Antrepo İşleticileri Götürü Teminat Sistemine İlişkin Hesaplamalar

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-52707093-452.01
Konu: 20.4.2024 Tarihli 32523 Sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan
Değişiklik Uyarınca Antrepo İşleticilerince
Verilecek Götürü Teminat Sistemine İlişkin Örnek Hesaplamalar

26.04.2024 / 96191055
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 05.11.2020 tarihli 58677115 sayılı dağıtımlı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızla Gümrük Yönetmeliğinin 527 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan m2 ve m3 hesaplarının nasıl yapılacağına ilişkin örnek hesaplamalar iletilmiştir.

20.4.2024 tarihli 32523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesinin ikinci fıkrası; “Antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:

a)       1.000 m2 veya 2.000 m3’e kadar olanlar için 3.000.000 TL,

b)      1.000 m2’den sonraki her 1.000 m2 için 1.000.000 TL (1.000 m2’nin altındaki artışlar 1.000 m2’ye tamamlanır),

c)       2.000 m3’den sonraki her 2.000 m3 için 1.000.000 TL (2.000 m3’ün altındaki artışlar 2.000 m3’e tamamlanır),

ç) Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 40.000.000 TL’yi aşması durumunda aşan miktar dikkate alınmaz.” şeklinde değiştirilmiş olup mezkur madde, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

Söz konusu yönetmelik değişikliği uyarınca ilgide kayıtlı yazımız kapsamında antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminata ilişkin örnek hesaplamalar güncellenerek ekte gönderilmektedir.

Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesinin yedinci fıkrası;

“(7) Götürü teminat veya yaygın götürü teminat verilen antrepolarda alan ve/ veya hacim değişikliği nedeniyle mevcut teminat tutarının yetersiz kalması halinde, mevcut teminatı aşan tutar için ek teminat mektubu veya toplam tutarı karşılayacak tutardaki teminat mektubu, değişikliği takip eden bir ay içerisinde önceki teminatın verildiği bölge müdürlüğüne verilir. Aksi takdirde, götürü teminattan veya yaygın götürü teminattan yararlanılmasına izin verilmez.” hükmüne amirdir.

Bu çerçevede, antrepolar için Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesine göre verilmiş olan mevcut götürü veya yaygın götürü teminatın, söz konusu yönetmelik değişikliği uyarınca yetersiz kalması halinde;

– Mevcut teminatı aşan tutar için ek teminat mektubunun veya toplam tutarı karşılayacak tutardaki teminat mektubunun, teminatın verildiği bölge müdürlüğüne, bu yönetmelik maddesi yürürlüğe girinceye kadar verilmesi suretiyle teminat tutarlarının güncellenmesi,

-Gümrük Yönetmeliğinin Ek-77/A’ya uygun verilen yeni teminat mektuplarının, Yönetmeliğin 496/2 maddesi uyarınca Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri içermesi

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereği ile bağlantınız gümrük müdürlüklerince denetimlerindeki antrepoların işleticilerine duyurulmasını rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Ek:

Örnek Hesaplamalar

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN 527. MADDESİNE AİT ÖRNEK
HESAPLAMALAR

1) Götürü Teminata İlişkin Örnek Hesaplamalar

Gümrük Yönetmeliğinin 527/2 maddesi uyarınca antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:

a)     1.000 m2 veya 2.000 m3’e kadar olanlar için 3.000.000TL.

b)    1.000 m2’den sonraki her 1.000 m2 için 1.000.000 TL (1.000 m2’nin altındaki artışlar 1.000 m2’ye tamamlanır).

c)     2.000 m3’den sonraki her 2.000 m3 için 1.000.000TL (2.000 m3’ün altındaki artışlar 2.000 m3’e tamamlanır).

ç) Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 40.000.000 TL’yi aşması durumunda aşan miktar dikkate alınmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin 527/2 maddesine göre hazırlanan götürü teminat tutarlarını gösteren tabloya ekte yer verilmiştir.

Söz konusu yönetmelik hükmü çerçevesinde antrepo işleticilerince verilecek teminat tutarlarının hesaplanmasında yol gösterici nitelikte olmak üzere ekteki tablo dikkate alınarak hazırlanan örnek hesaplamalar aşağıda yer almaktadır.

Örnek 1: Bir antrepo işleticisinin 51.500 m3 ‘lük silo, tank tipi bir antreposu var ise 28.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 2: Bir antrepo işleticisinin 18.200 m2 ‘lik alana sahipbir antreposu var ise21.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 3: Bir antrepo işleticisinin 12.002 m2 ‘likalana sahip bir antreposu var ise 15.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 4: Bir antrepo işleticisinin 33.900 m3 ‘liksilo, tank tipi bir antreposu var ise 19.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 5: Bir antrepo işleticisinin 40.000 m2 ‘lik alana sahip bir antreposu var ise 40.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 6: Bir antrepo işleticisinin 5.000 m2 ‘lik alana sahip veaynı zamanda 50.000 m3 ‘lük silo da ihtiva eden bir antreposu var ise alan ve hacim değerlerine tekabül eden götürü teminat tutarları olan 7.000.000 TL ve 27.000.000 TL’nin toplanması ile elde edilen 34.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 7: Bir antrepo işleticisinin 20.000 m2 ‘lik alana sahip ve aynı zamanda 37.000 m3 ‘lüktank da ihtiva edenbir antreposu var ise 22.000.000 + 21.000.000 = 43.000.000 TL tutarından teminat hesaplanması gerekmekle birlikte,Gümrük Yönetmeliğinin 527/2 maddesinin(ç) bendine göre götürü teminat tutarı 40.000.000 TL yi aşamayacağından antrepo işleticince 40.000.000 TL tutarındagötürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

2) Yaygın Götürü Teminata İlişkin Örnek Hesaplamalar

Yaygın götürü teminat ile ilgili işlemler Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilmiştir:

“(4) Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilir. Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.

(5) Antrepo işleticilerince yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısının 5 ve üzeri olduğu durumda, ikinci fıkra uyarınca hesaplanan götürü teminatların toplam tutarının % 75’i kadar yaygın götürü teminat verilebilir.

(6) Yaygın götürü teminata ilişkin başvurular, ilgili bölge müdürlüğüne yapılır. Yaygın götürü teminat kullanılması talep edilen antrepoların, birden fazla bölge müdürlüğü bağlantısı gümrük müdürlüğü denetiminde olması halinde başvuru, antrepo işleticisinin bu kapsamdaki en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu şekilde belirleme yapılamaması halinde antrepo işleticisinin şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.

İşlemler ilgili bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır.”

Söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde antrepo işleticilerince verilecek yaygın götürü teminat tutarlarının hesaplanmasında yol gösterici nitelikte olmak üzere ekteki tablo dikkate alınarak hazırlanan örnek hesaplamalar aşağıda yer almaktadır.

Örnekl: Bir antrepo işleticisinin farklı gümrüklere bağlı 11.000m2, 8.700 m2 ve 6.250 m2 büyüklüklerinde 3 antreposu bulunuyor. Antrepo işleticisi Yönetmeliğin 527/4 maddesi kapsamında yaygın götürü teminat verebilir. Bu durumda Yönetmeliğin 527/6 maddesinde belirtildiği şekilde başvuru, antrepo işleticisinin bu kapsamdaki en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu şekilde belirleme yapılamaması halinde antrepo işleticisinin şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.

Ekteki tabloda; 11.000 m2, 8.700 m2 ve 6.250 m2 büyüklüklerindeki antrepolar için sırasıyla 13.000.000, 11.000.000 ve 9.000.000 TL götürü teminat tutarları belirtilmiştir. Söz konusu tutarlar toplandığında 33.000.000 TL yaygın götürü teminat verilmesi gerekir. Antrepo işleticisi, 33.000.000TL tutarında yaygın götürü teminat vermesi halinde her 3 antreposu için de götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek2: Bir antrepo işleticisinin farklı gümrüklere bağlı 41.000m2, 39.000m2, 10.000m2, 7.000m2, 5.000 m2 ve 3.400 m2 büyüklüklerinde 6 antreposu bulunuyor. Antrepo işleticisi Yönetmeliğin 527/5 maddesi kapsamında hesaplanan götürü teminatların toplam tutarının % 75’i kadar yaygın götürü teminat verilebilir. Bu durumda Yönetmeliğin 527/6 maddesinde belirtildiği şekilde başvuru, antrepo işleticisinin bu kapsamdaki en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu şekilde belirleme yapılamaması halinde antrepo işleticisinin şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.

Ekteki tabloda hesaplamalar belirtilmiştir. Söz konusu tabloda; 41.000 m2, 39.000 m2, 10.000 m2, 7.000 m2, 5.000 ım ve 3.400 ım büyüklüklerindeki antrepolar için sırasıyla 40.000.000, 40.000.000, 12.000.000, 9.000.000, 7.000.000 ve 6.000.000 TL götürü teminat tutarı belirtilmiştir. Söz konusu toplam tutar 114.000.000 TL’dir. Toplam tutarın % 75’i olan 41.250.000 TL yaygın götürü teminat verilmesi gerekir. Antrepo işleticisi, 85.500.000 TL tutarında yaygın götürü teminat vermesi halinde 6 antreposunun her biri için götürü teminattan yararlanabilir.

EK: Götürü Teminat Tutarlarını Gösteren Tablo

metrekare (m2 ) metreküp (m3 ) Götürü Teminat Tutarı (TL)
1000 m2 ‘ye kadar 2000 m3 ‘e kadar 3.000.000
1001-2000 2001-4000 4.000.000
2001-3000 4001-6000 5.000.000
3001-4000 6001-8000 6.000.000
4001-5000 8001-10.000 7.000.000
5001-6000 10.001-12.000 8.000.000
6001-7000 12.001-14.000 9.000.000
7001-8000 14.001-16.000 10.000.000
8001-9000 16.001-18.000 11.000.000
9001-10.000 18.001-20.000 12.000.000
10.001-11.000 20.001-22.000 13.000.000
11.001-12.000 22.001-24.000 14.000.000
12.001-13.000 24.001-26.000 15.000.000
13.001-14.000 26.001-28.000 16.000.000
14.001-15.000 28.001-30.000 17.000.000
15.001-16.000 30.001-32.000 18.000.000
16.001-17.000 32.001-34.000 19.000.000
17.001-18.000 34.001-36.000 20.000.000
18.001-19.000 36.001-38.000 21.000.000
19.001-20.000 38.001-40.000 22.000.000
20.001-21.000 40.001-42.000 23.000.000
21.001-22.000 42.001-44.000 24.000.000
22.001-23.000 44.001-46.000 25.000.000
23.001-24.000 46.001-48.000 26.000.000
24.001-25.000 48.001-50.000 27.000.000
25.001-26.000 50.001-52.000 28.000.000
26.001-27.000 52.001-54.000 29.000.000
27.001-28.000 54.001-56.000 30.000.000
28.001-29.000 56.001-58.000 31.000.000
29.001-30.000 58.001-60.000 32.000.000
30.001-31.000 60.001-62.000 33.000.000
31.001-32.000 62.001-64.000 34.000.000
32.001-33.000 64.001-66.000 35.000.000
33.001-34.000 66.001-68.000 36.000.000
34.001-35.000 68.001-70.000 37.000.000
35.001-36.000 70.001-72.000 38.000.000
36.001-37.000 72.001-74.000 39.000.000
37.001-38.000 74.001-76.000 40.000.000

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Antrepo İşleticileri Götürü Teminat Sistemine İlişkin Hesaplamalar yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.