2024 Yılı TSE İthalat Merkezi Başkanlığı Ücret Tarifesi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

İTHALAT MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET TARİFESİ

YKK: 19.12.2023 (XXIII/69-360)
01.01.2024 – 31.12.2024

Başvuru İçerisinde Yer Alan 1 sayılı ÜGD Tebliği Kapsamı Ürünler Dosya İnceleme Ücreti: 9.000 TL +

1)    1-5 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 800 TL)

2)    6-10 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 160 TL)

3)    11-40 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 80 TL)

4)    41-100 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 50 TL)

5)    101 ve daha fazla model ürün için (Model Sayısı x 15 TL)

+ KDV ücret alınacaktır.

Toplam model sayısı yukarıda belirtilen kademelere göre dağıtılır ve her biri ayrı ayrı hesaplanarak toplam ücret belirlenir.

Örnek: 125 model ürün için; (5 model x 800 TL) + (5 model x 160 TL) + (30 model x 80 TL) + (60 model x 50 TL) + (25 model x 15 TL)

şeklinde hesaplanacaktır.

Başvuru İçerisinde Yer Alan Parti Teşkil Etmeyen Ürünler Dosya İnceleme Ücreti: 1.600 TL +

1)1-5 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 800 TL)

2)  6-10 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 160 TL)

3)  11-40 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 80 TL)

4)  41-100 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 50 TL)

5)  101 ve daha fazla model ürün için (Model Sayısı x 15 TL)

+ KDV ücret alınacaktır.

Toplam model sayısı yukarıda belirtilen kademelere göre dağıtılır ve her biri ayrı ayrı hesaplanarak toplam ücret belirlenir.

Örnek: 125 model ürün için; (5 model x 800 TL) + (5 model x 160 TL) + (30 model x 80 TL) + (60 model x 50 TL) + (25 model x 15 TL)

şeklinde hesaplanacaktır.

Başvuru İçerisinde Yer Alan TSE Muafiyeti Belgesi Dosya İnceleme Ücreti (başvuru başına): 47.550 TL + KDV ücret alınacaktır.

TSE Muafiyet Belgesi kapsamı ürünlerin TAREKS risk analizince fiili denetime yönlendirilmesi ve TSE Markalı Üründe Girdi Muafiyeti sonucu verilmesi durumunda 1 defaya mahsus ücret alınmayacaktır.

Başvuru İçerisinde Yer Alan 9 ve 25 sayılı ÜGD Tebliği, 16 sayılı Gübre İthalat Tebliği Kapsamı Ürünler Dosya İnceleme Ücreti: 9.000 TL +

1)     1-5 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 1.600 TL)

2)     6-10 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 950 TL)

3)     11-40 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 160 TL)

4)     41-100 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 80 TL)

5)     101 ve daha fazla model ürün için (Model Sayısı x 15 TL)

+ Enerji Verimliliği Denetimi Ücreti için (Model Sayısı x 800 TL) + KDV

Toplam model sayısı yukarıda belirtilen kademelere göre dağıtılır ve her biri ayrı ayrı hesaplanarak toplam ücret belirlenir.

Örnek: 125 model ürün için; (5 model x 1.600 TL) + (5 model x 950 TL) + (30 model x 160 TL) + (60 model x 80 TL) + (25 model x 15 TL) şeklinde hesaplanacaktır.

Enerji verimliliği mevzuatı yönünden denetim gerektiren ürünlerde, bu yönden teknik mevzuat kapsamında yapılan inceleme ve tespitler için ürünlerin teknik anlamda kapsamda olup olmamasından bağımsız olarak model başına yukarıda belirtilen şekilde ücret alınacaktır.

Başvuru İçerisinde Yer Alan Ürünler İçin Test Raporu/Test Sertifikası/ Emsal Rapor İncelemesi Yapılması Halinde Test Raporu/Test Sertifikası/Teknik Dosya İnceleme Ücreti (direktif/teknik düzenleme başına): 8.200 TL + ilave her bir rapor için 200 TL + KDV (Tüm tebliğler)

Örnek: Model sayısı ve farklılıkları ve rapor/sertifika sayıları dikkate alınmaksızın incelenen toplam direktif veya teknik düzenleme sayısı dikkate alınacaktır, 2 (iki) direktif veya teknik düzenleme için inceleme yapıldığında (2 direktif/teknik düzenleme x 8.200 TL) + (ilave 1 rapor x 200 TL) + KDV ücret alınacaktır.

Emsal Rapor İnceleme Ücreti (rapor başına): 8.200 TL + KDV (1 sayılı ÜGD Tebliğ)

Başvuru İçerisinde Yer Alan Ürünler İçin Fiziki Muayene, Tespit ve Numune Alımı İşlemleri Yapılması Halinde (Tüm tebliğler) Fiziki İnceleme Ücreti: 3.200 TL +

1)    1-5 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 160 TL)

2)    6-10 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 80 TL)

3)    11-40 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 50 TL)

4)    41-100 (dâhil) model ürün için (Model Sayısı x 35 TL)

5)    101 ve daha fazla model ürün için (Model Sayısı x 15 TL)

+ KDV ücret alınacaktır.

Toplam model sayısı yukarıda belirtilen kademelere göre dağıtılır ve her biri ayrı ayrı hesaplanarak toplam ücret belirlenir. Örnek: 125 model ürün için; (5 model x 160 TL) + (5 model x 80 TL) + (30 model x 50 TL) + (60 model x 35 TL) + (25 model x 15 TL) şeklinde hesaplanacaktır.

İTHALAT MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN
UYGULAMAYA YÖNELİK ESASLAR

1) Denetim ücreti, ücret tarifesine göre hesaplanarak talep edilecek olup başlangıçta hesaplanan ücretler dışında oluşan ücretler için gerekiyorsa ek ücret talep edilecektir.

2) Ücretler peşin olarak tahsil edilecektir. Bununla birlikte, ithalat denetim başvurularının sonuçlandırılmasında gecikmelerin önüne geçebilmesi için, ilave deney, teknik inceleme, iptal süreci, nihai denetim sonucunun öngörülenden farklı bir ücret gerektirmesi vb. nedenlerle başlangıçta peşin olarak tahsil edilenden farklı bir ücret tahakkuk ettirilecekse, firmanın ilave ücreti yatırması beklenmeksizin fatura kesilebilecektir. Ayrıca, firmanın ücret yatırmaması nedeniyle işlemi devam etmeyen dosyalar için dosya inceleme faaliyeti devam ettirilecek ve yapılan hizmetlere ilişkin tahakkuk eden ücretler için fatura kesilerek denetim sonuçlandırılacaktır.

3) Başvuruda Parti Teşkil Etmeyen Ürünler bulunması halinde Dosya İnceleme Ücreti ayrı hesaplanacaktır.

4) Başvuruda birden fazla tebliğ kapsamı ürün bulunması halinde, her tebliğ için ücretlendirme ayrı ayrı hesaplanacaktır.

5) Başvuruda beyanname altında aynı model ürünlerin farklı satırlarda başvuru yapılmış olması halinde, model bazlı ücretlendirme aynı model ürünler için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

6) Müracaatın iptal edilmesi taleplerinin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucunda bu talebin kabul edilerek başvurunun iptali durumunda, oluşan tüm ücretler alınacaktır.

7) Firmanın oluşan denetim ücretini veya deney ücretini yüksek bulması nedeniyle ithalattan vazgeçmesi durumunda, firma taleplerinin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucunda alınacak ücret; yapılan denetimde oluşan ücret miktarıncadır. Herhangi bir Teknik İnceleme ve Fiziki Muayene, Tespit ve Numune Alımı İşlemleri yapılmadan firma talebine istinaden olumsuz olarak sonuçlandırılan başvurulara ilişkin herhangi bir ücret alınmayacaktır.

8) Peşin alınmış olan ücretler ile yapılmış olan hesaplamalar sonrası oluşan ücretler arasındaki ücret farkı, firmaların talebi halinde iade edilebilecektir.

9) Gerek Başvuru Kabul (ön inceleme) aşamasında gerekse Teknik İnceleme aşamasında, hizmete ilişkin alınması gereken ücretler, Belge-Net’te Ücret Bilgileri bölümüne ilgili aşamada görevli personel tarafından açıklamasıyla birlikte kaydedilecektir. İlgili aşamalarda oluşan ücretlere ilişkin gerekebilecek düzeltme, ekleme ve çıkartma gibi güncellemeler de ilgili aşamada görevli personel tarafından yapılacaktır. Böylece, alınacak ücretler için Mali Kontrol (dekont kontrol) aşamasında izlenebilirlik sağlanacaktır.

10) Başvurularda oluşan ücretler, ücret tarifesi kapsamında Mali Kontrol (dekont kontrol) aşamasında nihai olarak kontrol edilecek, varsa hatalı veya eksik ücret bilgileri düzeltilerek doğru ücret bilgisi girilecek, gerektiğinde firmalarla BelgeNet üzerinden iletişime geçilerek ek ödeme talep edilecek ve Mali Kontrol (dekont kontrol) aşamasında görevli personelce nihai onay verilecektir.

11) İthalat başvurularında inceleme/görüş verme/deney/fiziki inceleme vb. diğer birimlerce yapılan iş ve işlemler (İthalat ücret tarifeleri dışında kalan farklı birim ve hizmete yönelik ücret tarifelerinden kaynaklı) sonucunda oluşacak ücretler sonuç formu, rapor veya sistem üzerinden ilgili birim/personeli tarafından belirtilecek, ilgili ithalat birimi tarafından tahsil edilecek ve işlemi icra edilen birimler adına faturalandırılacaktır.

12) Gerçekleştirilen Fiziki Muayene, Tespit ve Numune Alımı İşlemlerinin Enstitümüz kaynaklı nedenlerle tekrarlanması durumunda oluşan ücret firmadan talep edilmeyecektir. (eksik tespit yapılması, zaman yetersizliği sebebiyle tespit yapılamaması, vb.)

13) Denetim sırasında firmalardan rapor veya sertifika talep edilmeden bu belgelerin firmalarca sisteme eklenmesi durumunda, bu belgelere dair bir inceleme yapılmamışsa ücret alınmayacaktır.

14) Mevzuat açısından gereklilik arz eden ve başvurularda her halükârda talep edilmesi ve başvuruda firmalarca sunulması icap eden sertifika ve belgeler (uygunluk değerlendirme modülünün ya da teknik düzenlemenin gerektirdiği tip onay belgesi, tip inceleme sertifikası, tam kalite güvence sertifikası gibi) için ek bir inceleme ücreti alınmayacaktır. Ancak, bu sertifikalara dayanak olan raporların talep edilerek incelenmesinin gerekmesi hâlinde, raporlar için rapor inceleme ücreti alınacaktır.

15) Test Raporlarının/Test Sertifikalarının Teknik İnceleme uzmanı tarafından incelenmesi durumunda Test Raporları/Test Sertifikası İnceleme Ücreti alınacaktır; ön değerlendirmeden sonra detay inceleme için ilgili birime gönderilmesi durumunda yapılan ön değerlendirme için ayrıca bir ücret alınmayacak ilgili birim/personeli tarafından bildirilen ücret alınacaktır. İncelemede eksiklik bulunursa ve firma eksikliği giderip yeniden değerlendirme talep ederse yeniden direktif veya teknik düzenleme sayısı hesaplanacaktır, ilk incelemede yeterli bulunan direktif veya teknik düzenleme ile ilgili ücret alınmayacak, eksiklik olan direktif veya teknik düzenleme yönünden yeniden ücret talep edilecektir.

16) İptal edilmiş müracaatın yeni başvurusunda ve mükerrer başvuruda, daha önceden tahakkuk ettirilmeyen her türlü ücret ayrıca alınacaktır.

17) İptal sonrası (devam) başvuru veya mükerrer başvurularda; ilk başvuruda bulunmadığı veya bildirilmediği için denetimi yapılmamış olan farklı ürünlerin de eklenmesi ve denetimlerinin yapılması durumunda, bu ürünler için yapılacak işlemlere göre oluşacak ücretler de hesaplanarak ayrıca alınacaktır.

18) Gümrüklerde veya mevzuata göre gerekli olduğunda diğer alanlarda yapılacak Fiziki Muayene, Tespit ve Numune Alımı işlemlerinin tekrarı halinde her defasında Fiziki İnceleme ücreti alınacaktır.

19) Mevzuat çerçevesinde yapılan işlemlerde, Fiziki Muayene, Tespit ve Numune Alımı İşlemlerinin hiçbirinin yapılmaması durumunda Fiziki İnceleme ücreti alınmayacaktır.

TSE Enstitüsü için Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

2024 Yılı TSE İthalat Merkezi Başkanlığı Ücret Tarifesi yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.