Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)

02.05.2024 Tarihli 32534 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 40)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, yayımlanmış oldukları AB Resmî Gazetesi tarihleri itibarıyla aşağıdaki tabloda listelenen “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (EK-1) kapsar.

AB Tüzük No:

AB Resmî Gazetesi Tarih:

83

21/1/2022

556, 557

7/4/2022

788

20/5/2022

933

17/6/2022

1103

4/7/2022

1522, 1523, 1524

14/9/2022

2076

28/10/2022

2259, 2260

18/11/2022

248

6/2/2023

745

12/4/2023

808

14/4/2023

1057

1/6/2023

1131

9/6/2023

1419, 1420

7/7/2023

1427

10/7/2023

2218

18/10/2023

2451

3/11/2023

2489, 2490, 2491

10/11/2023

2519

14/11/2023

2656

27/11/2023

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 447 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi: 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen ve 1/1/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi” eki Armonize Sistem Nomanklatürünün açıklama notlarını,

b) Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma AVİ’si: DGÖ tarafından duyurulan Armonize Sistem Kodu (6 haneli) düzeyindeki sınıflandırma görüşlerini,

c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,

ç) Kombine Nomanklatür (KN) İzahnamesi: AB Kombine Nomanklatürü’nün açıklama notlarını,

d) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk gelen kodları,

e) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Cumhurbaşkanınca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5- (1) Bu Tebliğin EK-1’inde yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

(2) Bu Tebliğin EK-1’inde yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

       
 Sıra No Eşyanın Tanımı  Sınıflandırma (KN Kodu)  Gerekçeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1. Hayvan yemi olarak kullanılmak üzere kurutulmuş bufalo kulakları, 50 veya 100 adetlik plastik torbalarda paketlenmiştir.

Kulaklar, gıda üretim tesislerinde kesim yan ürünü (sakatat) olarak üretilmektedir. Daha sonra gıda hijyeni önlemlerine uyulmadan, kılları alınarak, temizlenerek ve güneşte kurutularak daha ileri işlemlere tabi tutulurlar.

Ürünler hayvan yemi olarak taşınır ve köpek çiğneme ürünü olarak satılır.

 

 

 

 

 

 

0511 99 85

Sınıflandırma, GYK 1 ve 6, 2. Fasılm 1 (a) notu ve 0511,0511 99 ve 0511 99 85 kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır. Kurutulmuş kulakların üretimi ve nakliyesi gıda hijyen standartlarına uyulmadan gerçekleştiği için ürünler insan tüketimine uygun değildir. Bu nedenle, 2. Fasıl kapsamında sınıflandırma yapılmamıştır, çünkü bu Fasıl, insan tüketimi için uygun olmayan ürünleri kapsamamaktadır (2. Fasılın 1 (a) notu).

Kulaklar, kılların alınması ve kurutulması sonucunda ham maddenin temel özelliklerini kaybetmediğinden, 23. Fasılda smıflandırılmamıştır (23. Fasılın 1. notu).

Sonuç olarak ürün, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer hayvansal ürün olarak 0511 99 85 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

2. Hayvan yemi olarak kullanılmak üzere gırtlaktan soyularak kurutulmuş, köpek yemi olarak etiketlenmiş 1 ila 5 kg’lık plastik torbalarda paketlenmiş, kurutulmuş sığır eti. Et, gıda üretim tesislerinde kesim yan urunu (sakatat) olarak üretilmektedir. Et daha sonra gıda hijyeni önlemlerine uyulmadan güneşte kurutularak ileri işlemlere tabi tutulur.

Ürünler hayvan yemi olarak taşınmakta ve köpek yemi olarak satılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

0511 99 85

Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 2nci Fasılm l(a) Notu ve 0511, 0511 99 ve 0511 99 85 kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Kurutulmuş etin üretimi ve nakliyesi gıda hijyen standartlarına uyulmadan gerçekleştiği için ürünler insan tüketimine uygun değildir. Bu nedenle, 2. Fasıl kapsamında sınıflandırma yapılmamıştır, çünkü bu Fasıl, insan tüketimi için uygun olmayan ürünleri kapsamamaktadır (2. Fasılın 1 (a) notu).

Sakatat kurutulmakla hammaddenin temel özelliklerim kaybetmediği 23. Fasılda smıflandırılmamıştır (23. Fasılm 1. notu).

Sonuç olarak ürün, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer hayvansal ürün olarak 0511 99 85 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Her birinin ortalama ağırlığı yaklaşık ca. 3 gr olan, portakallı ayıcık şeklinde vitaminli jöle şekerlemeler, her bir şekerleme aşağıdakilerden oluşur (ağırlıkça %):

– malt şurubu (54,3)

– sakaroz (35,0)

– glikoz (5,6)

Ek olarak, her bir şekerleme aşağıdaki          vitamin           ve

minerallerden önerilen günlük ihtiyacın %10 ila %100’ü kadarını içerir:

–    A vitamini (retinol asetat olarak) 375 gg

-B3 vitamini 5 mg

-B6 vitamini 1 mg

– B7 vitamini 5 gg

– C vitamini 20 mg

– D vitamini 5 gg

– E vitamini lOmg

– Selenyum 10 gg

Ayrıca aşağıdaki maddeler de mevcuttur: Beta-karoten, lutein, likopen, pektin, sodyum sitrat, sitrik asit, bitkisel yağ ve doğal portakal aroması.

Ürün, genel sağlığın veya esenliğin korunması amacıyla perakende satış                            için

hazırlanmıştır. Vitamin, mineral konsantrasyonu ve önerilen günlük doz (günde bir adet jöleli ayıcık) etikette belirtilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 90 98

Sınıflandırma, GYK 1 ve 6, 21. Fasılın; 5 inci Ek Notu, 30. Fasılın linçi Ek Notu ile 2106, 2106 90 ve 2106 90 98; kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Yüksek vitamin içeriğinden dolayı ürün, 17.04 tarife pozisyonunda yer alan şekerli mamullerin özelliklerini kaybetmiştir (AS îzahnamesinin 17nci Fasıl, Genel Açıklama Notları (hariç bırakılanlar), (b) bendine de bakınız).

Kompozisyonu ve diğer bilgilerin yanında birim doza düşen vitamin miktarını da gösteren etiketlemesine göre ürün, genel sağlığın veya esenliğin korunması amaçlı gıda müstahzarıdır (AS îzahnamesinin 21.06 tarife pozisyonu açıklama notlan, 16 ncı maddesine de bakınız).

Ürün, 30. Fasıl, 1 no.lu Ek Not’un gerekliliklerini karşılamamaktadır ve bu nedenle          30.04          pozisyonunda

sınıflandırılamaz.

Sonuç olarak ürün, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzan olarak 2106 90 98 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Soya fasulyesinin solvent ekstraksiyonundan elde edilen soya fasulyesi küspesi.

Soya fasulyesi küspesi, yağın heksanla çıkarılmasından önce kabuğu soyulmuş, kırılmış, ısıtılmış ve pul haline getirilmiş soya fasulyesinden yapılır. Daha sonra pullar kurutulur ve ardından solventten arındırma-kızartma işlemi yapılır. Bundan sonra Soya fasulyesi pulları, nemi azaltmak için sıcak hava ile kurutulur. Son bir işlem olarak pullar öğütülür ve önceden çıkarılan kabuklar, aşağıdaki analitik özelliklere sahip bir un elde etmek için tekrar ilave edilir (ağırlıkça yaklaşık):

%47 protein;

%8 su;

%5 lif;

%1.5 yağ.

Kızartma sonucunda solvent kalıntısı giderilmiş ve başta üreaz aktivitesi olmak üzere anti-beslenme faktörleri azaltılmıştır.

Soya fasulyesi küspesi ithalatta dökme olarak sunulur ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan hayvan yemi olarak kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2304 00 00

Sınıflandırma. GYK l’e ve 2304 00 00 KN kodunun lafzına istinaden yapılmıştır.

Soya fasulyesi yağı ve küspesinin üretiminde, solventin giderilmesi- kızartılması ve önceden çıkarılan tohum kabuklarının yeniden eklenmesiyle lif içeriğinin standardizasyonu normal teknik işlemlerdir. Bu nedenle ürün, hayvan yemi maddesi olarak kullanılan soya   fasulyesi                      yağımn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bezelye ununun protein açısından zengin ve nişasta açısından zengin fraksiyonlara ayrılmasından elde edilen, protein açısından zengin fraksiyon, 15 ila 20 kg’lık küçük veya 500 ila 1.000 kg’lık büyük torbalarda (big bag), bej, ince toz veya pelet formunda sunulur.

Ürün aşağıdaki analitik özelliklere sahiptir (kuru ağırlık içeriği):

%7,4 nişasta,

%54 protein.

Ürün, bezelye unu elde etmek için yıkanmış, kabukları soyulmuş ve öğütülmüş kurutulmuş bezelyelerden (Pisum sativum) üretilmektedir. Un daha sonra santrifüjlü bir ayırıcıda protein açısından zengin ve nişasta açısından zengin fraksiyonlara ayrılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2309 90 31

Sınıflandırma, GYK 1 ve 23. Fasılın 1.notu ve 2309, 2309 90 ve 2309 90 31 kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün, santrifüjlü ayırıcıda parçalanarak orijinal malzemenin temel özelliklerini kaybetmiştir. Bu nedenle, kurutulmuş baklagillerin unu olarak 11.06 pozisyonu altında veya ileri işlenmiş bitkisel ürün olarak 20.05 pozisyonunda sınıflandırma yapılmamıştır.

Ürün, baklagil bitkilerinin eleme, öğütme veya diğer işlemlerin bir kalıntısı olmadığı için 23.02 pozisyonunda da kapsanmaz (AS izahnamesinin 23.02 tarife pozisyonuna ilişkin Açıklama Notu, C Maddesine bakınız). Ürün, bezelye unundan özel olarak üretilmiştir, daha ileri düzeyde işlenir ve yalnızca hayvan yemi olarak kullanılır (AS izahnamesinin 23. Fasıl Genel Açıklama Notlarına da bakınız).

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40) yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.