Filistin Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatı Tarife Kontenjanına Tebliğ

30.06.2024 Tarihli 32588 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin adı “Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Filistin Devleti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/1/2013 tarihli ve 2013/4225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-3 ünde yer alan “Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri” ibareleri “Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Filistin Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatı Tarife Kontenjanına Tebliğ yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.