Genelge 2024/6 – TPS MSB Gümrük Muafiyet Belgesi

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-73421605-106.05-00095010898
Konu: TPS-MSB-Gümrük Muafiyet Belgesi

GENELGE
(2024/6)

20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

‘ Konuya ilişkin olarak, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167/1-3’üncü maddesine atıfla 2009/15481 sayılı Kararın 67/1. maddesi hükmüne istinaden düzenlenen muafiyet yazılarının Tek Pencere Sistemi uygulamasına alınması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, Millî Savunma Bakanlığı (MSB) ve ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafindan düzenlenen ve onaylanan 1101 kodlu TPS-MSB-Gümrük Muafiyet Belgesi başvurularının yapılması, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1. 1101 kodlu TPS-MSB-Gümrük Muafiyet Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet

Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2. Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvurular Millî Savunma Bakanlığı tarafından değerlendirilir.

3. Başvuruda herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin

tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hatanın düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden Millî Savunma Bakanlığına elektronik ortamda gönderilir.

4. Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Millî Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilir.

5. Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde Millî Savunma Bakanlığı tarafından

onaylanır ve Sistem tarafından 23 haneli belge ID oluşturulur.

6. Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge ID numarası (Örnek: ID No/Satır: 23000000011000000000001/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

7. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından beyanname ekinde

ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Genelge 2024/6 – TPS MSB Gümrük Muafiyet Belgesi yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.