Azerbaycan Türkmenistan Hükümeti Ekonomik İşbirliği Karar 8298

05.04.2024 Tarihli 32511 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 8298

14 Aralık 2022 tarihinde imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti Arasındaki Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

4 Nisan 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve
Türkmenistan Hükümeti Arasındaki Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümet: (bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır),

Ekonomik refah ve güvenliklerinin güçlendirilmesine katkıda bulunan Taraflar arasındaki ekonomik işbirliği potansiyelini takdir ederek.

Devletler arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesini arzu ederek,

Ticari ve ekonomik işbirliğini karşılıklı menfaatler temelinde geliştirmeyi ve yoğunlaştırmayı niyet ederek,

Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin hukuki çerçevesinin iyileştirilmesinin daha ileri düzeydeki işbirliği için gerekli ve faydalı olan temeli temin edeceğine inanarak.

Aşağıda belirtilen konularda mutabakata varmışlardır:

Madde 1

Taraflar, karşılıklı faydalı ekonomik işbirliğinin kendi devletlerinin mevzuatta ve taraf oldukları uluslararası anlaşmaların hükümleri uyarınca geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini destekleyeceklerdir.

Madde 2

Taraflar aşağıda belirtilen alanlarda uzun dönemli işbirliğini geliştirmek hususunda anlaşmışlardır:

a) Mal ve Hizmet Ticareti;

b) Enerji sektörü;

c) Tarım, gıda ve hayvancılık;

d) Makine, ekipman ve malzeme üretimi dahil olmak üzere inşaat sektörü;

e) Makine ve araç üretimi;

f) Kimya sanayii;

g) Tekstil sanayii;

h) Sağlığın korunması, tıbbi teknoloji ve ilaç sanayi: alanlarındaki hizmetler;

i)  Turizm;

j) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi;

k) Bilgisayar ve bilgi iletişim teknolojileri;

i) Ulaştırma ve lojistik;

m) Finans sektörü;

n) Yatırımlar:

o) Uzay sektörü ve havacılık sanayii;

p) Posta hizmetleri.

Madde 3

Taraflar, işbirliğini aşağıda belirtilen şekillerde güçlendirecek ve yürüteceklerdir:

a) İlgili kamu kurumları, muhtelif meslek kuruluşları ve dernekleri, iş çevreleri ve bilimsel araştırma enstitüleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi;

b) Uluslararası iş ve yatırım forumları ile diğer etkinliklerin düzenlenmesi, karşılıklı ticaret heyetleri, yatırım projeleri;

o) Üç ülkenin şirketlerinin ve iş çevrelerinin bilgilendirilmeleri içir, planlanmış fuarlar, konferanslar, iş forumları ve diğer faaliyetlere dair bilgi değişimi;

p) Küçük ve orta Ölçekli işletmelerin, iki ve üç taraflı ekonomik ilişkilere iştirak etmeleri için teşvik edilmesi;

q) Danışmanlık, pazarlama ve uzmanlık hizmetleri alanlarındaki . işbirliğinin desteklenmesi;

r) Mali kuruluşların ve bankacılık sektörlerinin ortak faaliyetlerinin teşvik edilmesi;

s) Yatırım faaliyetlerinin, şirketlerin ortak girişimlerinin, temsilcilik ofislerinin ve şubelerinin kurulmasının desteklenmesi;

t)  Sanayi bölgelerine ilişkin bilgi ve tecrübe değişimi;

u) Girişimcileridir. karşılıklı yatırımlarının ve yatırım ortaklıklarının teşvik edilmesi.

Madde 4

İşbu Anlaşma’nın hükümleri Tarafların, taraf oldukları uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini veya Tarafların uluslararası kuruluşlara üyeliklerini etkilemeyecektir.

Madde 5

Taraflar, işbu Anlaşma’nın uygulanmasını, karşılıklı ilgi duyabilecekleri konulan ve yeni işbirliği alanlarını değerlendirmek amacıyla, çevrimiçi toplantılar da dahil olmak üzere düzenli çalışma toplantıları yapacaklardır.

İşbu Anlaşma’nın uygulanması amacıyla, Taraflar, 2. maddede belirtilen alanlarda, yetkili kurumlarının temsilcilerinden oluşan geçici (ad hoc) çalışma komiteleri kurabileceklerdir.

Madde 6

İşbu Anlaşma Taraflar’a uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir mali yükümlülük getirmemektedir. Taraflarca aksi üzerinde mutabık kalınmadıkça, her bir Taraf, işbu Anlaşma kapsamındaki faaliyetlerden doğabilecek harcama ve giderlerini kendisi karşılayacaktır.

Madde 7

İşbu Anlaşma, Tarafların karşılıklı yazılı muvafakati ile herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Süz konusu değişiklikler 9. Madde kapsamında belirtilen hukuki usuller uyarınca yürürlüğe girecek ve işbu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçası haline gelecektir.

Madde 8

İşbu Anlaşma’nın uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar, Taraflar arasında müzakereler ve istişareler suretiyle çözüme kavuşturulacaktır.

Madde 9

Azerbaycan, bu vesile ile işbu Anlaşma’nın Depozitörü olarak belirlenmiştir. Depozitör işbu Anlaşma’nın tasdikli bir nüshasını tüm Taraflar’a sunacaktır.

İşbu Anlaşma, Taraflar’ın, Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi bakımından gerekli olan iç prosedürlerinin yerine getirildiğine ilişkin son bildirimin Depozitöre iletildiği tarihi müteakiben otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.

Depozitör işbu Anlaşma’nın yürürlüğe giriş tarihini diğer Taraflara bildirecektir.

İşbu Anlaşma süresiz bir dönem için yürürlükte kalacaktır. Her bir Taraf, çekilme niyeti konusunda Dcpozitöre yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Anlaşma’dan ayrılabilir. Bu dutumda, işbu Anlaşma, söz konusu Taraf bakımından konuyla ilgili bildirimin Depozittim ulaştığı tarihten itibaren alt: ay soma yürürlükten kalkacaktır. Depozitör, ilgili Tarafın işbu Anlaşma’dan çekildiği hususunda diğer Tarafları bilgilendirecektir.

İşbu Anlaşma, kalan Taraflardan herhangi birisinin işbu madde kapsamında Anlaşma’dan çekildiği tarihte sona erecektir.

Sona erme hükümleri işbu Anlaşma’nın sona ermesinden önce başlatılmış bulunan proje ve programların uygulanmasını etkilemeyecektir.

14 Aralık 2022 tarihinde Türkmenbaşı’nda, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Türkmence ve İngilizce dillerinde (ek bir nüsha halinde hazırlanmış olup; tüm metinler eşit derecede geçerlidir. Herhangi bir hükümde görüş ayrılığı olması hâlinde, İngilizce metin geçerli olacaktır.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Azerbaycan Türkmenistan Hükümeti Ekonomik İşbirliği Karar 8298 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.