Bilgi Taleplerinin Sistem Üzerinden Alınması – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-73421605-100-00095771178

Konu: Bilgi Taleplerinin Sistem Üzerinden Alınması

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızca yürütülen “Kâğıtsız Gümrük Projesi” kapsamında, gümrük işlemlerinde verimliliğin artırılarak gümrük kontrollerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına, gümrük beyannamesine ekli belgelerin elektronik ortamda sunulması sağlanmıştır.

“Kâğıtsız Gümrük Projesi” hedefi ile bağlantılı olarak, beyannameler kapsamında yürütülen işlemler hakkında ilgili memur ve yükümlü arasında yapılan bilgi alışverişinin Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi hâlihazırda mümkün bulunmaktadır.

Gümrük müdürlüklerinde bürokrasinin azaltılarak beyanname işlem ve kontrol süreçlerinin daha etkin ve hızlı gerçekleştirilebilmesini sağlayabilmek adına, söz konusu taleplerin elektronik ortamda alınması önem arz etmekle birlikte, konuyla ilgili olarak yapılan incelemede, mezkûr düzenlemenin gümrük müdürlükleri ve yükümlüler tarafından aktif bir şekilde kullanılmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, beyanname kontrolleri esnasında ilgili memur ve yükümlüler arasında yapılan bilgi alışverişine yönelik TPS ve BİLGE Sistemi üzerinde yapılması gereken işlemlere aşağıda yer verilmiştir:

1. TPS üzerinde sırasıyla “Beyanname İşlemleri”, “Dilekçe Ekleme”, “Yeni Dilekçe Ekle” sekmesi açılır. Gelen ekranda “Bildirim Tipi” alanından “Bilgi Alma” seçeneği seçilerek, ilgili alanlara gerekli bilgiler girilir ve “Kaydet” butonuna tıklanır. Başvuru, kaydetme işlemini müteakip, ilgili gümrük müdürlüğü sistemlerine otomatik olarak aktarılmaktadır. Söz konusu başvurulara ilişkin işlemler gümrük müdürlüklerince BİLGE Sistemi üzerinden yürütülerek sonuçlandırılmaktadır.

2. Gümrük idaresince yürütülen beyanname kontrolleri esnasında ilave bir bilgi/belgeye gereksinim duyulması halinde, ihtiyaç duyulan veriye dair bilgilendirme BİLGE Sistemi üzerinden elektronik ortamda yükümlüsüne iletilebilmekte, söz konusu talep yükümlüsünce TPS üzerinden cevaplandırılabilmektedir.

Bu itibarla, yukarıda belirtildiği üzere, TPS ve BİLGE Sistemi aracılığıyla yükümlü ve ilgili memur arasında elektronik ortamda bilgi alışverişinin yapılabilmesi halihazırda mümkün olup söz konusu taleplerinin bahse konu sistemler üzerinden elektronik olarak sonuçlandırılması önem arz etttiğinden; anılan düzenlemenin kullanımının yaygınlaştırılmasını teminen üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Emine Bilgehan TEKELİOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Bilgi Taleplerinin Sistem Üzerinden Alınması – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.