasına ve 516. maddesinden sonra gelmek üzere 516/A maddesi eklenmiştir

09.01.2024 Tarihli Yönetmelik ile Yapılan Değişiklikler

ESKİ HALLERİ

YENİ HALLERİ

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Onaylanmış kişi statüsü verilebilecek kişiler

MADDE 22- (1) …

(2) …

Onaylanmış kişi statüsü verilebilecek kişiler

MADDE 22- …

(2) …

(3) Gümrük Kanununun 5/A maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin, malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından bölünen şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda birinci fıkrada belirtilen en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunma koşulu aranmaz. (Ek: RG-09.01.2024-32424) 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasına “posta” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve kargo” ibareleri eklenmiştir.
Fiilen ödenen veya ödenecek olan fiyata ilave edilecek unsurlar

MADDE 51- (1) …

(2) …

(3) …

(4) İthal ülkesinde alınan ilave posta ücretleri hariç olmak üzere, eşyanın teslim yerine kadar alınan tüm posta ücretleri gümrük kıymetine dahildir. Bununla birlikte, ticari mahiyette olmayan sevkıyatların kıymetinin tespitinde, bu tür ücretlerle ilgili olarak, beyan edilen kıymette herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Fiilen ödenen veya ödenecek olan fiyata ilave edilecek unsurlar

MADDE 51- (1) …

(2) …

(3) …

(4) İthal ülkesinde alınan ilave posta ve kargo ücretleri hariç olmak üzere, eşyanın teslim yerine kadar alınan tüm posta ve kargo ücretleri gümrük kıymetine dahildir. Bununla birlikte, ticari mahiyette olmayan sevkıyatların kıymetinin tespitinde, bu tür ücretlerle ilgili olarak, beyan edilen kıymette herhangi bir değişiklik yapılmaz. (Değişik: RG-09.01.2024-32424)  

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
Beyannamede düzeltme

MADDE 121- (1) 

(2) …

a) …

b) Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden, önce beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

Beyannamede düzeltme

MADDE 121- (1) 

(2) …

a) …

b) Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden, önce beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir. (Değişik: RG-09.01.2024-32424)

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 239 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “yapılan muayenesi sonucunda” ibareleri “yapılan kontrol ve muayenesi sonucunda eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte” şeklinde değiştirilmiştir.
Ulusal transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık

MADDE 239 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek, ulusal transit rejimi altında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan muayenesi sonucunda beyana göre eksik çıkması halinde;

a) …

b) …

c) …

(2) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek, ulusal transit rejimi altında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan muayenesi sonucunda beyana göre fazla çıkması halinde;

Ulusal transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık

MADDE 239 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek, ulusal transit rejimi altında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan kontrol ve muayenesi sonucunda eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte beyana göre eksik çıkması halinde;  (Değişik: RG-09.01.2024-32424) 

a) …

b) …

c) …

(2) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek, ulusal transit rejimi altında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan kontrol ve muayenesi sonucunda eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte beyana göre fazla çıkması halinde; (Değişik: RG-09.01.2024-32424)

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ulusal ve ortak transit rejimlerinde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılıklar için ortak hükümler

MADDE 241 – (1) …

(2) …

(3) Varış gümrük idaresinde yapılan kontrol neticesinde, taşıta tatbik edilen mühürlerin sağlam olduğu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ihlal edildiğine yönelik bir tespitte bulunulmadığı ve 239 ve 240 ıncı maddeler çerçevesinde bir eksiklik ya da fazlalık bulunmadığı; ancak, eşyanın tarife alt pozisyonunun beyan edilenden farklı olduğunun tespit edildiği hallerde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Ulusal ve ortak transit rejimlerinde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılıklar için ortak hükümler

MADDE 241 – (1) …

(2) …

(3) Varış gümrük idaresinde yapılan kontrol ve muayene neticesinde, taşıta tatbik edilen mühürlerin sağlam olduğu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ihlal edildiğine yönelik bir tespitte bulunulmadığı hallerde; (Değişik: RG-09.01.2024-32424)

a) 239 ve 240ıncımaddeler çerçevesinde bir eksiklik ya da fazlalık bulunmadığı; ancak, yapılan kontrol ve muayene sonucunda tespit edilen eşya ile beyan edilen eşya farklı olmakla birlikte eşyanın 6’lı tarife alt pozisyonunun aynı olduğunun tespit edildiği durumda Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. (Ek: RG-09.01.2024-32424)

b) Beyan edilen eşyada 239 ve 240ıncımaddeler çerçevesinde bir eksiklik ya da fazlalık olup olmadığına bakılmaksızın, yapılan kontrol ve muayene sonucunda taşıt içerisinde transit beyanına konu edilmemiş ve 6’lı tarife alt pozisyonu beyan edilen eşyadan farklı olan eşyanın tespiti halinde 239 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.” (Ek: RG-09.01.2024-32424)

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Antrepolardaki eşyanın başkasına devri

MADDE 333- (1) …

(2) …

(3) Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır. Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda devre konu eşya için devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilir. Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz edilir. Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren devralana, aşılan her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. (Ek: RG-30.06.2015-29402)

(4) …

Antrepolardaki eşyanın başkasına devri

MADDE 333- (1) …

(2) …

(3) Eşyanın devrine ilişkin olarak; (Değişik: RG-09.01.2024-32424)

a) Antrepoda devri yapılan her bir eşya için, beş iş günü içerisinde devralan tarafından eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni bir antrepo beyannamesi verilmesi gerekir. Bu süre içerisinde bahsi geçen işlemlerin yapılmaması halinde devralana, aşılan her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. (Ek: RG-09.01.2024-32424)

b) Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz edilir. Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır. (Ek: RG-09.01.2024-32424)

c) Antrepoda devredilmiş olan eşya için yeni bir antrepo beyannamesi verilmeden söz konusu eşya antrepoda başka bir devre konu olamaz. Aksi takdirde, her bir devralana Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. (Ek: RG-09.01.2024-32424)

(4) …

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 380 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Süre uzatımı

MADDE 380 – (1) …

(2) …

(3) …

a) …

b) …

c) …

(4) …

(5) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içerisinde beş milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış olan yükümlüler tarafından kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen eşyanın yirmi dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumda, rejime giriş gümrük idaresince geçici ithalat izin süresi dokuz ay uzatılır. Süre uzatımı sonunda, geçici ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinde kullanımının devam ettiği durumda, gümrük idaresine yeni bir izin başvurusunda bulunulur, gümrük idaresince geçici ithal eşyasının rejim altında kalma süresi azami yirmi dört ay olarak belirlenir ve bu durumda eşyaya rejim hükümleri yeniden uygulanır. (Ek: RG-01.04.2020-31086)

Süre uzatımı

MADDE 380 – (1) …

(2) …

(3) …

a) …

b) …

c) …

(4) …

(5) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içerisinde beş milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış olan yükümlüler tarafından kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen eşya ile yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan havayolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen hava taşıtları ve motorlarının yirmi dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumlarda, rejime giriş gümrük idaresince geçici ithalat izin süresi dokuz ay uzatılır. Süre uzatımı sonunda, geçici ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinde kullanımının devam ettiği durumda, gümrük idaresine yeni bir izin başvurusunda bulunulur, gümrük idaresince geçici ithal eşyasının rejim altında kalma süresi azami yirmi dört ay olarak belirlenir ve bu durumda eşyaya rejim hükümleri yeniden uygulanır. (Değişik: RG-09.01.2024-32424)

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 516 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sahibinin talebi üzerine geçici depolama yerinin devri veya kapatılması

MADDE 516 –

(2) …

(3) …

(4) …

(5) …

(6) …

(7) Sahiplerinin isteği üzerine geçici depolama yerlerinin kapatılmasına ilişkin talepler, geçici depolama yerinin faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının tamam olduğunun, boş olduğunun ve defter kayıtlarına uygunluğunun tespit edilmesi üzerine ilgili gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır ve sonucundan bölge müdürlüğüne bilgi verilir.

Sahibinin talebi üzerine geçici depolama yerinin devri veya kapatılması

MADDE 516 –

(2) …

(3) …

(4) …

(5) …

(6) …

(7) Sahiplerinin isteği üzerine geçici depolama yerinin kapatılmasının talep edilmesi halinde, geçici depolama yerinin boş ve faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının tamam olduğunun ve geçici depolama yerindeki eşyanın 515 inci madde uyarınca tutulan kayıtlara uygunluğunun tespit edilmesi üzerine Açma ve İşletme İzin Belgesi, ilgili gümrük müdürlüğünce geçici depolama yeri işleticisinden geri alınır ve belgenin üzerine geri alınma tarihi yazılarak iptal edilir. (Değişik: RG-09.01.2024-32424)

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe 516 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
————-

Geçici depolama yerinde yapılacak değişiklikler

MADDE 516/A- (1) Geçici depolama yerinde yapılacak genişletmenin, aynı bina veya aynı saha içerisinde, geçici depolama yerinden bağımsız olarak kullanılması mümkün bulunmayacak şekilde, geçici depolama yeri ile doğrudan irtibatlı yer, bölüm veya saha gibi açık veya kapalı alan şeklinde yapılması gerekir.(Değişik: RG-09.01.2024-32424)

(2) Geçici depolama yerinde yapılmak istenen ve plan değişikliği gerektirmeyen talepler, ilgili gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne aktarılır ve ilgili bölge müdürlüğünce sonuçlandırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Bununla birlikte geçici depolama yerlerinde yapılmak istenen ve plan değişikliği gerektiren talepler, ilgili bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlıkça sonuçlandırılır. (Değişik: RG-09.01.2024-32424)

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde ve onuncu fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “sekizinci” şeklinde değiştirilmiştir.
Yatırım izni

MADDE 518 – (1) …..

(2) …

(3) …

(4) …

(5) …

(6) …

(7) …

(8) …

(9) Yatırım izni verilen başvuru sahiplerine yapılacak bildirim tarihinden itibaren altı ay içerisinde antrepo olarak açılmak istenen tesisin/yerin hazır hale getirilerek ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekir. Bu süre içerisinde açılıp işletilmek istenen tesisin/yerin hazırlanamaması veya gerekli belgelerin sunulamaması halinde söz konusu süre içerisinde ilgili gümrük müdürlüğü ve bölge müdürlüğü aracılığıyla Bakanlıktan ek süre talebinde bulunulması gerekir. İlgililerce süresi içerisinde başvuru yapılmaması veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde verilen yatırım izni iptal edilmiş sayılır. (Ek: RG-03.01.201-30644)

(10) Özellikli eşyanın depolanacağı antrepolar ile lojistik faaliyetlerin yürütüldüğü deniz limanı, havalimanı, gümrüklü sahalar ve Bakanlıkça belirlenen lojistik merkezler içerisinde açılacak antrepolarda beşinci fıkrada yer alan ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme ölçütlerine bağlı kalınmaksızın idarenin genel değerlendirmesi ile yatırım izni talepleri sonuçlandırılabilir. (Ek: RG-03.01.2019-30644)

Yatırım izni

MADDE 518 – (1) …..

(2) …

(3) …

(4) …

(5) …

(6) …

(7) …

(8) …

(9) Yatırım izni verilen başvuru sahiplerine yapılacak bildirim tarihinden itibaren altı ay içerisinde antrepo olarak açılmak istenen tesisin/yerin hazır hale getirilerek ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekir. Bu süre içerisinde açılıp işletilmek istenen tesisin/yerin hazırlanamaması veya gerekli belgelerin sunulamaması halinde söz konusu süre içerisinde ilgili gümrük müdürlüğü ve bölge müdürlüğü aracılığıyla Bakanlıktan ek süre talebinde bulunulması gerekir. Bakanlıkça verilen ek süre içerisinde, ilgililerce başvuru yapılmaması veya sürenin bitimini müteakip yeniden ek süre talebinde bulunulmaması halinde verilen yatırım izni iptal edilebilir. (Değişik: RG-09.01.2024-32424)

(10) Özellikli eşyanın depolanacağı antrepolar ile lojistik faaliyetlerin yürütüldüğü deniz limanı, havalimanı, gümrüklü sahalar ve Bakanlıkça belirlenen lojistik merkezler içerisinde açılacak antrepolarda sekizinci fıkrada yer alan ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme ölçütlerine bağlı kalınmaksızın idarenin genel değerlendirmesi ile yatırım izni talepleri sonuçlandırılabilir. (Değişik: RG-09.01.2024-32424)

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 521 inci maddesinin ikinci fıkrasına “Ek-80’in II. Bölümü’nün B kısmında belirtilen şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, plan veya krokide belirtilen alan ile antrepo sahasının birbirine uyumlu olup olmadığı” ibaresi eklenmiştir.
Başvurunun incelenmesi

MADDE 521- (1) …

(2) Başvurunun incelenmesi esnasında ilgili gümrük müdürlüğü tarafından antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere hazırlanan yer için görgü raporu düzenlenir. Görgü raporu; söz konusu yerin ek-80’in II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER bölümünde belirtilen şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığının ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığının yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılan tespitine ilişkin tüm bilgileri, antreponun özelliğine göre bulunması öngörülen koşulları, antrepo alanının tam adresini ve özellik arz eden eşyanın depolandığı antrepolarda Ek-80’in II. Bölümü’nün B kısmında belirtilen şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı hususlarını kapsar. (Değişik: RG-01.08.2017-30141)

Başvurunun incelenmesi

MADDE 521- (1) …

(2) Başvurunun incelenmesi esnasında ilgili gümrük müdürlüğü tarafından antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere hazırlanan yer için görgü raporu düzenlenir. Görgü raporu; söz konusu yerin ek-80’in II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER bölümünde belirtilen şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığının ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığının yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılan tespitine ilişkin tüm bilgileri, antreponun özelliğine göre bulunması öngörülen koşulları, antrepo alanının tam adresini ve özellik arz eden eşyanın depolandığı antrepolarda Ek-80’in II. Bölümü’nün B kısmında belirtilen şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı plan veya krokide belirtilen alan ile antrepo sahasının birbirine uyumlu olup olmadığı hususlarını kapsar. (Değişik: RG-09.01.2024-32424)

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 523 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sahibinin isteği üzerine antreponun devri veya kapatılması

MADDE 523- (1) …

(2) …

(3) …

(4) …

(5) …

(6) …

(7) …

(8) …

(9) Sahiplerinin isteği üzerine genel ve özel antrepoların tamamen veya kısmen kapatılmasına ilişkin talepler, antreponun faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının tamam olduğunun, antreponun boş olduğunun ve defter kayıtlarına uygunluğunun tespit edilmesi üzerine ilgili gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır ve bölge müdürlüğünce Bakanlığa bilgi verilir. (Değişik: RG-30.06.2015-29402)

Sahibinin isteği üzerine antreponun devri veya kapatılması

MADDE 523- (1) …

(2) …

(3) …

(4) …

(5) …

(6) …

(7) …

(8) …

(9) Sahiplerinin isteği üzerine genel ve özel antrepoların tamamen veya kısmen kapatılmasının talep edilmesi halinde, antreponun boş ve faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının tamam olduğunun ve antrepodaki eşyanın 536 ncı madde uyarınca tutulan kayıtlara uygunluğunun tespit edilmesi üzerine Açma ve İşletme İzin Belgesi, ilgili gümrük müdürlüğünce antrepo işleticisinden geri alınır ve belgenin üzerine geri alınma tarihi yazılarak iptal edilir. (Değişik: RG-09.01.2024-32424) 

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 524 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “1-a, 1-b, 1-g, 1-h” ibaresi “1-a, 1-b ve 1-h” şeklinde değiştirilmiştir.
Antrepolarda yapılacak değişiklikler

MADDE 524 – (1) …

(2) …

(3) Bu madde kapsamında yapılacak değişiklik; akaryakıt antrepolarında tank ilavesi ise Ek-80’in I. BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE BELGELER bölümünün 1-a, 1-b, 1-g, 1-h maddelerinde belirtilen belgeler, bunun dışında kalan değişiklikler için ise, değişikliğin özelliğine göre gerekli görülen belgeler ibraz edilir ve her türlü değişiklik başvurusunda yapılacak değişikliğe ilişkin bütün ayrıntılar başvuru dilekçesinde belirtilir.

Antrepolarda yapılacak değişiklikler

MADDE 524 – (1) …

(2) …

(3) Bu madde kapsamında yapılacak değişiklik; akaryakıt antrepolarında tank ilavesi ise Ek-80’in I. BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE BELGELER bölümünün 1-a, 1-b ve 1-h maddelerinde belirtilen belgeler, bunun dışında kalan değişiklikler için ise, değişikliğin özelliğine göre gerekli görülen belgeler ibraz edilir ve her türlü değişiklik başvurusunda yapılacak değişikliğe ilişkin bütün ayrıntılar başvuru dilekçesinde belirtilir. (Değişik: RG-09.01.2024-32424)

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi

MADDE 576 – (1) …

a) …

b) …

c) …

ç) …

d) …

e) …

f) …

g) …
ğ) …
h) …

(2) Birinci fıkrada sayılan niteliklere sahip olan gümrük müşaviri gerekli evraklarla Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda bu kişiler yetkilendirilebilir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesi başvuruları; birinci fıkranın (e) bendinde sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresi veya adli makamlarca yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma olması hallerinde; söz konusu soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz. Yetki belgesinin süresine ilişkin hususlar şunlardır: (Değişik: RG-11.08.2020-31210)

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi

MADDE 576 – (1) …

a) …
b) …

c) …

ç) …

d) …

e) …

f) …

g) …
ğ) …
h) …

(2) Birinci fıkrada sayılan niteliklere sahip olan gümrük müşaviri gerekli evraklarla Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda bu kişiler yetkilendirilebilir. Yetki belgesinin süresine ilişkin hususlar şunlardır: (Değişik: RG-09.01.2024-32424)

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin EK 82’sinde yer alan tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

KANUNUN 241 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI UYARINCA USULSÜZLÜK CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER

55
56
57

KANUNUN 241 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI UYARINCA USULSÜZLÜK CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER

55
56
57
58 Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca antrepo içinde devredilmiş olan eşya için yeni bir antrepo beyannamesi verilmeden söz konusu eşyanın antrepoda başka bir devre konu olması.
59 Yönetmeliğin 557 nci Cmaddesinde sayılanlar dışındaki kişilerce geçici depolama yeri ve/veya antrepolara gümrük idaresinin izni çerçevesinde girilmesi yükümlülüğüne işleticinin uymaması.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 09.01.2024 Karşılaştırmalı Tablo yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.