Filmaşin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Karar 8041

31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8041

Ekli “Filmaşin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2976 sayılı Kanun ile 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

30 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


FİLMAŞİN İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 3/11/2023 tarihli ve 32358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/6) ile açılan soruşturma çerçevesinde alınan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Geçici korunma önlemi

MADDE 2- (1) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, geçici korunma önlemi olarak 200 gün süreyle ton başına 175 ABD Doları ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

(3) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hâzineye irat kaydedilir.

(4) Soruşturma sonucunda korunma önleminin geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki farka ilişkin teminat tutarı ilgililere iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise oluşan fark tahsil edilmez.

(5) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dâhilinde ilgililere iade edilir.

Tarife kontenjanı

MADDE 3- (1) Ek-1 ’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlarının geçici korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 45.665 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 15.522 tonu geçemez.

(2) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihini takip eden yedinci gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Ek-1: Geçici Korunma Önlemi Kapsamı Eşya

Sıra GTİP Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük ($/ton)
1 7213.10.00.00.00 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde filmaşin; haddelenirken üzerlerinde çentik, yiv, oluk veya diğer şekil bozuklukları bulunan 175 $/ton
2 7213.20.00.00.11 Otomat çeliğinden sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; civata ve somun imali için 175 $/ton
3 7213.20.00.00.12 Otomat çeliğinden sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; elektrot imali için 175 $/ton
4 7213.20.00.00.13 Otomat çeliğinden sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; tel ve çivi imali için 175 $/ton
5 7213.20.00.00.19 Otomat çeliğinden sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin 175 $/ton
6 7213.91.10.00.00 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; betonun takviyesinde kullanılan, enine kesiti daire, çapı < 14mm 175 $/ton
7 7213.91.20.00.00 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; tekerlek dış lastiği çelik kordu için, enine kesiti daire, çapı < 14mm 175 $/ton
8 7213.91.41.00.11 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; civata ve somun imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, C <= %0.06 175 $/ton
9 7213.91.41.00.12 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; elektrot imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, C <= %0.06 175 $/ton
10 7213.91.41.00.13 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; tel ve çivi imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, C <= %0.06 175 $/ton
11 7213.91.41.00.19 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; enine kesiti daire, çapı < 14mm, C <= %0.06 175 $/ton
12 7213.91.49.00.11 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; civata ve somun imali için, kesiti daire, çapı < 14mm, %0.06 < C < %0.25 175 $/ton
13 7213.91.49.00.12 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; elektrot imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, %0.06 < C < %0.25 175 $/ton
14 7213.91.49.00.13 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; tel ve çivi imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, %0.06 < C < %0.25 175 $/ton
15 7213.91.49.00.19 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; enine kesiti daire, çapı < 14mm, %0.06 < C < %0.25 175 $/ton
16 7213.91.70.10.11 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; civata ve somun imali için, kesiti daire, çapı < 14mm, %0.25 <= C < %0.6 175 $/ton
17 7213.91.70.10.12 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; elektrot imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, %0.25 <= C < %0.6 175 $/ton
18 7213.91.70.10.13 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; tel ve çivi imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, %0.25 <= C < %0.6 175 $/ton
19 7213.91.70.10.19 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; enine kesiti daire, çapı < 14mm, %0.25 <= C < %0.6 175 $/ton
20 7213.91.70.90.00 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; enine kesiti daire, çapı < 14mm, %0.6 <= C <= %0.75 175 $/ton
21 7213.91.90.00.00 Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; enine kesiti daire, çapı < 14mm, C > %0.75 175 $/ton
22 7213.99.10.00.11 Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; civata ve somun imali için, C < %0.25 175 $/ton
23 7213.99.10.00.13 Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; tel ve çivi imali için, C < %0.25 175 $/ton
24 7213.99.10.00.19 Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; C < %0.25 175 $/ton
25 7213.99.90.10.11 Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; civata ve somun imali için, %0.25 <= C < %0.6 175 $/ton
26 7213.99.90.10.13 Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; tel ve çivi imali için, %0.25 <= C < %0.6 175 $/ton
27 7213.99.90.10.19 Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; %0.25 <= C < %0.6 175 $/ton
28 7213.99.90.90.00 Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin; C >= %0.6 175 $/ton
29 7227.10.00.00.00 Yüksek hız çeliğinden filmaşin; sıcak haddelenmiş, kangal halinde 175 $/ton
30 7227.20.00.00.00 Siliko manganez çeliğinden filmaşin; sıcak haddelenmiş, kangal halinde 175 $/ton
31 7227.90.10.00.00 Diğer alaşımlı çelikten filmaşin; sıcak haddelenmiş, kangal halinde; Bor = > %0.0008 ile fasılm 1 (f) notunda belirtilen …, devamı resmi gazetede 175 S/ton
32 7227.90.50.00.00 Diğer alaşımlı çelikten filmaşin; sıcak haddelenmiş, kangal halinde, %0.9 <= C =< %1.15, %0.5 <= Krom <= %2 ve varsa Molibden =< %0.5 175 $/ton
33 7227.90.95.00.00 Diğer alaşımlı çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşin 175 $/ton

Ek-2: Ülke Listesi

Afganistan İslam Cumhuriyeti, Angola Cumhuriyeti, Arjantin Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Belize, Benin Cumhuriyeti, Belarus Cumhuriyeti, Butan Krallığı, Bolivya Çok Uluslu Devleti, Bosna Hersek, Botsvana Cumhuriyeti, Burkina Faso, Myanmar Birliği Cumhuriyeti, Burundi Cumhuriyeti, Cabo Verde Cumhuriyeti, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Cook Adaları, Çad Cumhuriyeti, Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, El Salvador Cumhuriyeti, Eritre Devleti, Esvatini Krallığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, Fiji Cumhuriyeti, Kotdivuar Cumhuriyeti, Filipinler Cumhuriyeti, Filistin Devleti, Gabon Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuriyeti, Gana Cumhuriyeti, Gine Cumhuriyeti, Gine-Bissau Cumhuriyeti, Grenada, Guatemala Cumhuriyeti, Güney Sudan Cumhuriyeti, Haiti Cumhuriyeti, Honduras Cumhuriyeti, Irak Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Jamaika, Kamboçya Krallığı, Kamerun Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kenya Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Kiribati Cumhuriyeti, Kolombiya Cumhuriyeti, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Kosta Rika Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Küba Cumhuriyeti, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, Lesotho Krallığı, Liberya Cumhuriyeti, Libya Devleti, Lübnan Cumhuriyeti, Madagaskar Cumhuriyeti, Malavi Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti, Mali Cumhuriyeti, Marşal Adaları Cumhuriyeti, Mikronezya Federe Devletleri, Moğolistan, Moldova Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Morityus Cumhuriyeti, Mozambik Cumhuriyeti, Namibya Cumhuriyeti, Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti, Nikaragua Cumhuriyeti, Niue, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Palau Cumhuriyeti, Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti, Paraguay Cumhuriyeti, Peru Cumhuriyeti, Ruanda Cumhuriyeti, Samoa Bağımsız Devleti, Sao Tome Ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti, Sierra Leone Cumhuriyeti, Solomon Adaları, Somali Federal Cumhuriyeti, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, Saint Lucia, Saint Vincent Ve Grenadinler, Sudan Cumhuriyeti, Surinam Cumhuriyeti, Tacikistan Cumhuriyet, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Tonga Krallığı, Tuvalu, Türkmenistan, Uganda Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Vanuatu Cumhuriyeti, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Yemen Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti, Zimbabve Cumhuriyeti

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Filmaşin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Karar 8041 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.