Genelge 2023/16 – Genelge 2021/10 DİR Kıymetli Maden Mülga

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

27.12.2023

Sayı  : E-52707093-010.06.01-00091984935
Konu : Dahilde İşleme İzni Kapsamı
Kıymetli Maden İthali Hakkında

GENELGE (2023/26)

İlgi: 25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge.

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararına ilişkin 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği uyarınca, kıymetli maden ve taşların 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirilmekte olup mezkur eşya için dahilde işleme izinlerinin sadece Tebliğ’in 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi kapsamında düzenlenmesi gerekmektedir.

Buna ilaveten, münhasıran 71.08, 7112.91, 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşya için Tebliğ’in 14/1-b maddesi kapsamında yapılacak izin başvurularına uygulanacak dahilde işleme tedbirleri, mezkur Karar’ın 26 ncı maddesine istinaden aşağıda belirlenmiştir:

1-Dahilde işleme izninin, ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce alınması gerekmektedir.

2- Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden iletilen başvurular, dahilde işleme izni almak için mezkur Tebliğ’in 1 no.lu ekinde belirtilen bilgi ve belgeler de dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince kontrol edilir. Bu kapsamda ilk defa izin başvurusunda bulunan ve/veya başvurusunda işleme faaliyetinin yapılacağı yeni bir tesis beyan eden firmaların başvurularına ilişkin olarak, firmanın aktif olarak faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesini ve izin başvurusu için sunulan bilgilerin kontrolünü teminen; izin başvurusunda bulunulan gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce, işleme faaliyetinin gerçekleştirileceği tesisin görev ve sorumluluk alanında bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından tesiste inceleme yaptırılması talep edilir. İzin başvurusu, yerinde yapılan tespitlere ilişkin düzenlenecek rapor da dikkate alınarak değerlendirilir.

3- Dahilde işleme izni kapsamında bir takvim ayı içerisinde ithal edilebilecek azami altın miktarı (ağırlık); izin başvurusunda bulunulan tarihten geriye doğru bir yıllık dönem içerisinde firma adına bu Genelge kapsamı eşya için düzenlenen tüm izinler kapsamında miktar (ağırlık) bazında gerçekleştirilen ihracatın %10’u oranında belirlenir. Söz konusu miktarın, firma kapasite raporunda belirtilen üretim miktarının bir aya tekabül eden kısmını aşmaması gerekir. (Örnek 1).

4- Bu Genelge kapsamı eşya için ilk defa izin başvurusunda bulunan firmalar için, izin başvurusunda bulunulan takvim ayı içerisinde ithal edilebilecek altın miktarı, kapasite raporunda belirtilen üretim miktarının dahilde işleme izin süresine tekabül eden kısmının azami %5’i oranında belirlenir. İlk ayı müteakip 5 aylık dönem boyunca da her takvim ayı için, kapasite raporunda belirtilen üretim miktarının, dahilde işleme izin süresine tekabül eden kısmının azami %5’i; müteakip 6 aylık dönem boyunca ise azami %10’u dikkate alınarak izin düzenlenir (Örnek 2).

5. İzin başvurusunda bulunulan tarihten geriye doğru bir yıllık dönem içerisinde bu Genelge kapsamı eşya için düzenlenen izin kapsamında herhangi bir ihracat gerçekleştirmemiş olan firmaların başvuruları, ilk defa izin başvurusu olarak değerlendirilerek 4 üncü madde kapsamında işlem tesis edilir (Örnek 3).

6. İzin başvurusunda bulunulan tarihten geriye doğru bir yıllık dönem içerisinde bu Genelge kapsamı eşya için düzenlenen izin kapsamında ihracatı bulunmakla birlikte, firma tarafından 3 üncü madde yerine 4 üncü maddeye göre miktar belirlenmesinin talep edilmesi durumunda 4 üncü madde kapsamında işlem tesis edilir (Örnek 4).

7- İzin başvurusu yapılan takvim ayından geriye dönük üç takvim ayı hariç olmak üzere, firmanın bu Genelge konusunda alınmış geçmiş izinlerinin tamamının taahhüt hesabının kapatılmamış olduğu durumlarda söz konusu izinler kapatılıncaya kadar yeni izin başvuruları reddedilir (Örnek 5).

8- Genelgenin 3 ve 4 üncü maddelerinde yer alan hükümler de dikkate alınarak kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca her bir dahilde işleme izni kapsamında ithal edilebilecek standart işlenmemiş altın miktarı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ No: 2008-32/34) 6 ncı maddesinin 8 inci fıkrası ile belirlenmiş olup, söz konusu firmalara düzenlenecek izinler belirtilen miktarı aşamaz.

9- 12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge eki “İzin Süreleri Tablosunun” 2 nci satırında yer alan işlem için süre, bu Genelge’nin yürürlük tarihinden itibaren düzenlenecek izinler için geçerli olmak üzere “2 ay” olarak belirlenmiştir.

10- İzin kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca gerçekleştirilecek standart işlenmemiş altın ithalinde beyannamenin 44 no.lu Açıklamalar alanına standart işlenmemiş altının formu (külçe/bar), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin beyan edilmesi zorunludur.

11- 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşyaya ilişkin dahilde işleme izni başvuruları, sadece eşyanın yenilenmesi, tamiri, boyanması vb. işlemler ile montaj veya diğer eşyayla birleştirilmesi işlemleri ile sınırlı olacak şekilde ve yukarıda belirtilen dahilde işleme tedbirleri çerçevesinde karşılanacak; eşyanın dahilde işleme rejimi altında eritilmesi, şerit, levha, külçe vb. hallere dönüştürülmesi talepleri kabul edilmeyecektir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Genelge 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Genelge 2023/16 – Genelge 2021/10 DİR Kıymetli Maden Mülga yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.