Gümrük Kanunu Bazı Maddelerinin Uygulanması 8362

20.04.2024 Tarihli 32523 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8362

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci, 167 nci ve 237 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

19 Nisan 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “% 18” ibaresi “% 20” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 67- (1) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan;

a) Kurumların asli görevleri, kuruluşların faaliyet alanları ve Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele göreviyle ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları,

b) Kurum ve kuruluşlar adına kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan,

c) Kurum ve kuruluşlarca onaylanmış proje, imzalanmış sözleşme veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından uygunluk verilmiş savunma sanayii ile ilgili diğer ihtiyaç unsurlarına ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve ilgili makam tarafından bu kapsamda olduğu bildirilmek şartıyla;

1) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar tarafından serbest dolaşıma sokulan,

2) Sermayesinin yarısı veya daha fazlası doğrudan Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflara veya Savunma Sanayii Başkanlığına ait şirket ve müesseseler tarafından serbest dolaşıma sokulan,

3) Sermayesinin yarısı veya daha fazlası doğrudan birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan şirket ve müesseselere ait olan iştirakler tarafından serbest dolaşıma sokulan,

her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz, yazılım ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarmalarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alman yardım malzemesine muafiyet tanınır.

(2)   Birinci fıkranın (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen iştirakler tarafından serbest dolaşıma sokulacak eşya miktarının ilgili kurum ve kuruluşlar veya şirket ve müesseselerce onaylanması gerekir.”

MADDE 3- Aynı Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine “otomobillere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve motor gücü 160 kW’ı geçmeyen elektrikli otomobillere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Kararın 122 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu hesaplamada 1 TL’ye kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.”

MADDE 5- Aynı Kararın 126 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “1500 Avro’yu aşmayan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir gerçek kişiye gelen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Kararın;

a)    1 inci maddesi yayımı tarihinden 15 gün sonra,

b)     4 üncü maddesi 1/1/2025 tarihinde,

c)   Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Gümrük Kanunu Bazı Maddelerinin Uygulanması 8362 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.