CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalat Denetimi İç Genelge

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-64822600-010.06.01-5398379                                                                                                                                                                                                                                                  04/01/2024

Konu : İç Genelgeler GENELGE (2024)

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9) 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve bu Tebliğ ekinde (EK-2) yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için anılan Bakanlıkça ya da anılan Bakanlıkça yetkilendirilecek olan kuruluşça üretim girdisi muafiyetine yönelik yazı düzenlenir. Düzenlenen yazının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Bu kapsamdaki muafiyet yazısının düzenlenmesinin ve sonradan kontrolünün usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir. TAREKS’e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek bir süre için firmaya muafiyet yazısı düzenlenmez ve var olan muafiyet yazısı iptal edilir. ” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan işbu Genelgenin amacı, mezkur Tebliğin 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanarak düzenlenen üretim girdisi muafiyetine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bakanlığımız görev ve yetki alanında yer almayan nihai ürünlerde kullanılacak girdi ürünler, üretim girdisi muafiyetine konu olamaz. Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından üretim girdisi muafiyetine ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Firma Başvurusu

Madde 1- (1) Başvuru sahipleri, üretim girdisi muafiyet yazısı ile ithalatını yapacağı girdi ürünlerin yalnızca beyan edilen nihai üründe kullanılacağını, piyasaya arz edilmeyeceğini, üçüncü kişilere devir/temlik edilmeyeceğini, tahsis amacı dışında kullanılmayacağını, başvurunun sanayicinin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini taahhüt etmiş olur.

(2) Başvuruya konu ürünlerin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarası belirlenmesi/doğrulama sorumluluğu başvuru sahibine aittir (GTİP bilgisi talepleri ilgili gümrük idaresine yapılır).

(3) Üretim girdisi muafiyet yazısı için sanayici veya sanayici adına ithalat yapan

tedarikçi, Bakanlığımız web sitesinde “E-Hizmetler” sayfasında “Dijital Bakanlık” başlığı altında “Birimler > İl Müdürlükleri” bölümünde yer alan “Üretim Girdisi Muafiyet Başvuru Formu’nu doldurarak başvuruda bulunur.

(4) Başvuru, sanayicinin bulunduğu ve Sanayi Sicil Belgesi’nin düzenlendiği İl Müdürlüğü’ne yapılır.

(5) Muafiyet yazısı başvurunun yapıldığı takvim yılı için düzenlenir ve o takvim yılı için geçerlidir. Bir sonraki yıl için başvurular kabul edilmez.

(6) Başvurular 30/11/2024 günü mesai bitimine kadar devam eder. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

(7) Başvuru sahibi üretim girdisi muafiyet başvuru formunda talep edilen belgeleri “Başvuru için İstenen Belgeler” kısmına yükler, Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde var olan bilgileri günceller.

(8) Başvuru için istenilen belgeler;

a) Başvuru sahibine ilişkin belgeler;

Başvuruyu yapan;

1) Sanayicinin imza sirkülerinde bulunan yetkili ise:

i. Sanayicinin imza sirküleri
2) Sanayici tarafından yetkilendirilen gerçek/tüzel kişi ise:

i. Sanayicinin imza sirküleri

ii. Sanayicinin imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından yetkilendirildiğine dair belge ve dokümanlar (noter onaylı)
3) Başvuru sahibi sanayici adına ithalatı yapan tedarikçi ise:

i. Sanayicinin imza sirküleri

ii. Sanayicinin imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından yetkilendirildiğine dair belge ve dokümanlar (noter onaylı)

iii.Sanayici ve tedarikçinin kendi aralarında düzenlediği, ithalatı gerçekleştirilecek olan girdi ürünleri ve miktarını açıkça belirtecek taahhütname (sanayiciyi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından onaylanmış)
b) Sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden kontrol edilecek belgeler;

i. Sanayi sicil belgesi

ii.Firmaya ait güncel kapasite raporu (Kapasite raporuna ilişkin tüm bilgiler sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden alınacağından sistemdeki ilgili alan bilgilerinin ve kapasite raporunun “.pdf” halinin de güncel olması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır)
(9) Firma, farklı nihai ürünlerde aynı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) sahip girdi ürün kullanacak ise; her bir nihai ürün için kapasite raporunun Tablo-4’ünde (Yıllık Tüketim Kapasitesi) belirtilen girdi ürün tüketim miktarını toplam miktarı aşmayacak şekilde paylaştırarak başvuruda bulunur.

(10) Firma, nihai üründe birden fazla GTİP’e sahip aynı girdi ürün kullanacak ise girdi ürüne ait her bir GTİP için, kapasite raporunun Tablo-4’ünde belirtilen girdi ürün tüketim miktarını, toplam miktarı aşmayacak şekilde paylaştırarak başvuruda bulunur.

(11) Başvuru sahibi işbu Genelgede istenen tüm bilgi ve belgeleri başvuru esnasında sisteme yükler. Başvuru sahiplerinin sisteme yüklemesi gereken belgeleri eksik veya hatalı yüklemesi durumunda (hatalı/yanlış/farklı GTİP başvurusu, belge değişikliği, vb.) ilave talepler e-posta veya elden (dilekçe, yazı, vb.) kabul edilmez, mevcut başvuru iptal edilir, yeni

başvuru yapılır.

(12) Firma, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına ilk başvuru ödemesini gerçekleştirdikten sonra, başvuru İl Müdürlüğü “DB Onay” ekranına düşer.

Başvurunun Kontrolü

Madde 2- Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince yapılacak kontrollerde;

(1) Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nde (EBYS) belgeleştirilen Üretim Girdisi Muafiyet Başvuru Formunda yer alan bilgiler doğrultusunda;

a) Başvurunun, sanayicinin bulunduğu ve Sanayi Sicil Belgesi’nin düzenlendiği İl Müdürlüğü’ne yapılmış olması,

b) Firmaya ait kapasite raporunun başvurunun gerçekleştirildiği tarihte geçerli olması,

c) Firmanın iletişim bilgileri ve adres bilgilerinin güncel olması (Ödeme linkleri başvuru sahibinin e-devlette kayıtlı elektronik posta adresine yapılacağından iletişim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.),

ç) Kapasite raporuna ilişkin tüm bilgiler sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden alınacağından sistemdeki ilgili alan bilgilerinin ve kapasite raporunun “.pdf” halinin güncel olması,

d) Kapasite raporunda bulunan üretim konularının başvuruda yer alan nihai ürünle uyumlu olması,

e) Nihai üründe kullanılacak ithalata konu girdi ürüne ait GTİP’in; 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin ilgili Ek-2’sinde mevcut olması,

f) Nihai ürünün, Sanayi Sicil Belgesi ve kapasite raporunun Tablo-2’sinde (Yıllık Üretim Kapasitesi) yer alması,

g) Sanayi Sicil Belgesinde ve kapasite raporunun Tablo-2’sinde (Yıllık Üretim Kapasitesi) yer alan nihai üründe kullanılacak ithalata konu girdi ürünün, kapasite raporunun Tablo-3’üne (Kapasite Hesabı) ürün cinsi ve miktar bakımından uygun olması,

ğ) Muafiyete konu girdi ürün miktarının, kapasite raporunun Tablo-4’ünde belirtilen tüketim miktarını aşmaması,

h) Muafiyete konu girdi ürünlere, farklı GTİP ile 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında da ayrıca muafiyet verilmemiş olması, gerekmektedir.
(2) Aşağıda yer alan ürünler, bir üretim girdi muafiyeti başvurusu kapsamında girdi ürün olarak değerlendirilemez ve başvuru kabul edilmez:

a) Cep telefonu adaptörü (nihai ürünle tümleşik olmayan),

b) Şarj cihazı/ünitesi (nihai ürünle tümleşik olmayan),

c) Aydınlatma ürünlerinde kullanılan ışık kaynakları (avizelerde kullanılan lambalar).
(3) 1/4/2024 tarihinden itibaren aşağıda yer alan girdi ürünlere üretim girdi muafiyeti verilmez:

a) Batarya (nihai ürünle tümleşik olmayıp uygunluk değerlendirilmesine dahil olmayanlar),

b) Asansör güvenlik aksamları,

c) Seyyar ya da taşınabilir yangın söndürme cihazlarında kullanılacak gövde.
(4) Başvuruya konu girdi ürünün, nihai ürünün esas fonksiyonuna/kullanım amacına ilişkin bir bileşeni olması, nihai ürünün uygunluk değerlendirme prosedürüne esas bileşeni olması gerekmektedir. Nihai ürünü tamamlayıcı yan ürün/aksesuar niteliği taşıyan

ürünler, üretim girdisi muafiyetine konu olamaz.

(5) Daha önce üretim girdisi muafiyetine başvurmamış firmalara muafiyet yazısı öncesi İl Müdürlüklerince işbu Genelgenin 8 inci maddesine göre denetim gerçekleştirilir.

(6) Başvuruya konu girdi ürünün kullanılacağı nihai ürünün ilgili teknik mevzuatına ilişkin belgelendirmesini tamamlamayan ve üretime başlamayan firmalar, üretim faaliyeti başlamadan üretim girdi muafiyetinden yararlanamaz.

(7) Üreteceğini taahhüt ettiği nihai ürünlerine 7223 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım (şekli uygunsuzluk) uygulanan sanayiciler, idari yaptırıma konu yükümlülüklerini yerine getirene kadar şekli uygunsuzluğa konu ürünleri için muafiyetten yararlanamazlar (Şekli uygunsuzluğa konu ürünleri hariç olmak üzere, diğer nihai ürünlerinde kullanılacak girdi ürünlerine yönelik firmaya üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenebilir).

(8) 7223 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım (ciddi risk taşıyan uygunsuzluk veya risk taşıyan uygunsuzluk) uygulanan sanayiciler, idari yaptırıma konu yükümlülüklerini yerine getirene kadar muafiyetten yararlanamazlar. Yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği kararı İl Müdürlükleri tarafından verilir.

(9) Başvuruya konu ürünlerin, teknik mevzuatına uygun ve güvenli olduğunun doğrulanması amacıyla; girdi ürün ve/veya nihai ürüne ilişkin başvuru aşamasında sunulan belgeler haricinde söz konusu doğrulamayı sağlayacak ilave bilgi/belgeye ihtiyaç duyulduğunda, İl Müdürlüğünce teknik mevzuat gereklerine ilişkin belge ve dokümanlar firmadan talep edilip (teknik dosya, uygunluk beyanları, sertifikaları, test raporları, vb.) incelenerek ve/veya firma üretim tesisi ziyaret edilerek bu doğrulamalar sağlanır (Bu fıkra kapsamında talep edilen bilgi/belgeler e-posta, dilekçe, yazı ile iletilmesi kabul edilebilir.)

(10) İhtiyaç duyulması halinde kapasite raporları ile ilgili olarak kapasite raporunu düzenleyen Sanayi/Ticaret/Sanayi ve Ticaret Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) bilgi ve teyit istenir.

(11) Kapasite kriterlerine göre günde 8 saat ve 300 işgünü üzerinden hesabı yapılan kapasite raporlarındaki bilgilere göre tesisin iki veya üç vardiya çalışması halinde ne kadar üretim yapılabileceği, sanayicinin talebi üzerine ilgili Sanayi/Ticaret/Sanayi ve Ticaret Odasınca tespit edilir ve ilgili oda tarafından verilen ayrı bir yazı ile sanayici tarafından İl Müdürlüğüne sunulur.

(12) Sanayicinin kapasite raporundaki farklı ürünler için yapılan üretim girdisi muafiyeti birden fazla tedarikçi tarafından sağlanıyorsa, farklı tedarikçilerin temin miktarlarının toplamının sanayicinin kapasite raporundaki toplam miktarı geçmediğinin kontrolünün yapılması sağlanır. Bu maddede belirtilen bilgi/belgelerin eksik/hatalı/uygunsuz olduğunun tespit edilmesi durumunda, gerekçesi başvuru sahibine iletilerek başvuru iptal edilir ve işlem sonlandırılır.

(13) Bu işlemlere göre üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenip düzenlenmeyeceği hususuna İl Müdürlükleri tarafından karar verilir.

Muafiyet Yazısının Düzenlenmesi

Madde 3- (1) Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;

a) Firmanın başvuruda belirtilen şartları sağlaması durumunda, ilgili firmaya hitaben muafiyet istenen ürünlere yönelik yıllık azami muafiyet miktarları belirtilerek üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenir (Ek-1).

b) Belge ödeme talebi, DB Onay Ekranı üzerinden “Nihai Durum > Ödeme Talebi”

butonu kullanılarak oluşturulur. Ödemeler, Dijital Bakanlık sayfasından ya da Bakanlığımız web sayfasında yer alan Ödeme Girişi sekmesinden (Birimler > Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü > Döner Sermaye > Ödeme Girişi) kolay tahsilat olarak gerçekleştirilir.

c) Belge Ödeme (2. Ödeme) gerçekleşmeden firmaya veya temsilcisine üretim girdisi muafiyet yazısı verilmez.

ç) Ödeme durumu Bakanlığımız web sayfasında “E-Hizmetler > e-tahsilat” sekmesindeki ödeme sorgusu ekranından da (Birimler > Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü > Döner Sermaye > Ödeme Sorgusu) kontrol edilebilir.
(2) Üretim girdisi muafiyeti hizmeti ücretleri, işbu Genelge’nin 1 inci maddesinin on ikinci fıkrasında ve 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aşamalarda, Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi hesaplarına yatırılır.

(3) Düzenlenecek muafiyet yazısı, sanayici adına ise sanayici firmanın unvanı ve vergi numarasını, tedarikçi adına ise tedarikçi firmanın yanı sıra sanayici firmanın da unvan ve vergi numarasını içerir.

(4) Muafiyet yazısı içeriği, farklı nihai ürünlerde aynı GTİP’e sahip girdi ürün kullanılması durumunda her bir nihai ürün için, nihai üründe birden fazla GTİP’e sahip aynı girdi ürün kullanılması durumunda ise girdi ürüne ait her bir GTİP için düzenlenir.

(5) İl müdürlükleri, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi firmaya yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde düzenlenecek üretim girdisi muafiyet yazılarındaki mükerrerliğe engel olunması açısından gerekli tedbirleri alır.

(6) 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında bir sanayici firmaya yönelik aynı anda yalnızca bir adet üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenir ve TAREKS üzerinden onayı gerçekleştirilir. Firmanın aynı vergi numarası ve sanayi sicil kaydı ile birden fazla yerleşkede faaliyet göstermesi durumunda, her bir yerleşke için ayrı bir üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenir.

(7) Başvuru yapıldığı tarihte geçerli olan kapasite raporunun geçerlilik süresine bakılmaksızın muafiyet yazısı 31 Aralık 2024’e kadar geçerli olacak şekilde düzenlenir.

(8) İşbu Genelge hükümlerine uygun olmayan başvurulara muafiyet yazısı düzenlenmez.

Muafiyet Yazısı Yenileme

Madde 4- (1) Kapasite raporunun yenilenmesi, yıllık tüketim kapasitesinde değişiklik yapılması, mevcut olan veya yeni ilave edilen girdi ürünler olması vb. durumunda sanayici/tedarikçi tarafından başvuru yapılır.

(2) Muafiyet yazısı yenileme başvurularında;

a) Yeni muafiyet yazısına konu kapasite artırımı/ürün değişikliği vb. durumlar için yeni kapasite raporu düzenlenmişse, Sanayi Sicil Bilgi sisteminde güncelleme firma tarafından yapılır ve İl Müdürlüğünce kontrolü sağlanır.

b) Kapasite değişikliği üzerine Sanayi/Ticaret/Sanayi ve Ticaret Odasınca düzenlenen yazı ile başvuru yapılmış ise işbu genelgenin ikinci maddesinin on birinci fıkrasında belirtildiği şekilde Sanayi/Ticaret/Sanayi ve Ticaret Odasınca düzenlenen yazının başvuruda istenilen belgeler kısmına eklenmesi zorunludur.

c) İl müdürlüğü tarafından, yıl içerisinde yapılan ithalat miktarı kapasite raporunda belirtilen miktardan düşülerek kalan kullanım miktarları üzerinden firmaya yeni muafiyet yazısı düzenlenir (Ek-2).
(3) İl müdürlüğü tarafından yeni muafiyet yazısı firmaya teslim edilmeden önce TAREKS üzerinden kullanım miktarları tekrar kontrol edilir.

(4) İl müdürlüğü tarafından daha önce düzenlenen muafiyetin iptali gerçekleştirilir.

(5) Firmaların üretim girdisi muafiyet yazısı yenileme başvuruları, gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkililerince firmaya ait üretim tesisi yerinde ziyaret edilerek gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tamamlanır.

Firmaya Yapılacak Bildirimler

Madde 5- (1) Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;

a) Belirtilen şartların sağlanmaması durumunda, üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenmeyip firmaya, gerekçesi belirtilerek yazılı/elektronik posta ile (firma e-posta adresini beyan etmiş ise) bilgi verilir.

b) Belirtilen şartların sağlanması durumunda, başvuru sahibi sanayici firma ise gereği için sanayici firmaya, başvuru sahibi sanayici adına tedarikçi firma ise gereği için tedarikçi firmaya, bilgi için sanayici firmaya hitaben üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenir.

c) Üretim Girdisi Muafiyeti yazısı firmaya teslim edilmeden/iletilmeden önce Belge Ödeme (2. Ödeme) durumu kontrol edilir.
Bakanlığa Yapılacak Bildirimler

Madde 6- (1) Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince, 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin 6 ncı maddesi kapsamında;

a) Olumlu değerlendirildiği takdirde düzenlenecek olan Üretim Girdisi Muafiyet yazılarının birer örneği, “İl Müdürlüğü adı” ve “firma adı” ile isimlendirilerek “.pdf” dosya formatında, Bakanlığımız Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne (İthalat Denetim Birimi) elektronik posta yoluyla (sugithalat@sanayi.gov.tr) iletilir.

b) Olumlu ya da olumsuz değerlendirilen üretim girdisi muafiyet başvurularının tamamına ilişkin veriler, Ek-3’de iletilen “ÜGM Başvuruları Takip Listesi-2024-9” excel dosyasının birinci sayfasındaki tabloya, kendinden önceki aylara ait başvuruları da kapsayacak şekilde ve ikinci sayfasında yer alan izahatlara dikkat edilmek suretiyle doldurularak, bir sonraki ayın ilk haftası içinde “.xls” veya “.xlsx” formatında, Bakanlığımız Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne (İthalat Denetim Birimi) elektronik posta yoluyla (sugithalat@sanayi.gov.tr) iletilir.

c) 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamındaki başvurular (ÜGM Başvuruları Takip Listesi-2024-9) ile 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamındaki başvurular (ÜGM Başvuruları Takip Listesi-2024-25) ayrı ayrı kendi tablolarına işlenecek olup tek tablo halinde iletilmeyecektir.

Muafiyet Yazısına İlişkin TAREKS İşlemleri

Madde 7- Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;

(1) Firmanın üretim girdisi muafiyet yazısını Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi’ne (TAREKS) yüklemesinin akabinde gerekli incelemeler yapılarak onay/ret işlemleri elektronik imza vasıtasıyla gerçekleştirilir.

(2) Onay işlemi gerçekleştirmeden önce verilen yazı ile sisteme yüklenen yazının aynı olup olmadığının kontrolü yapılır.

(3) TAREKS’te firma unvanı (başvuruyu yapan: imalatçı veya tedarikçi), imalatçı firma unvanı, belge tipi (üretim girdisi seçilmiş olmalıdır), GTİP, kota miktarı, kalan miktar,

miktar birimlerinin il müdürlüğümüzce verilen muafiyet içeriği ile aynı olup olmadığı kontrol edilir.

(4) Daha önce onaylanmış ve kullanımda olan üretim girdisi muafiyet yazılarına ilişkin iptal işlemleri TAREKS üzerinden de eş zamanlı olarak yürütülür ve ilgili yazıların kullanımı iptal edilir.

Denetim

Madde 8- (1) Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince gerekli hallerde;

a) Girdi ürün ve/veya nihai ürün Bakanlığımız yetki ve sorumluluk alanında bulunan mevzuat kapsamında ise yazı düzenlenmeden önce veya sonra; girdi ürün ve/veya nihai ürüne ilişkin teknik mevzuat gereklerine ilişkin belge ve dokümanlar firmadan talep edilerek (teknik dosya, uygunluk beyanları, sertifikaları, test raporları, vb.) incelenir ve/veya firma üretim tesisi ziyaret edilerek bu doğrulamalar sağlanır.

b) Muafiyet yazısının düzenlendiği yıl içerisinde firma üretim yerinde ziyaret edilerek ithalatı yapılan ürünlerin üretimde kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir.

c) İthalatı yapılan ürünlerin firmada depolandığı alanlar da kontrol edilir.
(2) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri doğrultusunda (PGD) Bakanlığımız sorumluluğunda olan girdi ürünün de dahil olduğu nihai ürünlere ait teknik dosya ve ekleri incelenir.

(3) Üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenmesi öncesinde ya da sonrasında yapılacak denetimlere ilişkin düzenlenecek PGD tutanaklarında denetim nedenine “ithalat denetimi > üretim girdi muafiyet yazısı öncesi veya sonrası” seçilerek, açıklama kısmına da ilgili denetim faaliyetinin üretim girdisi muafiyet yazısına yönelik olduğu açıkça belirtilir.

(4) Üretim girdisi muafiyetine konu girdi ürün veya nihai ürünlerle ilgili mevzuata ilişkin uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, işbu Genelgenin 9 uncu maddesindeki hususlara ilave olarak İl Müdürlüğü tarafından ilgili teknik mevzuat kapsamında da denetim başlatılır.

(5) Muafiyet yazısı konusu girdi ürünlerin nihai ürünlerde kullanılıp kullanılmadığına dair ispat yükümlülüğü firmaya aittir.

Yaptırımlar

Madde 9- (1) İşbu Genelge hükümlerine uygun olmayan başvurular Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(2) Üretilmesi taahhüt edilen nihai ürünlerde yalnızca şekli uygunsuzluk tespit edilmesi halinde,

a) Firmanın üretim girdisi muafiyet yazısı iptal edilir.

b) Firma, idari yaptırıma konu yükümlülüklerini yerine kadar yaptırıma konu nihai ürün için muafiyetten yararlanamaz. Şekli uygunsuzluğa konu ürünleri hariç olmak üzere, diğer nihai ürünlerinde kullanılacak girdi ürünlerine yönelik firmaya üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenebilir.
(3) 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında idari yaptırım (ciddi risk taşıyan uygunsuzluk veya risk taşıyan uygunsuzluk) uygulanan firmaların;

a) Üretim girdisi muafiyet yazısı iptal edilir.

b) İdari yaptırıma konu yükümlülüklerini yerine getirene kadar hiçbir ürününe muafiyet yazısı düzenlenmez.
(4) Firmanın, üretim girdisi muafiyet yazısı kullanarak ithal ettiği girdi ürünlerin doğrudan piyasaya arz edildiğinin tespit edilmesi halinde;

a) Üretim girdi muafiyet yazısı ivedilikle iptal edilir.

b) Firma süresiz olarak muafiyetten yararlanamaz.

c) Piyasaya arz edilmiş girdi ürünler için PGD faaliyeti yürütülür.
(5) Firmanın faaliyetlerine son verdiği, işletmesini resmi olarak başka bir ile taşıdığı vb. durumların tespit edilmesi halinde, ivedilikle üretim girdisi muafiyet yazısı iptal edilir.

(6) TAREKS’e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, var olan muafiyet yazısı iptal edilir ve firma süresiz olarak muafiyetten yararlanamaz.

Diğer Mevzuat Kapsamındaki Yükümlülükler

Madde 10-(1) İşbu Genelge kapsamında sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçiye hitaben düzenlenen üretim girdisi muafiyet yazıları;

a) 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” kapsamında uyulması gereken düzenlemelere ilişkin firma sorumluluklarını ortadan kaldırmaz,

b) Diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

Yürürlük

Madde 11- (1) 05.01.2023 tarihli ve 4367363 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) İşbu Genelge 31.12.2024 tarihine kadar geçerlidir.

Üretim girdisi muafiyet yazılarına ilişkin yapılacak işlemlerin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Çetin Ali DÖNMEZ
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Ek:

1- Üretim Girdisi Muafiyet Yazısı Örneği 2024-9

2- Üretim Girdisi Muafiyet Yenileme Yazısı Örneği 2024-9

3- ÜGM Başvuruları Takip Listesi-2024-9

Dağıtım:

Gereği:
Bilgi:
81 İl Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğüne

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalat Denetimi İç Genelge yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.