GDY Otomatik Barkod ve Otomatik Tasnif Sistemi İçin Ek Süre

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-18723479-106.04.01
Konu : GDY’lerde Otomatik Barkod ve Otomatik Tasnif
Sistemi İçin Ek Süre

25.12.2023 / 92415511
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :28.12.2022 tarihli ve E-18723479-106.04.01-00081377126 sayılı yazı.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi ile 2009/15481 sayılı Kararın 126 ila 128 inci maddelerine istinaden hazırlanarak 22.04.2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) ile gerek karayolu ve gerekse havayolu ile hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalara dolaylı temsil yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kullanımına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ kapsamında işlem yapmak üzere operatör yetkisi verilecek hızlı kargo taşımacılığı yapan firmaların yetki kapsamındaki eşyasının konulacağı geçici depolama yerlerinde aranılacak koşullara ilişkin olarak,

– İhracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik yapmaya uygun yürüyen bant sistemi aranmamakta (menfi),

– Serbest dolaşıma giriş rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde ise otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik yapmaya uygun yürüyen bant sisteminin kullanılması zorunlu bulunmaktadır.

İlgide kayıtlı yazımızda, Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’in 19 uncu maddesinin “Bu Tebliğin uygulanması amacıyla gerekli görülen her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmüne istinaden gerek karayolu ile ve gerekse havayolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında taşınan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında gümrük işlemlerinin yapılacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik yapmaya uygun yürüyen bant sistemi zorunluluğuna ilişkin koşulun 31.12.2023 tarihine kadar aranılmamasının Bakanlık Makamının 27.12.2022 tarihli ve 80671393 sayılı Onayı ile uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızdan operatör yetkisi alan ve kendi geçici depolama yerlerini kullanmayan hızlı kargo firmalarının halihazırda otomatik barkod okuyucu ve otomatik tasnif sistemi bulunmayan geçici depolama yerlerini yapılan sözleşmeye istinaden hızlı kargo operasyonlarında kullandığı dikkate alındığında, yetkili gümrük müdürlüklerinden, müdürlüklerine bağlı olan ve gerekli koşulları sağlayan geçici depolama yerlerine ilişkin güncel bilginin temin edilmesi, bu süre içerisinde hızlı kargo gümrük işlemlerinin kesintiye uğramaması ve vatandaş mağduriyetine neden olunmaması, ayrıca operatör hızlı kargo firmalarına mevzuat çerçevesinde aranılan koşulları sağlayan geçici depolama yerlerini kullanmak üzere işleticiler ile sözleşme yapılması için gerekli sürenin kazandırılması amacıyla 31.01.2024 tarihine kadar süre tanınmakta olup, bu tarihten sonra serbest dolaşıma giriş rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik yapmaya uygun yürüyen bant sistemi bulunmayan geçici depolama yerlerinden Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) hükümleri kapsamında işlem yapılmasına izin verilmeyecektir.

Bu çerçevede, 31.01.2024 tarihinden önce;

– Bölge Müdürlüğünüz bağlantısı olan ve Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’in 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında (29.03.2023 tarihli ve 32147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Tebliğ ile değişik) sayılan yetkili gümrük müdürlükleri ile hava limanı gümrük müdürlükleri yetki alanında bulunan geçici depolama yerlerinden, söz konusu Tebliğ ile belirlenen xray, kamera sistemi, otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik yapmaya uygun yürüyen bant sistemi koşullarının tamamını sağlayan geçici depolama yerleri kodlarının Bakanlığımıza bildirilmesi,

– Söz konusu gümrük müdürlüklerince, yetki alanlarında bulunan ve halihazırda operatör hızlı kargo firmalarınca Tebliğ kapsamındaki işlemler için kullanılmakta olan geçici depolama yerlerinin işleticilerinin; ayrıca müdürlüklerinden yukarıda bahsi geçen Tebliğ kapsamında işlem yapan operatör yetkisine sahip hızlı kargo ta şımacılığı yapan firmaların, 31.01.2024 tarihinden sonra otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik yapmaya uygun yürüyen bant sistemi bulunmayan geçici depolama yerlerinin Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine konu eşyanın beyanı için kullanımına izin verilmeyeceği yönünde bilgilendirilmeleri hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

GDY Otomatik Barkod ve Otomatik Tasnif Sistemi İçin Ek Süre yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.