Fazla Ödenen TEV İadesi Hakkında – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-52707093-156.03
Konu: Fazla Ödenen TEV’in İadesi

10.06.2024 / 97568148
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının 17 inci maddesi “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ödenmemesi gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen vergi, ilgili firmanın talebi üzerine 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde nakden geri verilir.” hükmünü, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 34/2 nci maddesi “Belge/izin kapsamında fazla yatırıldığı tespit edilen verginin geri verilmesi için, bu verginin tebliği
tarihinden itibaren 3 (üç) yıl içerisinde tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir.” hükmünü, telafi edici vergi (TEV) uygulaması başlıklı 2008/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgenin 15 inci maddesi de “…Bu çerçevede; İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 34 üncü maddesi çerçevesinde ödenmemesi gerektiği halde ödendiği anlaşılan TEV’in iadesine ilişkin olarak, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 211 inci maddesinde öngörülen 3 (üç) yıllık süre içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.” hükmünü amirdir. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergilerinin, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliğ edilmesi ve ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verileceği veya kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 61 inci maddesinin 3 üncü fıkrası “Tescil edilmiş beyanname, ait olduğu eşyanın vergileri ve para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini bağlar ve gümrük vergileri tahakkukuna esas tutulur.”, 197 inci maddesinin 3 üncü fıkrası “Yükümlü tarafından gümrük beyannamesinde gösterilen vergi tutarı ile gümrük idaresince hesaplanan vergi tutarının eşit olması halinde, gümrük idarelerinin eşyayı teslim etmesi, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliği yerine geçer.”, 2 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri)’nin “Geri verme veya kaldırmanın kapsamı” başlıklı 30’uncu maddesi “(1) Kanunen ödenmemeleri veya tahakkuk ettirilmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliği ve ilgilinin bu tebliği izleyen üç yıl içinde gümrük idaresine Gümrük Yönetmeliğinin ek-78’inde yer alan form ile müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır.” hükümlerini amirdir.

Kanunen ödenmemesi gereken (fazla ödenen) TEV’in 4458 Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca geri verilmesinde 3 yıllık zamanaşımı süresinin hangi tarih itibarıyla başlatılacağı hususu daha önce muhtelif yazışmalara konu edilmiş olmakla birlikte, fazla ödenen TEV’in geri verilmesi noktasında tebliğ tarihine ilişkin gümrük idarelerinde yeknesak bir uygulama yapılabilmesini teminen konunun açıklığa kavuşturulması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu itibarla, gümrük idarelerinde uygulamada birlikteliğin sağlanmasını teminen, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca kanunen ödenmemesi gereken (fazla ödenen) TEV’in geri verilebilmesi için ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız.

Mevzuat için Tıklayınız.

Fazla Ödenen TEV İadesi Hakkında – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.