Ek Mali Yükümlülük Hk – 93/4002 BKK – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-111.01
Konu : 93/4002 Sayılı BKK/ Ek Mali Yükümlülük Hk

23.02.2024 / 94330195
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 27.09.2021 tarihli ve 67504823 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda 93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yerli üretimi olmadığı için Sağlık Bakanlığının muafiyet yazıları kapsamında ithalatı gerçekleştirilen beşeri ilaç sanayi ürünlerinin “2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili Hakkında Karar” ve “2018/11973 sayılı Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar” gereği ek mali yükümlülük uygulamasından muaf olup olmadığı konusunda hasıl olan tereddütle ilgili olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 17.08.2021 tarihli ve 00066394532 sayılı ekli yazıda; 2018/11799 sayılı “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili Hakkında Karar” ile 2018/11973 sayılı “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar” kapsamında, bu Kararlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen ülkeler menşeli eşya için “ek mali yükümlülük” tahsilatının öngörülmüş olduğu, 93/4002 sayılı Kararın uygulamasına matuf herhangi bir atfa yer verilmediği, bu itibarla, 93/4002 sayılı Karar kapsamında olduğu Sağlık Bakanlığınca değerlendirilecek eşyanın ithalatında 2018/11799 ile 2018/11973 sayılı Kararlar kapsamında ek mali yükümlülük tahsilatının öngörülmüş olması halinde, bu ek mali yükümlülüğün tahsil edilmesi gerektiği görüşünün bildirildiği belirtilmiştir.

Bilahare, ek mali yükümlülükten muafiyet konusunda Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.04.2022 tarihli ve 74073244 sayılı yazısında özetle; “Yukarıda yer verilen maddi ve hukuki tespitler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda; ek mali yükümlülüklerin Gümrük Kanunundaki “gümrük vergileri” tanımı içinde yer aldığı, ilgili mevzuatta öngörülen muafiyet kapsamına ek mali yükümlülüklerin de dahil olup olmadığı hususunda yapılacak değerlendirmede mevzuat hükümleri incelenerek sonuca varılmasının uygun olacağı, mevzuat hükmünde “her türlü…muaftır” veya “gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden muaftır” gibi ifadelere yer verildiği hallerde bu ifadenin ek mali yükümlülükleri de kapsadığı mütalaa edilmektedir.” görüşüne yer verilmiştir. Söz konusu görüş çerçevesinde muhtelif talimatlarımızla bu husus açıklanmış olmasına rağmen ilgide kayıtlı yazımız nedeniyle bazı farklı uygulamalar olduğu ve bu durumun denetim raporlarına da konu edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yerli üretimi olmadığı için Sağlık Bakanlığının muafiyet yazıları kapsamında ithalatı gerçekleştirilen beşeri ilaç sanayi ürünlerinin “2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili Hakkında Karar” ve “2018/11973 sayılı Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar” gereği ek mali yükümlülük uygulamasından muaf olup olmadığı konusunda Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bahse konu yazısı çerçevesinde işlem yapılması gerektiğinden ilgide kayıtlı yazımızın uygulama imkanı kalmamıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Ek Mali Yükümlülük Hk – 93/4002 BKK – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.