2006/12 DIR Tebliği Geçici 37. Madde Hakkında – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-52707093-132.99
Konu: 2006/12 DIR Tebliği Geçici 37. Madde

14.06.2024 / 97928862
DAĞITIM YERLERİNE

14/6/2024 tarihli ve 32576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin geçici 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2021 tarihinden sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan 71.08, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonları dışındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

Bu çerçevede, anılan Geçici Madde hükmüne ilişkin dahilde işleme izinlerine ilave süre müracaatlarının Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)‘nin 21 ila 27 nci madde hükümlerinden ayrı değerlendirilmek suretiyle ilgili gümrük idarelerince karşılanması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız.

Mevzuat için Tıklayınız.

2006/12 DIR Tebliği Geçici 37. Madde Hakkında – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.