Gümrük Yönetmeliği Değişikliği Hk 22.04.2024

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı: E-63693485-010.03-00096230472

Konu: Yönetmelik Değişikliği

26.04.2024/96230472
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİLERİ DERNEĞİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alman 22.04.2024 tarihli, 96084230 sayılı yazıda, 20.04.2024 tarih ve 32523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinde;

“(7) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların ortak ve çalışanları, hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara ait öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki faaliyetlerine son verseler dahi açıklayamazlar. Ancak, adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma durumunda bu hüküm uygulanmaz.

(8)     Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik olarak kullandıkları bilgisayar sistemlerinde verilerin güvenliği için her türlü tedbiri almak zorundadır. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi gerekir.

(9)    Sekizinci fıkrada yer alan sözleşme şartını yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi müşavirlerin, bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmez- ” fıkralarının eklendiği, belirtilmiştir.

Bu itibarla; Bölge Müdürlüğümüze kayıtlı gerçek ve tüzel kişi müşavirlerince söz konusu Yönetmelik maddesinin yerine getirilmesini teminen 17.05.2024 tarihi, mesai bitimine kadar;

a) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda; hizmet alman kişiyle yapılan yazılı sözleşmede; “Hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtildiği ” yazılı sözleşmenin bir örneğinin,

b) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasında üçüncü kişilerden hizmet alınmaması durumunda; bu durumun bir dilekçe beyanı ile,

c) Yine Yönetmelik maddesinin yürürlük tarihinden sonra bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda ivedilikle,

Bölge Müdürlüğümüze bildirimde bulunulması, yukarıda açıklanan durumları yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi müşavirlerin, Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmeyeceğinin Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren müşavirlere duyurulması hususunda,

Gereğini önemle rica ederim.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Gümrük Yönetmeliği Değişikliği Hk 22.04.2024 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.