Dahilde İşleme Rejimi GK 238. Maddesinin Tatbiki Hk

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-52707093-132.06

Konu :Dahilde İşleme Rejiminde 4458 Sayılı Gümrük
Kanunu`nun 238. Maddesinin
 Birinci Fıkrasının
Tatbiki Hk

25.06.2024 / 97937194
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 7/1/2019 tarihli 40373233 sayılı yazımız.

Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazılardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1-c maddesi uyarınca gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti üzerine anılan madde hükmü çerçevesinde ceza kararı düzenlenen eşyanın, aynı Kanununun 238 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca verilen süre içerisinde yurt dışı edilmesi halinde vergilerinin tahsil edilip edilmeyeceği noktasında tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 45 inci maddesinin 1 inci fıkrasının a bendinde “Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden; şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan verginin ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği” hükme bağlanmıştır. Mezkur fıkranın “a” bendinin devamında “Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır. ” hükmüne yer verilmiştir.

Gümrük Kanununun 238 inci maddesinin 1 inci fıkrasının a bendi, “241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç; Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı,” c bendi ise ” Dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümler ihlal edilmekle birlikte, rejim kapsamı ithal eşyasının işleme faaliyetindeki hâli veya işlem görmüş ürün hâli de dahil olmak üzere, gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti hâlinde, ithal eşyasının gümrük vergileri ile ilgili rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar,… idari para cezası verilir.” hükmünü amirdir.

Yine 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 45 inci maddesinin 3 üncü fıkrası “Birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde vergisi ve cezaları ödenen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır. Aksi takdirde, bu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekir.” hükmündedir.

Gümrük Kanununun 238 inci maddesinin 2 nci fıkrasında “Birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinde belirtilen eşyanın, yapılacak tebligat tarihinden itibaren altmış gün içinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması hâlinde, ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para cezası verilir.” denilmektedir.

İlgide kayıtlı yazımızda yer alan tablonun yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde baştan düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu itibarla, Gümrük Kanununun 238 inci maddesinin 1 inci fıkrasının uygulanmasına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, dahilde işleme rejiminin ihlal edilmesi nedeniyle müeyyide uygulanması gereken durumlarda, işlemlerin aşağıda yer verilen tabloda gösterildiği şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Rejim İhlali Vergi Ceza İlave Ceza
Eşyanın gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmadığının tespit edilmesi halinde Eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi, ithal tarihi itibariyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. G.K. 238/1-c uyarınca idari para cezası tatbik edilir.İdari para cezası tutarı: ithal eşyasının gümrük vergileri ile ilgili rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar

 

Eşya, GK.238/2 de belirtilen süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmazsa gümrük vergileri tutarında ayrıca idari ceza tatbik edilir.
Eşyanın gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarıldığının tespit edilmesi halinde  Eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi, ithal tarihi itibariyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. G.K. 238/1-a uyarınca idari para cezası tatbik edilir. İdari para cezası tutarı: Gümrüklenmiş değerin 2 katı kadar

 

Sonuç itibarıyla, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesinin 1/c fıkrası hükmünün uygulamasına ilişkin olarak, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 45 inci maddesinin 1 inci ve 3 üncü fıkraları ile 2009/37 ve 2015/15 sayılı Genelgeler uyarınca, anılan Kanunun 184 üncü maddesinin 1 inci fıkrası çerçevesinde gümrük yükümlülüğü doğan eşyaya ilişkin öncelikle vergi tahsilatı işlemlerine başlanılması ve eş zamanlı olarak Kanunun 238 inci maddesinin uygulanmasına yönelik eşyanın tespiti işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız.

Mevzuat için Tıklayınız.

Dahilde İşleme Rejimi GK 238. Maddesinin Tatbiki Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.